Особливості корененаселеності грунту в ялинових лісостанах у зоні гірської туристичної мережі

Ключові слова: Карпатський національний природний парк; ялина європейська; кореневі системи; провідні корені; фізіологічно активні корені.

Анотація

Встановлено особливості корененаселеності грунту в ялинових лісостанах в умовах рекреаційного навантаження у зоні туристичних маршрутів Карпатського національного природного парку. На 13 пробних площах, закладених у чистих і за невеликої участі бука лісового середньовікових і пристигаючих насадженнях, відібрано 136 зразків кореневмісного шару ґрунту на глибині 0-10, 10-20, 20-30 і 30-40 см, з яких виокремлено корені ялини європейської з розподілом їх на провідні і фізіологічно активні, обчислено об’єми і площі поверхні цих коренів. Встановлено статистичні зв’язки між висотою над рівнем моря та об’ємом фракції фізіологічно активних і провідних коренів, коефіцієнти кореляції яких становлять 0,78 і 0,47 відповідно. Розподіл коренів ялини європейської, залежно від глибини залягання материнської породи, показав, що у верхніх мінеральних шарах ґрунту за об’ємом переважає фракція провідного коріння. В деяких випадках його об’єм зростає з глибиною, що впливає на щільність поширення провідного коріння. За площею поверхні переважають фізіологічно активні корені на глибині 0-20 см, у той час, як на глибині 20-30 см спостережено перевагу провідного коріння. У грунтах із дещо потужнішими профілями у верхніх шарах (0-20 см) та на глибині 30-40 см переважає фракція провідних коренів, але на глибині 20-30 см ця тенденція змінюється на користь фізіологічно активних. Основна частка коренів знаходиться у верхньому мінеральному шарі ґрунту на глибині до 10 см, що й визначає їхню високу чутливість до рекреаційних навантажень у гірських умовах. У цьому горизонті ґрунту частка провідних і фізіологічних коренів від загального об’єму кожної фракції становить 67,5 і 75,3%, а в місцях із виходами гірських порід – 72,7 і 87,5% відповідно.

Посилання

Брусак В. П., Малець В. Б. (2018). Рекреаційна дигресія на туристичному маршруті. «На гору Говерла» у Карпатському НПП. Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: матеріали ІІІ міжнарод. наук. семінару, 58-63. м. Львів [Brusak, V. P., & Malets, V. B. (2018). Recreational digression on tourist routes “On Hoverla mount” in Carpathian National Nature Park. In Natural resources of the region: problems of use, revitalization and protection. Materials of the 3rd scientific seminar, 58-63. Lviv, Ukraine (in Ukrainian)]
Дебринюк, Ю. М. (1990). О корненаселенности почвы в смешанных насаждениях дуба черешчатого и ели обыкновенной. Лесной журнал, 6, 13-16. [Debryniuk, Yu. M. (1990). On the root population of the soil in mixed plantations of pedunculate oak and common spruce. Forest Journal, 6, 13-16 (in Russian)]
Дебринюк Ю. М. (2011). Всихання смерекових лісів: причини та наслідки. Науковий вісник НЛТУ України «Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання», 21.16, 32-38 [Debryniuk, Yu. M. (2011). Drying of spruce forests: causes and consequences. Scientific bulletin of the Ukrainian National Forestry University: Urbanization processes in mountain landscapes and ways of regulation, 21 (16), 32-38 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_16/index21_16.htm
Голубець, М. А. (1978). Ельники Украинских Карпат. Киев: Наукова думка [Golubets, M. А. (1978). Spruce forests of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Scientific thought (in Russian)]
Іванюк І. Д., Фучило Я. Д. (2020). Вплив метеорологічних чинників на радіальний приріст дуба звичайного в умовах свіжих і вологих сугрудів Полісся України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 20, 57-63. [Ivanyuk, I., & Fuchylo, Y. (2020). Influence of meteorological factors on the radial increase of English oak trees in the fresh and moist fairly fertile forest types conditions of the Ukrainian Polissya. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 20, 57-63 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.15421/412005
Калінін, М. І., Гузь, М. М., Дебринюк, Ю. М. (1998). Лісове коренезнавство. Львів: Престиж-інформ [Kalinin, M. I., Guz, M. M., & Debryniuk, Yu. M. (1998). Forest root science. Lviv: Prestige-inform (in Ukrainian)]
Калинин, М. И. (1983). Формирование корневой системы деревьев. Москва: Лесная промышленность [Kalinin, M. I. (1983). Formation of the root system of trees. Moscow: Timber industry (in Russian)]
Карпатський національний природний парк. [Carpathian National Nature Park (in Ukrainian)]. Retrieved from http://cnnp.if.ua/
Крамарець В. О., Мацях І. П. (2018). Роль біотичних чинників у всиханні ялинників Українських Карпат. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 17, 121-132 [Kramarets, V., & Matsiakh, I. (2018). The role of biotic factors in spruce decline in the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 17, 121-132 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.15421/411827
Кравчинський Р. Л., Мотрук М. В., Стефурак О. М. (2018). Причини послаблення біотичної стійкості ялинників на території Карпатського НПП. Сьогодення біологічної науки: матеріали міжнарод. наук. конф., 22-24. м. Суми [Kravchynskyi, R. L., Motruk, M. V., & Stefurak, O. M. (2018). The reasons for the weakening of the biotic stability of spruce trees in the Carpathian National Park. In Today's of the biological science, 22-24. Sumy, Ukraine (in Ukrainian)]
Лавний В. В., Пелюх О. Р. (2019). Поширення та аналіз стану похідних ялинових деревостанів в Українських Карпатах. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 19, 60-67 [Lavnyi, V., & Pelukh, O. (2019). Distribution and analysis of the state of secondary spruce stands in the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 19, 60-67 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.15421/411927
Лісотаксаційний довідник (2013). Затвердж. Держ. агентством лісових ресурсів України / за ред. С. М. Кашпора, А. А. Строчинського. Київ: Видавничий дім «Вініченко» [Forest Inventory Directory (2013): approved by the State Agency of Forest Resources of Ukraine. In S. Kashpor, A. Strochinskyi (Eds.). Kyiv: Vinichenko Publishing House (in Ukrainian)]
Маурер В. М., Атаманюк В. Ю., Белеля С. О., Бобошко-Бардин І. М., … Яцик Р. М. (2019). Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: монографія. Київ: РВД НУБіП України [Maurer, V., Atamaniuk, V., Belelia, S., Blystiv, V., Boboshko-Bardyn, I., Boiko, O., … Yatsyk, R. (2019). Forest restoration and forest melioration in Ukraine: beginning, current state, challenges of the present and prospects in the conditions of the anthropocene. Kyiv: National University of Life and Environmental sciences of Ukraine (in Ukrainian)]
Borden, K. A., Thomas, S. C., & Isaac, M. E. (2016). Interspecific variation of tree root architecture in a temperate agroforestry system characterized using ground-penetrating radar. Plant and Soil, 410 (1-2), 323-334. https://doi:10.1007/s11104-016-3015-x
Ding, J., Kong, D., Zhang, Z., Cai, Q., Xiao, J., Liu, Q., & Yin, H. (2020) Climate and soil nutrients differentially drive multidimensional fine root traits in ectomycorrhizal-dominated alpine coniferous forests. Journal of Ecology, 108 (6), 2544-2556. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13407
Finér, L., Ohashi, M., Noguchi, K., & Hirano, Y. (2011) Factors causing variation in fine root biomass in forest ecosystems. Forest Ecology and Management, 261, 265-277. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.10.016
Freschet, G. T., Valverde-Barrantes, O. J., Tucker, C. M., Craine, J. M., McCormack, M. L., Violle, C., … Roumet, C. (2017). Climate, soil and plant functional types as drivers of global fine-root trait variation. Journal of Ecology, 105 (5), 1182-1196. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12769
Freschet, G. T., Violle, C., Bourget, M. Y., Scherer-Lorenzen, M., & Fort, F. (2018) Allocation, morphology, physiology, architecture: themultiple facets of plant above- and below-ground responses to resource stress. New Phytologist, 219 (4), 1338-1352. https://doi.org/10.1111/nph.15225
Li, F. L., McCormack, M. L., Liu, X., Hu, H., Feng, D. F., & Bao, W. K. (2020). Vertical fine-root distributions in five subalpine forest types shifts with soil properties across environmental gradients. Plant and Soil, 456, (1-2), 1-15. https://doi:10.1007/s11104-020-04706-x
Lozanova, L., Zhiyanski, M., Vanguelova, E., Doncheva, S., Marinov, M., & Lazarova, S. (2019). Dynamics and Vertical Distribution of Roots in European Beech Forests and Douglas Fir Plantations in Bulgaria. Forests, 10 (12), 1123. https://doi:10.3390/f10121123
Püttsepp, Ü., Lõhmus, K., Persson, H. Å., & Ahlström, K. (2006). Fine-root distribution and morphology in an acidic Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand in SW Sweden in relation to granulated wood ash application. Forest Ecology and Management, 221 (1-3), 291-298. https://doi:10.1016/j.foreco.2005.10.012
Schmid, I. (2002). The influence of soil type and interspecific competition on the fine root system of Norway spruce and European beech. Basic and Applied Ecology, 3 (4), 339-346. https://doi:10.1078/1439-1791-00116
Schmid, I., & Kazda, M. (2002). Root distribution of Norway spruce in monospecific and mixed stands on different soils. Forest Ecology and Management, 159 (1-2), 37-47. https://doi:10.1016/s0378-1127(01)00708-3
Schuurman, J. J., & Goedewaagen, M. A. J. (1971). Methods for the Examination of Root Systems and Roots. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation.
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО