СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ СТАЛОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

  • Hryhoriy Hulyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: синергетичний економіко-правовий напрям, стале лісокористування, екологізація лісового господарства, екологізація освіти, екологізація економіки, Екологічна Конституція Землі

Анотація

Звернено увагу на актуальні еколого-економіко-правові проблеми щодо збереження, відтворення та використання лісових ресурсів в Україні. Запропоновано розробити й увести в еколого-економічну галузь знань такий науково-дослідний напрям як "синергетичний економіко-правовий напрям". Подано пропозиції щодо доцільності розроблення окремої програми синергетичного економіко-правового напряму, спрямованої на поетапний перехід від несталого до сталого лісокористування.

Посилання

1. Білоус В.С. Синергетична парадигма і політична діяльність: методологічний потенціал та ефективність його реалізації http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/Synergetic_paradigm_and_political_activity_a_methodological_potential_and_efficiency_of_its_implementation_17260.pdf.
2. Богачёв Ю.С. Механизмы развития инновационной экономики в современных условиях / Ю.С. Богачёв, А.М. Октябрьский. // Экономическая наука современной России. – 2009. – № 2 (45). – С. 63-75.
3. Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. Энциклопедия. – 1991. – Т. 2.
4. Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях / В. Вірченко // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 110. – С. 34-36.
5. Гулик Г.С. Синергетичний підхід у застосуванні економіко-правових інструментів під час формування системи сталого лісокористування / Г.С. Гулик // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.15. – С. 331-335.
6. Екологічна Конституція Землі. Метологогічні засади // За ред. акад. НАН України, д-ра екон. наук проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 440 c.
7. Корунчак Л.А. Проблеми використання синергетичного підходу при дослідженні правових явищ / Л.А. Корунчак // Теорія та історія держави і права. Філософія права / Часопис Київського університету права. – 2011. – Вип. 3. – С. 58-62.
8. Решетило В.П. Экономическая синергетика институциональных изменений / Решетило В.П. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 288 с.
9. Синергетика [Електронний ресурс]. – Доступний з http://uk.wikipedia. org/wiki.
10. Указ президента України "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень" (від 04.11.2008 р., №995/2008). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 995/2008.
11. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии / Хакен Г.; Пер. с нем. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 320 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ