ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ФАУСТМАНА ДЛЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ЛІСАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

  • Alexandr Adamovsky Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: формула Фаустмана, чиста теперішня вартість, середній приріст, поточний приріст, граничні вигоди, граничні витрати.

Анотація

За допомогою методики Фаустмана здійснено оцінку трьох ділянок мішаних одновікових ялицевих деревостанів Бескидів. Для досліджуваних ділянок розраховано основні таксаційні та економічні показники, побудовано функції середнього та поточного приростів, знайдено точки максимальної сталої продуктивності, проаналізовано розраховані основні економічні показники.

Посилання

1. Faustmann M. Calculation of the value which forest land and immature stands possess for forestry / M. Faustmann // Journal of Forest Economics. – 1995. – Vol.1. – №1. – Р. 7-44.
2. Адамовський О.М. Врахування фактору часу і невизначеності в про-цесі оцінювання еколого-соціальних послуг лісового господарства / О.М. Ада-мовський // Ліс. журн. – 2011. – №2. – С. 63-68.
3. Гриник Г.Г. Морфолого-таксаційна структура мішаних ялицевих де-ревостанів Бескидів (Українські Карпати): автореф. дис... канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / Г.Г. Гриник. – Львів, 2000. – 20 с.
4. Гірс О.А. Лісовпорядкування / Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. – К.: Арістей, 2005. – 380 с.
5. Гірс О.А. Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення : моногр. / Гірс А.О. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2001. – 316 с.
6. Горошко М.П. Підходи до встановлення віку стиглості лісу в умовах ринкових відносин / М.П. Горошко, М.Н. Зеленський, Г.Т. Криницький //Лісівництво і агромеліорація : зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 101. – С. 116-119.
7. Нормативно-справочные материалы для таксации лесовУкраины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 560 с.
8. Горшенин Н.М. Лесоводство : учебник [для студ. высш. учеб. завед.] / Н.М. Горшенин, А.И.Швиденко. – Львов: Вища школа, 1977. – 304 с.
9. Лапицкая О.В. Эколого-экономические основы определения спелости леса: автореф. дис... канд. экон. наук : спец. 08.00.05/ О.В. Лапицкая. – Минск, 2001. – 20 с.
10.Адамовський О.М. Еколого-економічна модель оптимізації лісо-користу¬ван¬ня / О.М. Адамовський // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України «Еколого-економічне вчення: витоки, проблеми, перспективи» : зб. наук.-техн. праць. – 2002. – Вип. 12.1. – С. 144-153.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ