КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ КОЛОД ХВОЙНИХ ПОРІД У ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

  • Yurii Grycyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Svitlana Koshyrets Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: колоди хвойних порід, пиломатеріали, процеси виготовлення.

Анотація

Розглянуто проблему прийняття компромісного управлінського рішення щодо комплексного використання деревини колод хвойних порід під час виготовлення основної продукції пиломатеріалів і додаткової продукції з відходів деревини. Для вирішення цієї проблеми підібрано і математично описано відповідні техніко-економічні показники ефективності схем розкрою колод на пиломатеріали. Розроблено оптимізаційну математичну модель, яка забезпечує обов'язкове виконання запланованого об'єму пиломатеріалів, а також дає змогу визначити асортимент і об'єм виготовлення додаткової продукції. Розглянуто методи розв'язання такої комплексної задачі та деякі особливості їх застосування. Запропоновано математичну модель можна використовувати для проектування різних технологічних процесів, які забезпечують комплексне використання деревини колод під час виготовлення пиломатеріалів з мінімальними виробничими витратами.[1]

 

[1] Вторинні матеріальні ресурси – це залишки сировини (матеріалів), відходи виробництва і споживання, які можуть бути повторно використані для виготовлення продукції. За ознакою утворення вони поділяються на дві основні групи – відходи виробництва та відходи споживання. До відходів виробництва належать: залишки сировини й матеріалів, що значною мірою втратили свою первісну споживну вартість (обрізки пиломатеріалів, деревинна стружка, відпрацьовані каталізатори, технічна олива, жом, меляса, макуха, костриця тощо); побічні та побіжні продукти перероблення вихідної сировини, які технологічно неминучі (кора, лігнін, побіжні гази, механічно пошкоджена деревина тощо). Відходи споживання охоплюють відходи: виробничого споживання (різні цілком зношені елементи засобів виробництва – дерев'яні підкладки під штабелі, прокладки, тара тощо) і побутового споживання (непридатні дерев'яні речі домашнього вжитку, зношений паркет і підлога, столярні вироби тощо).

Посилання

1. Бондаренко Н.А. Методы и алгоритмы решения задач рационального проектирования / Н.А. Бондаренко // Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К. : Изд-во Ин-та кибернетики АН УССР, 1972. – С. 126-156.
2. Бурков В.Н. Методы решения экстремальных комбинаторных задач / В.Н. Бурков, С.Б. Ловецкий // Техническая кибернетика : Изв. АН СССР. – 1968, 4. – С. 82 93.
3. Вагнер Г. Основы исследования операций. – М. : Изд-во "Мир". – 1973. – Т. 1 3.
4. Вдовин С.И. Повышение коэффициента использования металла при поэлементной вырубке // Кузнечно-штамповочное производство. – 1980.  С. 17 18.
5. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. – М. : Изд-во "Наука", 1980. – 208 с.
6. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ : учебник [для вузов] / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков / под ред. В.А. Вознесенского. – К. : Изд-во "Выща шк.", 1989. – 328 с.
7. Гольштейн Е.Г. Деловая система анализа многокритериальных задач / Е.Г. Гольштейн, Э.П. Борисова, М.С. Дубасон // Экономика и математические методы. – М. : Изд-во "Наука". – 1990. – Т. 26, вып. 4. – С. 48 52.
8. Гончаров Н.А. Технология изделий из древесины : учебн. [для вузов] / Н.А. Гончаров, В.Ю. Башинский, Б.М. Буглай. – 2-е изд. [испр. и доп.]. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1990. – 528 с.
9. Грицюк Ю.I. Розміщення прямокутних об'єктів як один із підходів до розв'язання класу оптимізаційних задач розкрою в лісопромисловому комплексі // Проблеми автоматизації лісопромислового комплексу : матер. наук.-практ. конф. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1996. – С. 55 61.
10. Гуляницкий Л.Ф. Комбинаторный подход к решению одного класса задач размещения / Л.Ф. Гуляницкий, С.А. Малышко. – Киев, 1988. – 19 с. (Препр./ АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88 32).
11. Демьянов В.Ф. Приближенные методы решения экстремальных задач / В.Ф. Демьянов, А.М. Рубинов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 180 с.
12. Емеличев В.А. Дискретная оптимизация. Последовательные схемы решения, I-II // Кибернетика. – 1971, 6. – С. 109 129; 2, 1972.
13. Калитеевский Р.Е. Технология лесопиления. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1986. – 264 с.
14. Карп Р. Сходимость комбинаторных задач // Кибернетический сборник. – 1975. – Вып. 12. – С. 136-145.
15. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. – М. : Изд-во "Наука", 1979. – 186 с.
16. Ларичев О.И. Аналитический обзор процедур решения многокритериальных задач математического программирования / О.И. Ларичев, А.Д. Никифоров // Экономика и математические методы. – М. : Изд-во "Наука".  1986. – Т. XXII, вып. 1.  С. 508 523.
17. Лившиц В.Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчетах. – М. : Изд-во "Экономика", 1971. – 255 с.
18. Малков У.X. Алгоритм решения распределительной задачи // ЖВМ и МФ. – 1962, 2, 2. – С. 358 366.
19. Межов И.С. Основы повышения объемного и спецификационного выхода заготовок при раскрое бревен брусово-сегментным способом на специализированном оборудовании : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра техн. наук. – Санкт-Петербург. – 1994. – 33 с.
20. Михалевич В.С. Вычислительные методы выбора оптимальных проектных решений / В.С. Михалевич, Н.З. Шор, Л.А. Галустова, Н.Г. Журбенко, А.И. Момот, А.Н. Сибирко, В.А. Трубин, Г.Н. Юн / под ред. В.С. Михалевича. – К. : Изд-во "Наук. думка". – 1977. – 178 с.
21. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. – М. : Изд-во "Мир", 1972. – 517 с.
22. Падиновский В.В. Оптимизация по последовательно применяемым критериям / В.В. Падиновский, В.Н. Гаврилов. – М. : Изд-во "Сов. радио", 1975. – 192 с.
23. Петровский В.С. Оптимальная раскряжевка лесоматериалов : учебн. [для вузов]. – 2-е изд. [перераб. и доп.]. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1989. – 288 с.
24. Пижурин А.А. О многокритериальной задаче раскроя композиционных листовых древесных материалов / А.А. Пижурин, Г.И. Козлов // 5 Симпозиум : Модификация древесины. – Познань, 1985. – C. 316 321.
25. Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М. : Изд-во "Наука", 1982. – 243 с.
26. Романовский И.В. Методы неявного перебора для решения задач целочисленного программирования с бивалентными переменными // Математика : Изв. вузов. – 1970. – №4. – С. 17 29.
27. Саати Т. Целочисленные методы оптимизации и связанные с ними экстремальные проблемы : пер. с англ. В.Н. Веселова / под ред. И.А. Ушакова. – М. : Изд-во "Мир", 1973. – 302 с.
28. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. – К. : Изд-во "Наук. думка", 1985. – 380 с.
29. Соболев И.В. Управление производством пиломатериалов. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть". – 1981. – 184 с.
30. Тихонов А.Н. Методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. – М. : Изд-во "Наука", 1974. – 224 с.
31. Фиакко А. Нелинейное программирование. Методы последовательной безусловной минимизации : пер. с англ. Б.И. Алейникова, М.М. Берковича // А. Фиакко, Г. Мак-Кормик / под ред. Е.Г. Гольштейна. – М. : Изд-во "Мир", 1972. – 240 с.
32. Фридман А.А. Исследование эффективности решения дискретных и комбинаторных задач / А.А. Фридман, Ю.И. Хмелевский, М.А. Фрумкин, Е.В. Левнер. – М. : ЦЭМИ АН СССР, 1976. – 264 с.
33. Химерик Т.Ю. Использование отходов деревообрабатывающей промышленности в строительстве / Т.Ю. Химерик, Э.М. Долгий, Г.С. Томин. – К. : Изд-во "Будивэльнык", 1989. – 96 с.
34. Холл М. Комбинаторика. – М. : Изд-во "Мир", 1970. – 420 с.
35. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. – М. : Изд-во "Мир", 1974. – 520 с.
36. Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. – М. : Изд-во "Наука", 1976. – 272 с.
37. Gryciuk Juri. Rozmieszczenie obiektow prostokatnych na wstedze jako sposob rozwiazywania zadan z zakresu optymalizacji rozkrojow materialow stosowanych w przetworstwie drewna / Juri Gryciuk, Wojciech Lis // Intercathedra '97: Bulletin of Bulletin of Plant – Economic Department of the European Wood Technology University studies. – Poznan. – No 13, 1997. – P. 87 93.
Опубліковано
2020-05-06
Розділ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ