ВИЗНАЧЕННЯ ТЕКУЧОСТІ ДЕРЕВИНИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ АСИМЕТРІЇ У НАПРЯМКАХ АНІЗОТРОПІЇ

  • Bohdan Pobereyko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: текучість деревини, асиметрія, анізотропія.

Анотація

Побудовано критерій текучості для капілярно-пористих анізотропних матеріалів та на його основі досліджено асиметрію текучості деревини зі сталими рівномірно-розподіленими полями вологи і температури у напрямках анізотропії. Встановлено, що асиметрія текучості деревини у різних напрямках анізотропії різна. Абсолютне значення межі текучості деревини у випадку розтягу вздовж волокон є більшим, ніж у випадку його стиску у цьому ж напрямі. Упоперек волокон навпаки: абсолютне значення межі текучості в умовах розтягу є меншим, ніж в умовах стиску.

Посилання

1. Соколовський Я.І. Деформативність деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення : атореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу. – Львів, 2001. – 36 с.
2. Поберейко Б.П. Ідентифікація напружено-деформівного стану деревини із змінним вологовмістом : атореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу. – Львів, 1999. – 20 с.
3. Хухрянский П.Н. Прочность древесины. – М. : Гослесбумиздат, 1955. – 152 с.
4. Белянкин Ф.П. Деформативность и сопротивляемость древесины как упруговязкопластического тела / Ф.П. Белянкин, В.Ф. Яценко. – К. : Изд-во АНУССР, 1957. – 184 с.
5. Яценко В.Ф. Прочность композиционных материалов. – К. : Вид-во "Вища шк.", 1988. – 151 с.
6. Ашкенази Е.К. Анизотропия древесины и древесных материалов. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1978. – 224 с.
7. Поберейко Б.П. Розроблення критерію технологічної міцності для гігроскопічних матеріалів змінної маси // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.9. – 105 113 с.
8. Поберейко Б.П. Синтез тепломасообменных, релаксационно-деформационных и прочностных процессов в гигроскопических материалах / Б.П. Поберейко, Я.И. Соколовский // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научн. трудов. – Брянськ : Изд-во БГТИ. – 2007. – Вып. 18. – С. 133 137.
9. Поберейко Б.П. Дослідження процесів теплоперенесення всередині та на межі неруйнівної області деформування деревини // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 5. – С. 139 145.
10. Поберейко Б.П. Дослідження процесів вологоперенесення всередині та на межі неруйнівної області деформування деревини / Б.П. Поберейко, Я.І. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.6. – 82 90 с.
11. Поберейко Б.П. Визначення кривих тривалого опору деревини // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.5. – С. 102 107.
12. Черных К.В. Введение в анизотропную упругость. – М. : Изд-во "Наука", 1988. – 192 с.
Опубліковано
2020-05-06
Розділ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ