Вплив ратичних на рослинність у вольєрах Західного Полісся України

  • Vasyl Mazepa Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0003-2149-3409
  • Pavlo Khoyetskyy Національний лісотехнічний університет України
  • Andriy Yatsyna Державне підприємство «Поліське лісове господарство»
Ключові слова: трав’яне вкриття; підріст; підлісок; підгодівельний майданчик; Sus scrofa; Bison bonasus; Cervus elaphus.

Анотація

Наведено результати дослідження впливу ратичних на рослинність у різних за площею вольєрах Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Облікові ділянки закладені у насадженнях, які до створення вольєрів та влаштування підгодівельних майданчиків належали до одного таксаційного виділу, що зумовлює їхню лісівничо-таксаційну подібність і дає змогу застосувати метод порівняльної екології.

Вплив ратичних на лісову рослинність вивчали у вольєрах і лісостанах Губинського, Карасинського та Муравищанського лісництв, що входять до структури державних підприємств «Володимир-Волинське ЛМГ», «Маневицьке ЛГ» та «Ківерцівське ЛГ» відповідно. У дубових деревостанах Губинського лісництва, де облаштовано вольєр з розведення Sus scrofa, що функціонує з 2010 р., зареєстровано зменшення у два рази видового складу судинних рослин. У межах вольєру кількість життєздатного самосіву і підросту Populus tremula L. зменшилась у два, Ulmus scabra Mill. – у вісім, а Sambucus nigra L. – більш ніж у два рази.

У вольєрі Карасинського лісництва для розведення Sus scrofa, що функціонував впродовж 2004-2010 рр., станом на 2017 р. зареєстровано відновлення трав’яного вкриття. Коефіцієнт подібності трав у березово-сосновому деревостані вольєру та за його межами становить 61,5%.

У межах вольєра, де утримують Bison bonasus, Cervus elaphus, Sus scrofa, зонами інтенсивного впливу ратичних на рослинність є підгодівельні майданчики. На функціонуючих майданчиках не виявлено самосіву, підросту та підліску. Разом із кормами, якими підгодовують тварин, у лісове середовище потрапляє насіння сільськогосподарських культур і бур’янів. Встановлено, що з припиненням використання підгодівельних майданчиків, з трав’яного вкриття випадають зернові сільськогосподарські рослини та бур’яни і відновлюється лісова рослинність.

Посилання

Бахур, О. В. (2012). Опыт ведения вольерного лесоохотничьего хозяйства «Шерешовское». Труды Брянского гос. техн. ун-та, 1, 69-71 [Bakhur, O. V. (2012). The experience of the open-air cage forestry "Shereshovskoye". Proceedings of Bryansk State Technical University, 1, 69-71 (in Russian)]. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vedeniya-voliernogo-lesoohotnichiego-hozyaystva-shereshovskoe
Бондаренко, В. Д., Білий, В. В., Ходзінський, В. П. (2007). Зміна фізико-хімічних властивостей грунту під впливом риючої діяльності свині дикої. Науковий вісник Надслучанського інституту: Проблеми Західного Полісся, 1, 117-121 [Bondarenko, V. D., Biliy, V. V., & Khodzinsky, V. P. (2007). A change of physical and chemical powers to the soil before the inundation of the wild pigs. Scientific Bulletin of the Nadsluchany Institute: Problems of Western Polissya, 1, 117-121 (in Ukrainian)]
Бугрин, Л. М., Партика, Т. В., Похалюк, О. М. (2018). Елементи технології створення пасовищ для оленя лісового в умовах вольєрного розведення. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (2), 37-40 [Bugrin, L.M., Partika, T.V., &Pohalyuk, O.M. (2018). Elements of technology for creating pastures for forest deer in aviary breeding. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University of Ukraine, 28 (2), 37-40 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.15421/40280205
Воробьёв, Д. В. (1967). Методика лесотипологических исследований. Киев: Урожай [Vorobiov, D. V. (1967). Methodology for forest typological research. Kyiv: Harvest (in Russian)]
Делеган, І. І., Делеган, І. В. (2014). Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині. Науковий вісник НЛТУ України, 24.8, 52-57 [Delegan, I. І., &Delegan, І. V. 2014). Features of the organization of hunting management in Slovakia. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 24.8, 52-57 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.8_10
Доброчаева, Д. Н., Котов, М. И., Прокудин, Ю. Н., Барбарич, А. И., Чопик, В. И., Протопопова, В. В. … Орнст, Э. Й. (1987). Определитель высших растений Украины. Киев: Наукова думка [Dobrochaeva, D. N., Kotov, M. I., Prokudin, Yu.N., Barbarich, A.I., Chopik, V.I., Protopopova, V.V. ... Ornst, E.Y. (1987 ). Keys to higher plants of Ukraine. Kyiv: Scientific thought (in Russian)].
Лисенко, В. І. (2008). Перспективні шляхи нетрадиційного використання малоцінних сільськогосподарських угідь. Екологічний вісник, 3, 31-32 [Lysenko, V. I. (2008). Pathways for non-traditional use of low-value agricultural land. Ecological Bulletin, 3, 31-32 (in Ukrainian)]
Лущак, М., Делеган,І., Гунчак, М. (2007). З досвіду ведення мисливського господарства в Австрії. Лісове та мисливське господарство: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Міжнарод.наук.-практ. конф. (27-29.11.2007 р, м. Житомир), 2, 259-263 [Lushchak, M., Delegan, I., &Gunchak, M. (2007). To the notice of the Mislivsky government in Austria. In Forestry and hunting: current status and prospects, 2, 259-263. Zhytomyr: Ukraine: PE "Publishing House Volyn" (in Ukrainian)]
Мазепа, В. Г., Колісник, Б. І., Хоєцький, П. Б. (2019). Трав’яне вкриття і запаси лучних кормів для утримання Cervus elaphus L. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 19, 154-162 [Mazepa, V. G., Kolisnik, B. I., & Khoetskyy, P. B. (2019). Herbs including archery food supplies for Cervus elaphus L. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 19, 154-162 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.15421/411937
Мазепа, В. Г., Тереля¸ І. П. (2000). Санітарний стан деревостанів та проект заходів щодо його поліпшення: методичні вказівки. Львів: Укр. держ. лісотехн. ун-т [Mazepa, V.G., &Terelya I. P. (2000). Sanitary camp of woodworkers and project of visits to the school. Lviv: Ukrainian State Forestry University (in Ukrainian)]
Погребняк, П. С. (1993). Лісова екологія і типологія лісів. Київ: Наукова думка [Pogrebnyak, P.S. (1993). Forest ecology and typology of forests.Kyiv: Scientific thought (in Ukrainian)]
Похалюк, О. М. (2017). Значення вольєрного розведення диких тварин у збереженні рідкісних видів звірів. Тернопільські біологічні читання: матеріали наук.-практ. конф. (20-22 квітня 2017 р., Тернопіль), 227-341. [Pohalyuk, O. M. (2017). The value of free breeding of wild animals in the conservation of wild species of animals. In Ternopil biological reading, 227-341. Ternopil, Ukraine:Ternopil National Pedagogical University (in Ukrainian)]
Похалюк, О. М. (2016). Шляхи покращення ведення мисливського господарства в умовах Західного Полісся. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. (14.12.2016 р., Умань), 166-167 [Pohalyuk, O. M. (2016).Ways to improve hunting management in the conditions of Western Polissya.In Prospects for the development of Forestry and Horticulture, 166-167. Uman, Ukraine: Uman National University of Horticulture (in Ukrainian)]
Хоєцький, П. Б. (2011). Концепція розвитку мисливського господарства Західного регіону України. Львів: НЛТУ України [Khoyetskyy, P. B (2011). The concept of development of the hunting economy of the Western region of Ukraine. Lviv: Ukrainian National Forestry University (in Ukrainian)]
Хоєцький, П. Б., Похалюк, О. М. (2014). Мисливське господарство країн Європи. Науковий вісник НЛТУ України, 24.8, 42-52 [Khoyetskyy, P. B., & Pokhalyuk, O. M. (2014). Wildlife Management in European Countries. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 24.8, 42-52 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_8/9.pdf
Forejtek, P. (1999). Chov cerne zvere na Slovensku. Myslivost. Straz myslivosti. Rocnik, 47 (6), 6-8 [Forejtek, P. (1999). Breeding black game in Slovakia. Myslivost. Straz myslivosti. Rocnik, 47 (6), 6-8 (in Czech)]
Pintíř, J. (2000a). Intensivni chovy elenovitych v Ceske republice. Myslivost. Stráž myslivost. Rocnik 48 (1), 4-6 [Pintíř, J. (2000a). Intensive breeding of cervids in the Czech Republic. Myslivost. Stráž myslivost. Rocnik 48 (1), 4-6 (in Czech)]. Retrieved from https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2000/Leden---2000/Intenzivni-chovy-jelenovitych-v-Ceske-republice
Pintíř, J. (2000). Metody chovu v intensivnich chovech jelenovitych. Myslivost. Strsz myslivosti. Rocnik, 48 (5), 14-15 [Pintíř, J. (2000). Methods in intensive deer breeding Myslivost. Strsz myslivosti. Rocnik, 48 (5), 14-15 (in Czech)]. Retrieved from https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2000/Kveten---2000/Metody-chovu-v-intenzivnich-chovech-jelenovitych
Zbanek, S. (2000). Farmove chovy jelenovitych. Myslivost. Strsz myslivosti. Rocnik, 48 (9), 14-15 [Zbanek, S. (2000). Farm breeding of deer. Myslivost. Strsz myslivosti. Rocnik, 48 (9), 14-15 (in Czech)]. Retrieved from https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2000/Zari---2000/Farmove-chovy-jelenovitych
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО