Всихання соснових деревостанів Східного Полісся: поширення, наслідки, заходи подолання

  • Anatoly Zhezhkun ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0003-1431-8944
  • Ihor Porohnyach ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0002-7739-8921
Ключові слова: процеси відмирання дерев; стовбурові шкідники; категорії санітарного стану дерев; санітарні рубки.

Анотація

 

Охарактеризовано та узагальнено закономірності поширення процесів всихання соснових деревостанів Східного Полісся України під впливом біотичних та абіотичних чинників. Встановлено переважання всихання сосняків у минулі роки внаслідок інфікування збудником Heterobasidion annosum ((Fries) Bref.). Після періодичних посушливих вегетаційних періодів 2015-2017 рр. виявлено всихання сосняків за верховим типом із масовим розмноженням стовбурових шкідників та поступовим збільшенням інтенсивності утворення групових, куртинних осередків із переходом до суцільного всихання. Процеси всихання поступово поширювалися у соснових лісостанах з південно-західної до північно-східної частини Східного Полісся. Площі соснових деревостанів з осередками всихання щорічно становили 12,5-17,1 тис. га (6-8% від їхньої загальної площі). Встановлено збільшення чисельності Ips acuminatus Gyll. впродовж 2017-2018 рр. унаслідок збільшення щільності молодого покоління, у 10 та більше разів із продукцією до 100 шт. молодих імаго на 1 дм2 площі стовбура заселених дерев сосни. Виявлено можливість розвитку трьох поколінь верхівкового короїду в рік за сприятливих умов.

Встановлено істотне зменшення (у три рази) чисельності короїдів з утворенням лише поодиноких і групових осередків у 2019 р. внаслідок несприятливих погодних умов для зимівлі комах і перевищення багаторічної норми опадів зі зниженням температури на початку вегетаційного періоду. Зниження щільності популяцій зумовлено відновленням водозабезпечення дерев сосни з одночасним підтриманням інтенсивного смоловиділення, що перешкоджало заселенню дерев. На початковому етапі заселення шкідником дуже ослаблених і всихаючих особин сосни дерева здатні короткочасно виділяти значний обсяг живиці, який  у 1,5 раза вищий, ніж у дерев І–ІІ категорій санітарного стану. Однак, підтримувати таку інтенсивність смоловиділення впродовж тривалого періоду часу ослаблені дерева не в змозі.

Для зменшення та подолання наслідків усихання сосняків пропонується застосовувати комплекс лісогосподарських і захисних заходів: санітарні рубки, принаджування корисної орнітофауни та інших ентомофагів, внесення мінеральних добрив, застосування стовбурових ін’єкцій для цінних дерев.

Посилання

Бородавка, В. О., Гетьманчук, А. І., Кичилюк, О. В., Войтюк, В. П. (2016). Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся. Наук. вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Лісівництво та декоративне садівництво, 238, 102-118 [Borodavka, V., Getmanchuk, A., Kychylyuk, O., & Voytyuk, V. (2016). Pathological processes of withering pine stands in Volyn Polissya. Scientific bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Forestry and decorative gardening, 238, 102-118 (in Ukrainian)]
Гирс, Г. И. (1982). Физиология ослабленного дерева. Новосибирск: Наука [Girs, G. I. (1982). Physiology weakening the tree. Novosibirsk: Science (in Russian)]
Жежкун, А. М. (2018). Концептуальні засади та господарські заходи підтримання біологічної стійкості лісів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах, 352-356. Івано-Франківськ, Україна: Український наук.-дослід. ін-т гірського лісівництва [Zhezhkun, A. M. (2018) Conceptual basis and business events to maintain biological sustainability of forests. In Main problems and tendencies of further development of forestry in the Ukrainian Carpathians, 352-356. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Ukrainian Scientific-Research Institute of Mountain Forestry (in Ukrainian)]
Жежкун, А. М. (2017). Проблеми функціонування лісових фітоценозів Східного Полісся та шляхи їх вирішення. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми озеленення населених міст: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафтів», 51-53. Біла Церква, Україна: Білоцерківський національний аграрний університет України. [Zhezhkun, A. M. (2017). Problems of the function of forest phytocenoses of the Eastern Polissya and ways of their solution. In Actual problems of landscaping of populated cities: education, science, production, art of landscaping, 51-53. Bila Tserkva, Ukraine: Bila Tserkva national agrarian university (in Ukrainian)]
Жежкун, А. М. (2014). Соснові деревостани Східного Полісся: структура, стан, продуктивність. Лісівництво і агролісомеліорація, 124, 3-12. [Zhezhkun, A. M. (2014). Pine stands off Eastern Polissya: structure, state, productivity. Forestry and Forest Melioration, 124, 3-12 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Жежкун, А. М., Порохняч, І. В. (2019). Особливості всихання соснових деревостанів Чернігівської області. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення», 115-117. Київ, Україна: Планета-прінт [Zhezhkun, A. M., & Porohnyach, I. V. (2019). Features of drying out in pine stands of Chernihiv region of Ukraine. In Pine forests: current status, existing challenges and ways forward, 115-117. Kyiv, Ukraine: Planeta-print (in Ukrainian)]
Криницький, Г. Т., Крамарець, В. О., Мацях, І. П. (2019). Лісівничо-екологічні засади збереження соснових лісів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення», 42-54. Київ, Україна: Планета-прінт [Krynytskyy, G. T., Kramarets, V. O., & Matsiakh, I. P. (2019) Forestry and ecologicsl principles of pine forests' protection. In Pine forests: current status, existing challenges and ways forward, 42-54. Kyiv, Ukraine: Planeta-print (in Ukrainian)]
Мешкова, В. Л. (2019). Усыхание сосновых лесов Украины с участием короедов: причины и тенденции. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 228, 312-335. [Meshkova, V. L. (2019). Decline of pine forest in Ukraine with contribution from bark beetles: causes and trends. Bulletin of the Sank-Petersburg Forestry Academy, 228, 312-335 (in Russian)]. https://doi.org/10.21266/2079-4304.2019.228.312-335
Мороз, В. В., Никитюк, Ю. А. (2020). Зниження вуглецепоглинальної здатності деревостанів Житомирського Полісся через загибель соснових насаджень. Меліорація і водне господарство, 1, 112-121. [Moroz, V. V., & Nykytiuk, Y. A. (2020). Reduction of carbon absorption capacity of forest stands in Zhytomyr Polissya due to the pine stands mortality. Land reclamation and water management, 1, 112-121 (in Ukrainian)] https://doi.org/10.31073/mivg202001-216
Падій, М. М. (1993). Лісова ентомологія. Київ: Українська с.-г. академія [Padiy, M. M. (1993). Forest entomology. Kyiv: Ukrainian Agricultural Academy (in Ukrainian)].
Порохняч, І. В. (2018). Особливості поширення верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація, 133, 136-141. [Porohnyach, I. V. (2018). Features of spread Ips acuminatus Gyll. in Pine stands of Eastern Polissya. Forestry and Forest Melioration, 133, 136-141 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.33220/1026-3365.133.2018.136
Порохняч, І. В. (2019). Роль метеорологічних чинників у зменшенні продукції верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація, 135, 184-192 [Porokhnyach, I. V. (2019). Role of meteorological factors in reducing the production of Ips acuminatus Gyll. in pine stands of Eastern Polissya. Forestry and Forest Melioration, 135, 184-192 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.184
Санітарні правила в лісах України (1995). Затвердж. Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 27.07.1995 р. Київ. [Sanitary rules in the forests of Ukraine (1995). Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27.07.1995, № 555. Revision on 24.12.2019. Kyiv: Ukraine (in Ukrainian)]. Retrieved from http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/14175-22.10.18.pdf
Сборник технических указаний по лесозащите (1964). Київ: Урожай [Collection of technical guidelines for forest protection (1964). Kyiv: Harvest (in Russian)]
СОУ 02.02-37-476 (2006). Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання. Чинний від 01.05.2007. Київ: Мінагрополітики України [SOU 02.02.-37-476 (2006). Trial plots of forest management. Method of laying. (2006). Kyiv: Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (in Ukrainian)]
Усцький, І. М. (2019). Зміни вмісту монотерпенів живиці сосни у звʼязку з ураженням кореневою губкою (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Лісівництво і агролісомеліорація, 134, 147-153. [Ustskiy, I. M. (2019). Changes in the content of monoterpenes in the pineresinin response to damage by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Forestry and Forest Melioration, 134, 147-153 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.33220/1026-3365.134.2019.147.
Швиденко А. З., Лакида, П. І., Щепаченко Д. М., Василишин Р. М., Марчук, Ю. М. (2014). Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М. [Shvidenko A., Lakyda P., Schepachenko, D., Vasylyshyn, R., & Marchuk, Yu. (2014). Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector. Korsun-Shevchenkivskyi: Publisher V. M. Gavrishenko (in Ukranian)]
Klein, T. (2020). Forest vulnerability and tree mortality in the Mediterranean: Impacts and Opportunities, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-2522, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-2522
Mauget micro-inyection reference manual for the identification of insects, disease and nutritional deficiencies in trees (2007). Mauget company.
Meshkova, V. L., & Borysenko, O. I. (2018). Prediction for bark beetles caused desiccation of pine stands. Forestry and Forest Melioration, 132, 155-161. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.155
Pernek, M., Kovač, M., & Lacković, N. (2020). Testiranje biološke učinkovitosti feromona i klopki za ulov mediteranskog potkornjaka Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae). Šumarski list, 7-8, 339-350. [Pernek, M., Kovač, M., & Lacković, N. (2020). Testing of biological effectiveness of pheromones and traps for catch of mediterranean bark beetle Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae). Journal of the Forestry Society of Croatia, 7-8, 339-350 (in Croatian)]. https://doi.org/10.31298/sl.144.7-8.1
Reyna, T. A., Martinez-Vilalta, J., & Retana, J. (2019). Regeneration patterns in Mexican pine-oak forests. Forest Ecosystems, 6, 50. https://doi.org/10.1186/s40663-019-0209-8
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО