Теоретико-методологічні засади побудови лісонасінного районування України

Ключові слова: лісове насінництво; лісонасінний підрайон, район, округ; донорні та реципієнтні одиниці районування; генетичні ресурси лісових порід; популяції; географічна мінливість.

Анотація

Запропоновано методологію проведення робіт для розробки уніфікованого лісонасінного районування території України. Теоретичною основою такої розробки є природна внутрішньовидова мінливість деревних порід, що сформувалася у процесі еволюції як результат пристосування місцевих популяцій до умов середовища їх функціонування під дією природного добору. Для виділення окремих одиниць лісонасінного районування як базову, доцільно використати схему чинного фізико-географічного районування території України; результати досліджень, отримані під час розробки спеціальних видів районувань, важливих для організації ведення лісового господарства; дані з досліджень міжпопуляційної та внутрішньопопуляційної мінливості деревних порід.

Пропонується запровадити систему уніфікованих територіальних одиниць районування наступних рангових рівнів: підрайон, район, округ.

Просторові межі одиниць районування визначаються фізико-географічними умовами території та є загальними для всіх лісотвірних порід. Пропонований принцип використання уніфікованих одиниць районування відмінний від діючої з 1982 р. системи лісонасінного районування, яка, разом з наступними доповненнями, передбачала побудову окремих схем районування загалом для семи основних лісотвірних порід України.

Підрайони, як базові одиниці районування, пропонується поділити на донорні та  реципієнтні. Статус донорних підрайонів передбачає заборону використання у їх межах репродуктивного матеріалу інорайонних популяцій. Донорні підрайони є також  джерелом репродуктивного матеріалу для спеціально визначених відповідними  переліками реципієнтних підрайонів.

Впровадження пропонованих теоретико-методологічних засад лісонасінного районування забезпечить збереження генофонду лісових порід, ефективний захист найцінніших популяцій від проникнення чужорідного генетичного матеріалу, а також збагачення генофонду менш цінних популяцій завдяки штучно регульованому притоку генів із найцінніших популяцій.

Посилання

Білик, Г. І., Голубець, М. А., Брадіс, Є. М., Андрієнко, Т. Л., Ткаченко В. С., Шеляг-Сосонко, Ю. Р., … Махаєва, Л. В. (1977). Геоботанічне районуван-ня Української РСР. Київ: Наукова думка [Bilyk, G. I., Golubets, M. A., Bradis, Ye. M., Andrienko, T. L., Tkachenko, V. S., Shelyag-Sosonko, Yu. R., … Makhaeva, L. V. (1977). Geobotanical zoning of the Ukrainian SSR. Kyiv: Scientific thought (in Ukrainian)]. Retrieved from http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p597kz
Видякин, А. И. (2003). Проблемы сохранения генетического разнообразия лес-ных древесных растений и некоторые пути их решения на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Сборник научных трудов Института леса НАН Беларуси «Селекция, генетические ресурсы и сохранение гено-фонда лесных древесных растений (Вавиловские чтения)», 59, 98-102 [Vidyakin, A. I. (2003). Problems of conservation of the genetic diversity of forest woody plants and some ways to solve them using the case of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Collection of research works of the Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus «Selection, genetic resources and conservation of the gene pool of forest woody plants», 59, 98-102 (in Russian)]
Гілецький, Й. Р. (2012). Природно-географічне районування Українських Кар-пат як основа оптимізації природокористування у регіоні. Науковий вісник Чернівецького університету: Географія, 612-613, 28-32 [Hiletskyy, J. R. (2012). Protected and geographic zone of the Ukrainian Carpathians as the basis of optimization nature by region. Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Geography, 612-613, 28-32 (in Ukrainian)]
Голубець, М. А. (2003). Геоботанічне районування Українських Карпат – осно-ва раціонального природокористування. Праці Наукового товариства Т. Шевченка, т. ХІІ, 283-292 [Golubets, M. A. (2003). Geobotanical zoning of the Ukrainian Carpathians is the basis of rational nature management. Proceedings of the Scientific Society of T. Shevchenko, 12, 283-292 (in Ukrainian)]
Горшенин, Н. М., Шевченко, С. В. (1954). Лесорастительные районы западных областей УССР. Научные записки Львов. с.-х. ин-та, 4, 147-156 [Gorshenin, N. M., & Shevchenko, S. V. (1954). Forest growth areas of the western regions of the Ukrainian SSR. Scientific notes of the Lviv Agricultural Institute, 4, 147-156 (in Russian)]
Данчук, О. Т. (2012). Про необхідність перегляду та уніфікації лісонасінного районування території України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 10, 104-110 [Danchuk, O. T. (2012). On the question of the need to review and unificate forest-seed zoning of the terriory of Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 10, 104-110 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/451
Дебринюк, Ю. М. (2003). Лісокультурне районування Західного Лісостепу України. Львів: Камула [Debryniuk, Yu. M. (2003) Forest-cultural zoning of the Western Forest-Steppe of Ukraine. Lviv: Kamula (in Ukrainian)]
Кравчук, Ю. П., Бондарь, В. С., Коваль, Я. В., Генсирук, С. А., Шевченко, С. В., Шеляг-Сосонко Ю. Р., Зайцев В. Т. (1981). Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии. Київ: Наукова думка [Kravchuk, Yu. P., Bondar, V. S., Koval, Ya. V., Gensyruk, S. A., Shevchenko, S. V., Shelyag-Sosonko, Yu. R., & Zaitsev, V. T. (1981). Integrated forestry zoning of Ukraine and Moldova. Kyiv: Scientific thought (in Russian)]
Кравчук, Я. С. (2005). Геоморфологія Скибових Карпат. Львів: ЛНУ імені Івана Франка [Kravchuk, Ya. S. (2005). Geomorphology of the External Carpathians. Lviv: National University named after Ivan Franko (in Ukrainian)]
Криницький, Г. Т., Третяк, П. Р. (1999). Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. Науковий вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту «Дослі-дження, охорона та збагачення біорізноманіття», 9.9, 15-25 [Krynytsky, H. T., & Tretyak, P. R. (1999). Biodiversity Protection: Theoretical and Applied Aspects. Ukrainian State Forestry University «Scientific Bulletin. Research, protection and enrichment of biodiversity», 9.9, 15-25 (in Ukrainian)]
Криницький, Г. Т. (1993). Морфофізіологічні основи селекції деревних рослин: автореф. дис. …доктора біолог. наук: 06.03.01/ Українська сільськогоспо-дарська академія, Київ [Krynytsky, H. T. (1993). Morphophysiological basis of woody plant breeding: Doctortal dissertation abstract. Ukrainian Agricultural Academy. Kyiv, Ukraine (in Ukrainian)]
Крутовский, К. В. (2014). Перспективы использования геномних геномных исследований в лесном хозяйстве. Сибирский лесной журнал, 4, 11-15 [Krutovsky, K. V. (2014). Prospects for the use of genomic genomic research in forestry. Siberian Forest Journal, 4, 11-15 (in Russian)]. Retrieved from https://xn--80abmehbaibgnewcmzjeef0c.xn--p1ai/articles/archive/arkhiv-2014/ krutovskiy-k-v-perspektivy-ispolzovaniya-genomnykh-issledovaniy-v-lesnom-khozyaystve/
Курнаев, С. Ф. (1973). Лесорастительное районирование СССР. Москва: Наука [Kurnaev, S. F. (1973). Forest growth zoning of the USSR. Moscow: Science (in Russian)]
Лавриненко, Д. Д. (1961). Лесохозяйственное районирование УССР. Труды науч. совещ. по природно-географ. районированию Украинской ССР, 3, 38-46 [Lavrinenko, D. D. (1961). Forestry zoning of the Ukrainian SSR. Proceedings of the scientific meeting on the natural-geographical zoning of the Ukrainian SSR, 3, 38-46 (in Russian)]
Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР (1982). Москва: Государственный комитет СССР по лесному хозяйству. [Forest-seed zoning of the main forest-forming species in the USSR (1982). Moscow: USSR State Committee on Forestry (in Russian)]
Лесосеменное районирование Карпатских областей УССР (1983). Мукачево: Закарпатская лесная опытная станция [Forest seed zoning of the Carpathian regions of the Ukrainian SSR (1983). Mukachevo: Transcarpathian Forest Experimental Station (in Russian)]
Лось, С. А., Терещенко, Л. І., Гайда, Ю. І., Шлончак, Г. А., Митроченко, В. В., Шлончак, Г. В. ... Данчук, О. Т. (2017). Настанови з лісового насінництва. Харків: Укр. наук.-дослід. ін-т ліс. госп-ва і агролісомеліорації [Los, S. A., Tereshchenko, L. I., Gaida, Yu. I., Shlonchak, G. A., Mitrochenko, V. V., Shlonchak, G. V. ... Danchuk, O. T. (2017). Forest Seed Production Guidelines. Kharkiv: Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration (in Ukrainian)]
Мельник, А. В. (1999). Українські Карпати: еколого-ландшафтні дослідження. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. [Melnyk, A. V. (1999). Ukrainian Carpathians: Ecological and landscape studies: Lviv: Lviv National University named after Ivan Franko (in Ukrainian)]
Падутов, В. Е., Баранов, О. Ю., Каган, Д. И., Ковалевич, О. А., Острикова, М. Я., Пантелеев, С. В. … Кулагин, Д. В. (2014). Применение молекулярно-генетических методов в лесном хозяйстве Беларуси. Сибирский лесной журнал, 4, 16-20 [Padutov, V. E., Baranov, O. Yu., Kagan, D. I., Kovalevich, O. A., Ostrikova, M. Ya., Panteleev, S. V., …Kulagin, D. V. (2014). Application of Molecular Genetic Methods for Forestry in Belarus. Siberian Forest Journal, 4, 16-20 (in Russich)]. Retrieved from https://xn--80abmehbaibgnewcmzjeef0c.xn--p1ai/articles/archive/arkhiv-2014/padutov-v-e-baranov-o-yu-kagan-d-i-kovalevich-o-a-ostrikova-m-ya-panteleev-s-v-ivanovskaya-s-i-kulag/
Падутов, В. Е., Каган, Д. И., Баранов, О. Ю., Ивановская, С. И., Разумова, О. А., Шестибратов, К. А. (2016). Оценка биоразнообразия лесных насаждений лиственных древесных видов на основе молекулярного маркирования. Лісівництво і агролісомеліорація, 129, 69-75 [Padutov, V. E., Kagan, D. I., Baranov, O. Yu., Ivanovskaya, S. I., Razumova, O. A., & Shestibratov, K. A. (2016). Biodiversity monitoring of forestr stands of deciduous species based on molecular marking. Forestry and Forest Melioration, 129, 69-75 (in Russian)]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2016_129_11
Пастернак, П. С., Кисилевский, Р. Г., Федец, И. Ф., Медведев, Л. А. (1980). Ле-сохозяйственное районирование Украинской ССР. Лесоводство и агроле-сомелиорация, 56, 3-16 [Pasternak, P. S., Kisilevsky, R. G., Fedets, I. F., & Medvedev, L. A. (1980). Forestry zoning of the Ukrainian SSR. Forestry and Forest Melioration, 56, 3-16 (in Russian)]
Патлай, И. Н. (1984). Селекционно-экологические основы семеноводства и вы-ращивания высокопродуктивных культур сосны обыкновенной, дуба чере-шчатого и ясеня обыкновенного в равнинной части Украинской ССР: ав-тореф. дис. ...д-ра с.-х. наук: 06.03.03/ Украинская сельскохозяйственная академия. Киев [Patlay, I. N. (1984). Selective and ecological basics of seed production and cultivation of highly productive crops of Scots pine, English oak, and common ash in the plain areas of the Ukrainian SSR: Doctoral dissertation abstract. Ukrainian Agricultural Academy. Kyiv, Ukraine (in Russian)]
Попов, В. П., Маринич, А. М., Ланько, А. И. (1968). Физико-географическое районирование Украинской ССР. Киев: изд-во Киевского университета [Popov, V. P., Marinich, A. M., & Lanko, A. I. (1968). Physico-geographical zoning of the Ukrainian SSR. Kiev: Kiev University Press (in Russian)]
Стойко, С. М., Ященко, П. Т., Кагало, О. О, Мілкіна, Л. І., Тасєнкевич, Л. О., Загульський, М. М. (2004). Раритетний фітогенофонд Західних регіонів України (созологічна оцінка й наукові засади охорони). Львів: Ліга-Прес [Stoyko, S. M.; Yashchenko, P. T.; Kagalo, A. A.; Milkina, L. I.; Tasenkevych, L. A.; & Zagulsky, M. M. (2004). Rare Phytogenic Pool of the Western Regions of Ukraine (Sozological Assessment and Scientific Foundations of Conservation). Lviv: Liga-Press (in Ukrainian)]
Цись, П. М. (1962). Геоморфологія УРСР. Львів: Львівський університет [Tsys, P. M. (1962). Geomorphology of the SSR. Lviv: Lviv University (in Ukrainian)]
Chomicz, E. (2013). Czynniki kształtujące zmienność genetyczną drzew leśnych. Kosmos, 62 (4), 597-605 [Chomicz, E. (2003). Factors shaping genetic diversity of forest trees. Kosmos, 62, (4), 597-605 (in Polish)]. Retrieved from http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p597kz
Fisher R. A. (1958). The genetical theory of natural selection. 2nd edn. New York: Dover Publications
Giertych, M. (1989). Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR [Giertych, M. (1989). Improving the genetic composition of the population of forest trees. Warsaw: Publishing house SGGW-AR (in Polish)]
Giertych, M. (1993). Zmiennosc proweniencyjna. In S. Bialobok, A. Boratynski, W. Bugala (Ed.), Biologia sosny zwyczajnej (ss. 325-339). Poznan: Kornik [Giertych, M. (1993). Provenance variability. In S. Bialobok, A. Boratynski, & W. Bugala (Ed.), Biologia sosny zwyczajnej (pp. 325-339). Poznan: Kornik (in Polish)]
Giertych, M. (1980). Polskie rasy sosny, swierka i modrzevia w miedzynarodowych doswiadczeniach proweniencyjnych. Arboretum Kornickie, 25, 135-160. [Giertych, M. (1980). Polish provenances of pine, spruce and larch in international ex-perimental geographical cultures. Arboretum Kornickie, 25, 135-160 (in Polish)]
Kowalczyk, J., Matras, J., Żybura, H., Sabor, J., & Barzdajn, W. (2000). Zmienność sosny pospolitej i hodowlana wartość jej proweniencji. Dokumentacja IBL, p. 164 [Kowalczyk J., Matras J., Żybura H., Sabor J., & Barzdajn W. (2000). Variability of Scots pine and consumer value of its provenances. Documentation of the Forest Research Institute. Dok. IBL. p. 164 (in Polish)]
Krutovsky, K. V., & Neale, D. B. (2005). Forest genomics and new molecular genetic approaches to measuring and conserving adaptive genetic diversity in forest trees. In Th. Geburek, J. Turok (Ed.), Conservation and management of forest genetic resources in Europe (pp. 369-390). Zvolen: Arbora Publishers
Matras, J. (2013). Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych. Polish Journal of Agronomy, 14, 22-36 [Matras, J. (2013). The conservation of forest trees genetic diversity. Polish Journal of Agronomy, 14, 22-36 (in Polish)]. Retrieved from http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/14/PJA14_3.pdf
Matras, J. (2006). Ochrona leśnych zasobów genowych. In J. Sabor, (red.), Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych (ss. 573-577). Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych [Matras, J. (2006). Conservation of forest genet-ic resources. In J. Sabor (Ed.), Fundamentals of genetics and selection of forest trees (pp. 573-577). Warsaw: State Forests Information Center (in Polish)]
Matras, J. (2006 ͣ). Zasady przenoszenia nasion w warunkach nizinnych. In J. Sabor (red.), Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych (ss. 417-425). Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych [Matras, J. (2006 ͣ). Crite-ria for seed dispersal in plain areas. In J. Sabor (Ed.), Fundamentals of genetics and selection of forest trees (pp. 417-425). Warsaw: State Forests Information Center (in Polish)]
Paule, L. (1986). Results of Provenance Experiment with Czechoslovak and Polish Silver Fir (Abies alba Mill.) Provenances. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, 28, 107-123.
Sabor, J. (2006). Zmienność wewnątrzgatunkowa drzew leśnych. Sosna zwyczajna i świerk pospolity. In J. Sabor (Ed.), Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych (ss. 127-142). Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państ-wowych [Sabor, J. (2006). Intraspecific variability of forest trees. Scots pine and Norway spruce. In: J. Sabor (Ed.), Fundamentals of genetics and selection of forest trees (pp. 127-142). Warsaw: State Forests Information Center (in Polish)]
Trampler, T., Kliczkowska, A., Dmyterko, E., Sierpińska, A. (1990). Regionalizacja przyrodniczo – leśna na podstawach ekologiczno – fizjograficznych. Warszawa: PWRiL [Trampler, T., Kliczkowska, A., Dmyterko, E., & Sierpińska, A. (1990). Na-tural-forest zoning on the basis of ecological and physiographic principles. Warsaw: PWRiL (in Polish)]
Wright, J. W. (1976). Introduction to Forest Genetics. New York: Academic Press
Załęski, A. (1998). Lesna regionalizacja dla nasion i sadzonek jako element ochrony zasobow genowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463, 183-190 [Załęski A. (1998). Forest regions for seeds and seedlings as an element of genetic resources protection. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463, 183-190 (in Polish)]
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА