Сукцесія рослинності зрубів після проведення суцільних рубок дубових насаджень в умовах Західного та Центрального Полісся України

Ключові слова: Quercus robur L.; деревостан; свіжі сугруди; вологі сугруди; зруби; вікові етапи; трав’яно-чагарничковий ярус; флористичний склад; фіторізноманіття; ценотична будова фітоценозу.

Анотація

Результати досліджень щодо відтворення насаджень дуба звичайного після суцільних рубок в умовах свіжих і вологих сугрудів Західного та Центрального Полісся України показали, що впродовж 1-3 років на зрубах формуються динамічні, мозаїчні рослинні угруповання із залишками лісових та значною участю світлолюбних рудеральних і лучних видів. Головним лімітуючим чинником у відновленні фіторізноманіття на цьому етапі є відсутність верхнього ярусу насаджень.

Після змикання крон (орієнтовно у 10-річному віці) флористичний склад і ценотична будова лісових фітоценозів майже відновлюється, а елементи синузіальної будови з’являються у 20-річних ценозах. У подальшому відбувається повне відновлення як флористичного складу, зокрема видів, віднесених до Червоної книги України, так і ценотичної будови фітоценозу.

Подібність флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу 120-річних дубових насаджень і 1-10-річних рослинних угруповань є низькою (індекс Сьоренсена-Чекановського в межах 0,27-0,44). Натомість  встановлено високу видову подібність флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу 40-річних культур дуба з усіма віковими категоріями. Величина індексу видової подібності змінюється у межах 0,72 – у віці 10 років, 0,79 – у 20, 0,73 – у 60, 0,85 – у 80, 0,79 – у 100 років. У субклімаксових 120-річних фітоценозах трав’яно-чагарничковий ярус складається переважно з лісових видів (на 88,0%); як домішки траплялися лучні (8,0% видового складу) та болотні (4,0%) види. Після суцільної рубки і створення лісових культур у 1-річних рослинних угрупованнях частка лісових видів становила 32,9%, світлолюбних лучних та рудеральних – по 25,7%, узлісних – 8,9%.

У трав’яно-чагарничковому ярусі угруповань усіх вікових категорій переважають трав’яні багаторічники, їх участь є максимальною у материнських 120-річних фітоценозах (96,0%).

Посилання

Александрова, В. Д. (1964). Изучение смен растительного покрова. Полевая геоботаника / Под общ. ред. Е. М. Лавренко, А. А. Корчагина. Т. III. Москва-Ленинград: Наука, Ленинградское отд., 300-447 [Alexandrova, V. D. (1964). Study of changes in vegetation cover. In E. M. Lavrenko & A. A. Korchagin (Eds.), Field geobotany (pp. 300-447). Vol. III. Moscow-Leningrad: Sciences, Leningrad department (in Rushian)].
Буськанюк, М. В. (2008). Стратегія поведінки видів рослин у процесі заростання зрубів смерекових лісів. Лісівництво і агролісомеліорація, 114, 63-66 [Buskanyuk, M. V. (2008). Strategy of plant species behavior in the process of overgrowing of spruce forests cutting areas. Forestry and Forest Melioretion, 114, 63-66 (in Ukrainian)].
Вакулюк, П. Г., Самоплавський, В. І. (2006). Лісовідновлення та лісорозведення в Україні. Харків: Прапор [Vakulyuk, P. H., & Samoplavskyy, V. I. (2006). Reforestation and afforestation in Ukraine. Kharkiv: Flag (in Ukrainian)].
Вальтер, Г. (1982). Общая геоботаника. Москва: Мир [Walter, G. (1982). General geobotany. Moscow: Peace (in Rushian)].
Ведмідь, М. М., Шкудор, В. Д., Бузун, В. О. (2008). Відновлення природних лісостанів Західного Полісся. Житомир: Полісся [Vedmid, M. M., Shkudor, V. D., & Buzun, V. O. (2008). Restoration of natural forest stands of Western Polissya. Zhytomyr: Polissya (in Ukrainian)].
Геникова, Н. В., Торопова, Е. В., Крышень, А. М. (2016). Реакция видов напочвенного покрова ельника черничного на рубку древостоя. Труды Карельского научного центра РАН, 4, 92-99. [Genikova, N. V., Toropova, E. V., & Kryshen, A. M. (2016). Response of species of the ground cover of blueberry spruce forests for cutting the stand. Proceedings of the Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 4, 92-99 (in Rushian)]. Retrieved from http://www.krc.karelia.ru/publ.php?id=14215&plang=r.
Дебринюк Ю. М., Криницький Г. Т., Целень Я. П. (2016). Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у західному регіоні України. Львів: Камула [Debryniuk, Іu. M., Krynitskyy, H. T., & Tselen, Ya. P. (2016). Technology of forest plantation cultivation in the western region of Ukraine. Lviv: Kamula (in Ukrainian)]. Retrieved from http://odnb.odessa.ua/vnn/book/1580
Іванюк, І. Д. (2020). Динаміка різноманіття трав’яно-чагарничкового ярусу після суцільних рубань дубових лісів природного походження та створення культур дуба у вологих сугрудах Житомирського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 30 (1), 33-38 [Ivanyuk, I. D. (2020). Dynamics of diversity of grass-shrub tier after continuous cuttings of natural origin oak forests and creation of oak crops in moist fairly fertile conditions of Zhytomyr Polissya. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 30 (1), 33-38 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://doi.org/10.36930/40300105 pdf.
Ковалевський, С. Б. (2003). Лісівничо-екологічна роль трав’яного покриву в культурах сосни звичайної Східного Полісся: автореф. дис. … доктора с.-г. наук: 06.03.03/ Національний лісотехн. ун-т України, Львів [Kovalevskyy, S. B. (2003). Forestry and ecological role of grass cover in Scots pine crops of Eastern Polissya: Doctoral dissertation abstract. Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine (in Ukrainian)]. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/15/1386
Корчагин, А. А. (1964). Видовой (флористический) состав растительных сообществ и методы его изучения. Полевая геоботаника / Под общ. ред. Е. М. Лавренко и А. А. Корчагина. Т. III. Москва-Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 39-59. [Korchagin, A. A. (1964). Species (floristic) composition of plant communities and methods of its study. In E. M. Lavrenko & A. A. Korchagin (Ed.) Field geobotany (pp. 39-59). Moscow-Leningrad: Science, Leningrad branch (in Rushian)] Retrieved from https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438841&razdel
Лукащук, Г. Б. (2012). Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Горган. Науковий вісник НЛТУ України, 22.8, 42-48. [Lukashchuk, G. B. (2012). Dynamics of coenopopulations of plants on Gorgan fellings. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 22.8, 42-48 (in Ukrainian)] Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2012/22_8/42_Luk.pdf.
Одум, Ю. (1986). Экология. Москва: Мир [Odum, Y. (1986). Ecology. Moscow: Peace (in Rushian)]. Retrieved from https://may.alleng.org/d/ecol/ecol13.htm
Определитель высших растений Украины (1999) / Под ред. Д. Н. Доброчаевой, М. И. Котова, Ю. Н. Прокудина, А. И. Барбарича. 2-е изд. стереотипное. Киев: Фитосоциоцентр [Keys to higher plants of Ukraine (1999). Ed. 2nd, stereotyped / In D. N. Dobrochaeva, M. I. Kotov, Yu. N. Prokudin, A. I. Barbarych (Ed.). Kyiv: Phytosociocenter (in Rushian)]. Retrieved from https://www.studmed.ru/dobrochaeva-dn-kotov-mi-i-dr-opredelitel-vysshih-rasteniy-ukrainy_5486cecd9db.html.
Остапчук, О. С., Маурер, В. М., Соваков, О. В. (2013). Живий надґрунтовий покрив на зрубах в умовах свіжої грабової діброви південного Лісостепу України. Ukrainian journal of Forest and Wood Science, 187 (1), 283-289. [Ostapchuk, O. S., Maurer, V. M. & Sovakov, O. V. (2013). Living above-ground cover on fellings in the conditions of fresh hornbeam grove of the southern Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian journal of forest and wood science, 187 (1), 283-289 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/904
Павлюк, Н. В, Павлюк В. В. (2013). Біоекологічні особливості лісових трав’яних рослин і їх фітоценотичне значення. Науковий вісник НЛТУ України, 23.3, 145-151 [Pavlyuk, N. V., & Pavlyuk, V. V. (2013). Bioecological features of forest herbaceous plants and their phytocenotic significance. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 23.3, 145-151 (in Ukrainian)] Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_3/index.htm
Панченко, С. М. (2005). Флора національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся. Суми: Університетська книга [Panchenko, S. M. (2005). Flora of the National Natural Park "Desnyansko-Starogutskiy" and the problems of protecting the fluorescent society Novgorod-Siverskiy Polissya. Sumy: Universitet book (in Ukrainian)] Retrieved from http://ashipunov.info/shipunov/school/ books/panchenko2013_lesn_rastit_npr_desn-star.pdf.
Парпан, В. І., Вітер, Р. М., Парпан, Т. В., Целень, Я. П. (2003). Екологічна сукцесія трав’яного вкриття на зрубах в рівнинних букових лісах України. Науковий вісник НЛТУ України, 13.3, 135-142 [Parpan, V. I., Viter, R. M., Parpan, T. V., & Tselen, J. P. (2003). Ecological succession of grass cover on fellings in plain beech forests of Ukraine. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 13.3, 135-142 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2003/13_3/index2.htm
Парпан, В. І. Шпарик, Ю. С. Парпан, Т. В., Buergi, A., Commarmot, B., Zingg, A. (2002). Європейські основи сталого лісокористування і необхідність їх впровадження в Українських Карпатах. Лісовий і мисливський журнал, 4, 16-18 [Parpan, V. I., Shparyk, Yu. S., Parpan, T. V., Buergi, A., Commarmot, B., & Zingg, A. (2002). European bases of sustainable forest use and the need for their implementation in the Ukrainian Carpathians. Forest and Hunting Journal, 4, 16-18 (in Ukrainian)].
Серебряков, И. Г. (1969). Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. Ленинград: Наука [Serebryakov, I. G. (1969). Ecological morphology of plants. Life forms of angiosperms and conifers. Leningrad: Science (in Rushian)].
Сірук, Ю. В. (2010). Характеристика лісовідновного процесу на штучно відновлених зрубах у свіжих та вологих суборах Центрального Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 20.6, 57-64 [Siruk, Yu. V. (2010). Description of reforestationon process on the artificially renewed cutovers in fresh and wet suborian conditions in the Central Polissya. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 20.6, 57-64 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_6/index.htm
Тихомиров, В. Н. (2006). Геоботаника. Курс лекций. Минск: БГУ [Tikhomirov, V. N. (2006). Geobotany. Lecture course. Minsk: Belarusian State University (in Rushian)].
Фучило, Я. Д. (2011). Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. Київ: Логос [Fuchylo, Ya. D. (2011). Plantation Forestry: Theory, Practice, Perspectives. Kyiv: Logos (in Ukrainian)].
Широких, П. С., Мартыненко, В. Б., Баишева, Э. З., Бикваев, И. Г. (2018). Динамика растительности на вырубках южно-уральского региона: основные итоги исследований Уфимской геоботанической школы. Фиторазнообразие Восточной Европы, 12 (3), С. 17-30. [Shirokikh, P. S., Martynenko, V. B., Baisheva, E. Z., & Bikvaev, I. G. (2018). Dynamics of vegetation in clear-cut areas of the South Ural region: the main results of research of the Ufa geobotanical school. Phyto-diversity of Eastern Europe, 12 (3), 17-30 (in Rushian)] https://doi.org/10.24411/2072-8816-2018-10023
Шкудор, В. Д. (2006). Динаміка рослинного різноманіття після суцільних рубок головного користування у вологих суборах Західного Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація, 109, 97-103 [Shkudor, V. D. (2006). Dynamics of plant diversity after continuous felling of the main use in wetlands of Western Polissya. Forestry & Forest Melioration, 109, 97-103 (in Ukrainian)].
Alexe, A. (2008). Oak abnormal moprtality: a system analysis and the causes of this phenomenon. Revista Padurilor, 101 (1), 19-23.
Česoniene, L., Daubaras, R., Kaskonas, P., Kaskoniene, V., Maruska, A. S., Tiso, N. & Zych, M. (2018). Initial impact of clear-cut logging on dynamics of understory vascular plants and pollinators in Scots pine-dominated forests in Lithuania. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 42 (6), 433-443. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tbtkagriculture/issue/40993/495427
Gilliam, F. S. (2007). The ecological significance of the herbaceous layer in temperate forest ecosystems. BioScience, 57 (10), 845-856. Retrieved from https://pubag.nal.usda.gov/catalog/1381174
Hart, S. A., & Chen, H. Y. Н. (2008). Fire, logging, and overstory affect understory abundance, diversity, and composition in boreal forest. Ecological Monographs, 78 (1), 123-140. Retrieved from https://pubag.nal.usda.gov/catalog/2074734
Keenan, R. J., & Kimmins, J. P. (1993). The ecological effects of clear-cutting. Environmental Review, 1, 121-144.
Tonteri, T., Salemaa, M., Rautio, P., Halikainen, V., Korpela, L. & Merila, P. (2016). Fores management regulates temporal change in the cover of boreal plant species. Forest Ecology and Management, 381, 115-124 https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.09.015
Uotila, A. (2004). Vegetation patterns in managed and semi-natural boreal forests in eastern Finland and Russian Karelia. Academic dissertation. Faculty of Forestry, University of Joenssuu. Retrieved from http://openlibrary.org/b/ISBN%20952-458-470-0.
Vanha-Majamaa, I., Shorohova, E., Kushenevskaya, N., & Jalonen, J. (2017). Resilience of understorey vegetation after variable retention felling in boreal Norway spruce forests – A ten-year perspective. Forest Ecology and Management, 393, 12-28. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.02.040
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО