ЗАЛЕЖНІСТЬ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ВІД ПРИРОДНИХ ФІТОМЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

  • Vasyl Popovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: тверді побутові відходи, полігон, радіаційний фон, фітомеліорація, проективне вкриття

Анотація

Досліджено потужність еквівалентної дози фотонного іонізуючого випромінювання та щільність потоку бета-частинок у зоні впливу та на поверхні Львівського міського полігону твердих побутових відходів. Встановлено, що потужність еквівалентної дози фотонного іонізуючого випромінювання та щільність потоку бета-частинок залежить від природних фітомеліоративних процесів. Встановлено видовий склад рослинності на досліджуваних ділянках, поблизу техногенних водойм та гудронових озер.

Посилання

1. Ганжа Д.Д. Реакція Betula pendula в умовах радіаційного забруднення в урбоекосистемах Чорнобиля / Д.Д. Ганжа // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 113. – С. 290-294.
2. Гудков І.М. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у флорі прилеглих територій / І.М. Гудков // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2011. – № 3-4. – С. 99-105.
3. Джерела радіаційного забруднення довкілля, дози опромінення та їхні біологічні наслідки / [Демчук В.В., Мартинюк О.В., Федоренко О.В., Троян Л.В.]. – Environment & health. – № 2. – 2010. – С. 50-57.
4. Заліснення як один з основних шляхів реабілітації радіоактивно забруднених територій України / [В.П. Процак, В.О. Кашпаров, А.Ф. Гойчук та ін.] Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України «Еколого-економічне вчен-ня: витоки, проблеми, перспективи» : зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.5. – С. 216-221.
5. Кучерявий В.П. Загальна екологія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2010. – 520 с.
6. Никберг И.И. Ионизирующая радиация и здоровье человека / Никберг И.И. – К.: Здоровье, 1989. – 160 с.
7. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні но-рмативи. – К.: Відділ поліграфії Укр. центру держсанепіднагляду МОЗ Украї-ни, 1997. – 121 с.
8. Попович В.В. Измерение мощности эквивалентной дозы фотонного ионизирующего излучения в Нововолынском горнопромышленном районе Украины / В. В. Попович // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). – Кузнецк, 2009. – Том 18. – Вып. 12. – С. 99-101.
9. Попович В.В. Характеристика осередків самозаймання породних від-валів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового регіону / В.В. Попович // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 77-82.
10. INSAG7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG1. Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. – Вена: МАГАТЭ, 1993. – 159 с.
11. Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atom-ic Radiation to the General Assembly. Annex J. Exposures and effects of the Cherno-byl accident. – 2000. – 115 p.
12. Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atom-ic Radiation to the General Assembly. Exposures to the public from manmade sources of radiation. Annex C. – 2000. – 134 p.
13. Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atom-ic Radiation to the General Assembly. – 2000. – 17 p.
14. Salbu B. Radioactive particles released from various nuclear sources / B. Salbu, O. C. Lind // Radioprotection. – 2005. – Suppl. 1., Vol. 40, № 1. – P. 2732.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА