Динаміка стану соснових деревостанів у ДП «Лиманське лісове господарство»

  • Volodymyr P. Pasternak Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0003-1346-1968
  • Olexiy B. Prihodko ДП «Лиманське лісове господарство»
  • Tetiana S. Pyvovar Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0001-7250-8549
  • Volodymyr Yu. Yarotsky Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: Північний Степ; всихання; пожежі; пошкодження; моніторинг лісів; індекс санітарного стану; зміна клімату.

Анотація

Розглянуто питання санітарного стану та всихання соснових насаджень на рівні одного державного підприємства (ДП «Лиманське лісове господарство»), розташованого у Північній частині Степової зони України.

Для дослідження використовували дані двох повторних спостережень на восьми ділянках, закладених у 2019 р. у насадженнях із різним ступенем всихання та пошкоджених пожежею. Повторне обстеження здійснено у 2020 році. За допомогою польової ГІС Field-Map на пробних ділянках виконано картографування дерев та оцінено їхній санітарний стан, відпад і пошкодження. Для фонової оцінки стану соснових лісів використано результати спостережень на семи ділянках лісового моніторингу I рівня (обстеження 2015 та 2020 рр.). Джерелом кліматичних даних слугував он-лайн ресурс ClimateСharts.net.

Встановлено, що за останні 10 років унаслідок зміни клімату середньорічна температура повітря у регіоні зросла, а сума опадів зменшилася, що спричинило появу посушливого періоду у серпні, який є несприятливим для росту соснових лісів на межі їхнього ареалу. Відбулися зміни рівня ґрунтових вод, про що свідчить висихання озера Лиман впродовж 2013-2020 рр. Встановлено, що, порівняно з даними 2015 р., стан соснових деревостанів на ділянках моніторингу суттєво погіршився. На цей час соснові ліси за станом є «ослабленими» та «сильно ослабленими» (індекс санітарного стану живих дерев становить від 1,53 до 2,70), значно збільшилися середня дефоліація та відпад дерев. В ослаблених деревостанах з часом зростає частка дерев із пошкодженнями, зокрема внаслідок заселення стовбуровими комахами. Значну загрозу для штучних чистих соснових насаджень, що переважають у регіоні, становлять лісові пожежі. Внаслідок впливу пожеж відбулося погіршення стану деревостанів (ІС 2,49-2,70) та збільшився відпад дерев.

Посилання

Букша, І. Ф., Пастернак, В. П., Пивовар, Т. С., Букша, М. І., Яроцький, В. Ю. (2018). Методичні матеріали щодо проведення моніторингу лісів І рівня та забезпечення його якості. Схвалено Вченою радою УкрНДІЛГА, протокол №8 від 8.07.2011 р. Харків, Затверджено НТР Держлісагентства України, Протокол №3 від 20 квітня 2018 р. 40 с. [Buksha, I. F., Pasternak, V. P., Pyvovar, T. S., Buksha, M. I., & Yarotsky, V. Yu. (2018). Methodical materials on I level forests monitoring and ensuring its quality / Approved by the Academic Council of UkrNDILGAб protocol №8 of July 8, 2011 Approved. Scientific and Technical Council of the State Forestry Agency of Ukraine (Minutes № 3 of April 20, 2018) Kharkiv, 2018 (in Ukrainian)]
Букша, І. Ф., Пивовар, Т. С., Букша, М. І. (2011). Динаміка дефоліації крон сосни звичайної за результатами моніторингу лісів у Луганській, Сумській і Харківській областях. Лісівництво і агролісомеліорація,118, 49-57 [Buksha, I. F., Pyvovar, T. S., & Buksha, M. I. (2011). Dynamics of scots pine crowns defoliation in Lugansk, Sumy and Kharkiv regions according to results of I level forest monitoring. Forestry & forest melioration, 118, 49-57. (in Ukrainian)]. Retrieved from http://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/issue/view/15/118-pdf
Гладунець, І. В. (2017). Лісові пожежі на території НПП «Святі гори» в період 2014-2016 рр. Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Харків, 15-16 лютого 2017 р.). Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10-11 [Gladunets, I. V. (2017). Forest fires in forests of NNP “Svyati Gory” during 2014-2016 period. In Novations. Condition and development of forestry and landscape gardening management, 10-11. Kharkiv: Ukraine: Kharkiv National Agrarian Universitynamed after V.V. Dokuchaev (in Ukrainian)]
Гладунець, І. В., Пастернак, В. П. (2014). Пожежі в лісах НПП «Святі Гори». Лісівництво і агролісомеліорація, 124, 154-160 [Gladunets, I. V., & Pasternak, V. P. (2014). Fires in the forests of National Natural Park "Svyati Gory". Forestry & Forest Melioration, 124, 154-160 (in Ukrainian)] Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2014_124_23
Гром, М. М. (2010). Лісова таксація. Львів: НЛТУ України [Hrom, M. M. (2010). Forest mensuration. Lviv: Ukrainian National Forestry University (in Ukrainian)]
Лакида, П. І., Ловинська, В. М. (2014). Особливості функціонування соснових деревостанів Придніпровського Північного Степу України. Лісівництво і агролісомеліорація, 125, 19-24 [Lakyda, P. I., & Lovinska, V. M. (2014). Peculiarities of functioning of pine stands of Pridneprovsky Northern Steppe of Ukraine. Forestry & Forest melioration, 125, 19-24 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/issue/view/8/125-pdf
Лісотаксаційний довідник (2013). (за ред. С. М. Кашпора, А. А. Строчинського]. Київ: Видавничий дім «Вінніченко» [Forest inventory handbook (2013). Strochynsʹkyy, A. A., & Kashpor, S. M. (Eds.). Kyiv: Vinnichenko Publishing House (in Ukrainian)]
Остапенко, Б. Ф., Ткач, В. П. (2002). Лісова типологія. Харків: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва [Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest typology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University (in Ukrainian)]
Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання (2006): СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. Київ: Мінагрополітики України [Forest inventory sample plots. Establishing method (2006): Corporate standard 02.02-37-476:2006]. Valid from May 1, 2007. Kyiv: Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (in Ukrainian)]
Приходько, О. Б., Пастернак, В. П., Яроцький, В. Ю. (2019). Стан, структура і продуктивність соснових лісів ДП «Лиманське ЛГ». Лісівництво і агролісомеліорація, 135, 24-29. [Prikhodko, O. B., Pasternak, V. P., & Yarotsky, V. Yu. (2019). Condition, structure and productivity of pine forests of SE "Lymanske Forestry". Forestry and Forest Melioration, 135, 24-29 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.24]
Санітарні правила в лісах України (2016): у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756 [Sanitary Forests Regulations in Ukraine (2016). In the redaction of Decree of Cabinet Minister of Ukraine from 26 October 2016, № 756 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п
Сидоренко, С. Г., Ворон, В. П., Мельник, Є. Є., Сидоренко, А. Г. (2015). Особливості формування стиглих деревостанів після низових пожеж. Лісівництво і агролісомеліорація, 127, 169-176. [Sydorenko, S. G., Voron, V. P., Melnik, E. E., & Sydorenko, A. G. (2015). Peculiarities of the mature pine stands formation after surface fires. Forestry & Forest melioration, 127, 169-176 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2015_127_22
Ткач, В. П., Мєшкова, В. Л. (2019). Сучасні проблеми формування та відтворення біологічно стійких соснових лісів України в умовах зміни клімату. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12-13 червня 2019 р.). Київ: НАН України, 70-78. https://uriffm.org.ua/sites/default/files/tezy_sosna19_final.pdf [Tkach, V. P., & Meshkova, V. L. (2019). Modern problems of formation and reproduction of biologically sustainable pine forests of Ukraine in the conditions of climate change. In V. Tkach, V. Meshkova, & N. Vysotska (Eds.), Pine forests: current status, existing challenges and ways forward, 70-78. Kyiv, Ukraine: National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian)]. Retrieved from https://uriffm.org.ua/sites/default/files/tezy_sosna19_final.pdf
Allen, C. (2009). Climate-induced forest dieback: An escalating global phenomenon? Unasylva, 60, 43-49. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/256462059_Climate-induced_ forest_dieback_An_escalating_global_phenomenon
Global Forest Watch, 2020. https://www.globalforestwatch.org/map/
Koval, I., & Sydorenko, S. (2019). The influence of surface fire on radial and height growth of Pinus sylvestris L. in Forest-steppe in Ukraine. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 61 (2), 123-134. https://doi.org/10.2478/ffp-2019-0012
Krynytskyy, H. T., Chernyavskyy, M. V., & Krynytska, O. H. (2016). Forestry of Ukraine: current state and development trends. Bulletin of the Transilvania University "Foreіtry, Wood Industry, Adricultural Fjjd Engineering”, 9 (58), 25-31. Retrieved from http://webbut.unitbv.ro/BU2016/Series%20II/BULETIN%20I/04_Krynytskyy.pdf
McLauchlan, K. K., Higuera, Ph. E., Miesel, J., Rogers, B. M., Schweitzer, J., Shuman, Ja. K. … Watts, A. C. (2020). Fire as a fundamental ecological process: Research advances and frontiers. Journal of Ecology, 108 (5), 2047-2069. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13403
Shvidenko, A., Buksha, I., Krakovska, S., & Lakyda, P. (2017). Vulnerability of Ukrainian forests to climate change. Sustainability, 9 (7), 1152. https://doi.org/10.3390/su9071152 .
Zepner, L., Karrasch, P., Wiemann, F., & Bernard, L. (2020) ClimateCharts.net – an interactive climate analysis web platform. International Journal of Digital Earth. https://doi.org/10.1080/17538947.2020.1829112
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО