ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Lyudmyla Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • Liana Pelyno Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологічний аудит, капітальні інвестиції, витрати, доходи,підприємство, лісове господарство, сталий розвиток

Анотація

Екологічний аудит є одним із ефективних інструментів екологічної політики, застосування якого сприяє раціональному використанню наявних на підприємстві ресурсів, мінімізації відходів, що, у підсумку, позитивно впливає на фінансові результати діяльності підприємства. Особливо важливо забезпечити раціональне використання і відновлення ресурсів і послуг лісових екосистем. Результати еколого-економічного аналізу дотримання принципів стандарту ведення лісового господарства FSC на прикладі підприємств Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства дають змогу доповнити існуючу практику екологічного аудиту на галузевих підприємствах з метою переходу їх на модель сталого розвитку.

Посилання

1. Бондарук Г.В. Рекомендації з лісової сертифікації лісогосподарських підприємств / Г.В. Бондарук, І.Ф. Букша. – Харків: УкрНДІЛГА. – 2010. – 73 с.
2. Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2011 роки (сторінка офіційного вебсайту Головного управління статистики Львівської області) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
3. Загвойська Л.Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів /Загвойська Л.Д., Маселко Т.Є., Якуба М.М. – Львів: Афіша, 2006. – 320 с.
4. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі / О.А. Кійко, М.М. Якуба, І.Г. Войтович, О.Р. Прокопович; за загальною редакцією О.А. Кійка.  Івано-Франківськ: Фоліант, 2010.  260 с.
5. Ліси Львівщини (сторінка офіційного вебсайту Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivlis.com.ua/uk/Lviv_forests.
6. Лісовий кодекс України у редакції від 8 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – 170 с.
7. Максимів Л. І. Механізм формування системи екологічного аудиту в Україні // Регіональна економіка : наук.-практ. журн. – 2004. – № 2 (32). – C. 174-181.
8. Мішенін Є.В. Екологічний аудит сільськогосподарського земле¬ко-ристування (організаційно-економічні засади) / Є.В. Мішенін, Т.І. Пізняк. – Харків: Бурун і К, 2012 . – 175 с.
9. Мишенин Е.В. Оценка экологических издержек в лесопользовании как инструмент устойчивого развития лесопромышленного комплекса / Е.В. Мишенин, И.Е. Яровая, Г.А. Мишенина // Продуктивні сили України: наук.-теорет.-економ. журнал. – 2009. – №1 (004) – С.116-120.
10. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 р. Закон України від 21.12. 2010 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
11. Пелиньо Л.М. Екологічний аудит як вагомий інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств лісового сектору економіки в умовах конкурентного середовища / Л.М. Пелиньо // Науковий вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 54-59.
12. Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся : моногр./ [Чернявський М.В., Соловій І. П., Геник Я. В. та ін.]; за ред. М. В. Чернявського, І. П. Соловія, Я. В. Геника. – Львів : Зелений Хрест, Ліга-Прес. – 2011. – 256 с.
13. Стандарт ведення лісового господарства для України.  К.: СЖС Кваліфор, 2111. – 102 с.
14. Туниця Ю. Ю. Еко-економіка і ринок: подолання суперечностей : моногр. / Туниця Ю.Ю. – К.: Знання, 2006. – 314 с.
15. Экономический анализ воздействий на окружающую среду / Д. Диксон, Л. Скура, Р. Карпентер, П. Шерман / Пер. с англ. А.Н. Сальникова, С.С.Шалыпиной. Науч. редакторы перевода и авторы предисловия С.Н. Бобылев, Т.Г. Леонова, М.И. Сметанина. – М.: Изд-во ВИТА, 2000. – 272 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ