Еколого-соціо-економічний аналіз управління міськими територіями в умовах зміни клімату: на прикладі міст обласного значення України

Ключові слова: сталий розвиток міста; ефективне управління; екологічна економіка; Паризька угода; адаптація до зміни клімату.

Анотація

Зміна клімату на території України швидко прогресує, втім національна екологічна політика наразі не відповідає нагальності кліматичних викликів. У цьому контексті особливої актуальності набуває роль міст, як середовищ уразливості до зміни клімату, втім, також і джерела потенційних рішень. На основі аналізу 78 планів міст обласного значення України, які є учасниками Глобальної Угоди мерів щодо клімату та енергії, наведено критичний міждисциплінарний аналіз виконання містами своїх зобов’язань і цілей щодо зменшення викидів, ефективності управління міськими територіями в умовах зміни клімату, а також парадигм, у рамках яких розгортається екологічна політика щодо зміни клімату на місцевому рівні. Виявлено, що більшість міст працюють у рамках парадигми слабкої сталості, застосовують підходи, які не відповідають особливостям викликів зміни клімат, і не виконують поставлених цілей. Поширений суто формалістичний підхід до використання шаблонів для планування, декларативне ставлення до питань адаптації та фрагментарна звітність. Перевага надається вузькому спектру рішень, а супутні вигоди заходів переважно не розглядаються. Водночас, наявні позитивні тенденції, такі як виникнення нішевих інновацій, розбудова мереж та нагромадження досвіду в окремих секторах. Розроблено методику оцінювання ефективності управління міськими територіями в умовах зміни клімату та з її допомогою здійснено оцінку трьох міст обласного значення – Львова, Харкова та Одеси. На основі здійсненого аналізу та результатів оцінювання, запропоновано рекомендації щодо переходу від слабкої до трансформаційної парадигми сталості, як передумови ефективного управління міськими територіями в умовах зміни клімату.

Посилання

Балабух, В. (2013). Поточна та очікувана зміна клімату, її впливи та наслідки на території України, Закарпаття та Рахівського району. Проект LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін. HUSKROUA/1001/079. Український гідрометеорологічний інститут [Balabukh, V. (2013). Present and expected climate change, its impacts and outcomes on the territory of Ukraine, Zakaprattia and Rakhiv district. LOC-CLIM-ACT project: local action on climate change. Ukrainian Hydrometeorological Institute (in Ukrainian)] Retrieved from
https://ucn.org.ua/wp-content/uploads/2013/07/resume_climatechange_ukr.pdf
Бердичівська міська рада (2015). План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Бердичева до 2030 року. Рішення від 18.08.2015 № 1136. [Berdychiv City Council (2015). Berdychiv City Sustainable Energy Action Plan 2030. Decision form 18.08.2015 № 1136 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/20751_1443009447.pdf
Білгород-Дністровська міська рада (2017). План дій сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року міста Білгород-Дністровський. Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». [Bilhorod-Dnistrovsk City Council (2017). Bilhorod-Dnistrovsk City Sustainable Energy Action Plan.”Municipal Energy Reform in Ukraine”. (in Ukrainian)]. Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/22378_1505919375.pdf
Білоцерківська міська рада (2016). План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату м. Біла Церква на 2017-2030 роки. Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви [Bila Tserkva City Council (2016). Bila Tserkva City Sustainable Energy Action Plan and Climate for 2017-2030” Bila Tserkva Strategic Development Agency” (in Ukrainian)]. Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/22240_1487852090.pdf
Бойченко, С. Г., Карамушка, В. І., Тищенко, О. В., Мохнач, Р. Ю. (2017). Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від зміни клімату. Доповіді Національної академії наук України, 12, 104-111. [Boychenko, S. G, Karamushka, V. I, Tishchenko, O. V., & Mokhnach, R. Yu. (2017). Environmental threats to biodiversity in Kyiv from climate change. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 104-111 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129634
ВРУ (1996). Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» № 435/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 50, ст. 277. [VRU (1996). Law of Ukraine “On ratification of the UN Framework Convention on Climate Change” № 435/96-VR. Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1996 № 50, 277 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435/96-%D0%B2%D1%80#Text
ВРУ (2016). Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» 1469-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 35, ст. 595) [VRU (2016). Law of Ukraine “On ratification of the Paris Agreement” № 1469-VIII Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2016, (35), 595 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text
ВРУ (2019). Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», 2697-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, 16 (70). [VRU (2016). Law of Ukraine “On the key foundations (strategy) of the state environmental Politics of Ukraine until 2030” 2697-VIII Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2016, 16 (70) (in Ukrainian)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
Голубцов, О., Біатов, А., Селіверстов, О., Садогурська, С. (2019). Вода близько: підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату. Екодія. [Holubstov, O. Biatov, A., Silvestrov, O., & Sadohurska, S. (2019). The water is near: the rise of sea level in Ukraine as the result of climate change. Ecoaction (in Ukrainian)]. Retrieved from https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/sea_2018ua_c.pdf
Демчина, М. (2019, 13 вересня). На Lviv Eco Forum-2019 представили перші успішні кроки переходу України на 100% відновлення джерел енергії. Львівська міська рада. [Demchyna, M. (2019, September 13th). First successful steps of Ukraine’s transition to 100% renewable energy sources have been presented at the Lviv Eco Forum-2019”. Lviv City Council. (in Ukrainian)]. Retrieved from https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/269797-na-lviv-eco-forum-2019-predstavyly-pershi-uspishni-kroky-perekhodu-ukrainy-na-100protsent-vidnovlennia-dzherel-enerhii
КМУ (2015). Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди» від 16.09.2015 № 980-р 2016 [CMU (2015). Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approving the Nationally Determined Contribution of Ukraine to the project of the new climate agreement” from 16.09.2015 № 980-р 2016 (in Ukrainian)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-%D1%80#Text
КМУ (2016). Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення «Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» від 7 грудня 2016 р. № 932-р. Урядовий портал. [CMU (2015). Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approving “The concept for realisation for state policy on climate change until 2030” from December 7, 2016. № 932-р. Government Portal (in Ukrainian)]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/249573705
КМУ (2017). Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року від 6 грудня 2017 р. № 878-р. [CMU (2015) On approving the plan of measures for the implementation of the state policy on climate change until 2030” from December, 6, № 878-р (in Ukrainian)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text
Конотопська міська рада (2014). План дій сталого енергетичного розвитку міста Конотоп на період до 2020 року. Угода мерів. [Konotop City Council (2014). Konotop City Sustainable Energy Action Plan until 2020. Covenant of Mayors (in Ukrainian)]. Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/3014_1394185849.pdf
Львівська міська рада (2011). Програма сталого енергетичного розвитку міста Львова до 2020 року. Рішення № 663 від 14.07.2011 року. Угода мерів. [Lviv City Council (2011). Lviv City Sustainable Energy Action Plan until 2020. Decision № 663 of 14.07.2011. Covenant of Mayors (in Ukrainian)]. Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/326_1322040227.pdf
НЕЦУ (2019). Sustainable energy positive and zero carbon communities. Retrieved from https://necu.org.ua/proyekty/sparcs/
Нікопольська міська рада (2015). План дій сталого енергетичного розвитку міста Нікополь на період до 2020 року. Угода мерів. [Nikopol City Council (2015). Nikopol City Sustainable Energy Action Plan until 2020. Covenant of Mayors (in Ukrainian)]. Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/storage/web/mc_covenant/documents/8/HTbwwgJTicqi1T-awS0i9TQoHRWJZoSG.pdf
Одеська обласна рада (2017). План заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. [Odessa Regional Council (2017). Action plan for the implementation in 2018-2020 of the Strategy of economic and social development of Odessa region until 2020 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://oda.odessa.gov.ua/
Рябика, М., Зозуля, А., Радь, Т. (2020). Кліматичні цілі Львова: гайд для обраних до міської ради. ПЛАТО. [Ryabika, M., Zozulya, A., & Rad, T. (2020). Climatic goals of Lviv: a guide for those elected to the city council. PLATО]. Retrieved from https://plato.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/09/klimatychni-czili-lvova-plato-internet-1.pdf
Харківська міська рада (2017). План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Харкова до 2030 року. [Kharkiv City Council (2017). Kharkiv City Sustainable Energy Action Plan until 2030 (in Ukrainian)] Retrieved from https://mycovenant.eumayors.eu/storage/web/mc_covenant/documents/8/mdcYha4r2CXcbtQYds-_J6q71ImJkGLf.pdf
Шевченко, О., Власюк, О., Ставчук, І., Ваколюк, М., Ілляш, О., Рожкова, А. (2015). Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна. Кліматичний форум східного партнерства та Робоча група громадських організацій зі зміни клімату [Shevchenko, O., Vlasiuk, O.б Stavchyk, I., Vakoliuk, M., Illiash., O & Rozhkova, A. (2015), Vulnerability assessment and climate change adaptation measures (in Ukrainian)]. Retrieved from https://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_cc_vulnerability.pdf
Шевченко, О., Сніжко, С. (2020). Зміна клімату та українські міста: прояви та проекції до кінця XXI століття на основі RCP-сценаріїв. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 2 (75б), 11-18. [Shevschenko, O., & Snizhko, S. (2020). Climate change and Ukrainian cities: manifesations and projections until the end of the 20th century based on RCP-scenarios. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2 (75б), 11-18 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.2
Abson, D. J., Fischer, J., Leventon, J., Newig, J., Schomerus, T., Vilsmaier, U., ... & Lang, D. J. (2017). Leverage points for sustainability transformation. Ambio, 46 (1), 30-39. https://doi.org/10.1007/s13280-016-0800-y
Agyeman, J. (2008). Toward a ‘just’sustainability?. Continuum, 22 (6), 751-756. https://doi.org/10.1080/10304310802452487
Bertoldi et al. (2018). Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 1 - The SECAP process, step-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 2030, EUR 29412 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79- 96847-1, doi:10.2760/223399, JRC112986
Boda, C. S., & Faran, T. (2018). Paradigm found immanent critique to tackle interdisciplinarity and normativity in science for sustainable development. Sustainability, 10 (10), 3805. https://doi.org/10.3390/su10103805
Bugliarello, G. (2006). Urban sustainability: Dilemmas, challenges and paradigms. Technology in society, 28 (1-2), 19-26. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.018
Cohen, M. (2017). A systematic review of urban sustainability assessment literature. Sustainability, 9 (11), 2048. https://doi.org/10.3390/su9112048
Du Plessis, C., & Brandon, P. (2015). An ecological worldview as basis for a regenerative sustainability paradigm for the built environment. Journal of Cleaner Production, 109, 53-61. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.098
Dubois, G., Sovacool, B., Aall, C., Nilsson, M., Barbier, C., Herrmann, A., ... & Dorner, F. (2019). It starts at home? Climate policies targeting household consumption and behavioral decisions are key to low-carbon futures. Energy Research & Social Science, 52, 144-158. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.02.001
Fedele, G., Donatti, C. I., Harvey, C. A., Hannah, L., & Hole, D. G. (2019). Transformative adaptation to climate change for sustainable social-ecological systems. Environmental Science & Policy, 101, 116-125. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.001
Grafakos, S., Viero, G., Reckien, D., Trigg, K., Viguie, V., Sudmant, A., ... & Carter, J. (2020). Integration of mitigation and adaptation in urban climate change action plans in Europe: A systematic assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 121, 109623. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109623
Guyadeen, D., Thistlethwaite, J., & Henstra, D. (2019). Evaluating the quality of municipal climate change plans in Canada. Climatic Change, 152 (1), 121-143. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2312-1
Harrison, P. A., Jäger, J., Frantzeskaki, N., & Berry, P. (2019). Understanding high-end climate change: from impacts to co-creating integrated and transformative solutions. Regional Environmental Change, 19, 621-627. https://doi.org/10.1007/s10113-019-01477-9.
Hermwille, L. (2016). Climate change as a transformation challenge. A new climate policy paradigm?. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society, 25 (1), 19-22. https://d-nb.info/1104204509/34
James, P. (2017). Alternative paradigms for sustainability: Decentring the human without becoming posthuman. In Reimagining sustainability in precarious times (pp. 29-44). Springer: Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2550-1_3
Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C., Weijnen, M. (2015) Sustainable–smart–resilient–low carbon–eco–knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner Production 109, 25-38. Retrieved from doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.004 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.004
Klaassen, G. A., & Opschoor, J. B. (1991). Economics of sustainability or the sustainability of economics: different paradigms. Ecological economics, 4 (2), 93-115. http://pure.iiasa.ac.at/12758
Nightingale, A. J., Eriksen, S., Taylor, M., Forsyth, T., Pelling, M., Newsham, A., ... & Whitfield, S. (2020). Beyond Technical Fixes: climate solutions and the great derangement. Climate and Development, 12 (4), 343-352. https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1624495
O'Brien, K. L. (2016). Climate change and social transformations: is it time for a quantum leap?. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 7 (5), 618-626. https://doi.org/10.1002/wcc.413
Olazabal, M., Galarraga, I., Ford, J., Sainz De Murieta, E., & Lesnikowski, A. (2019). Are local climate adaptation policies credible? A conceptual and operational assessment framework. International Journal of Urban Sustainable Development, 11 (3), 277-296. https://doi.org/10.1080/19463138.2019.1583234
Palutikof, J. P., Street, R. B., & Gardiner, E. P. (2019). Decision support platforms for climate change adaptation: an overview and introduction. Climatic Change, 153 (4), 459-476. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02445-2
Pelenc, J., & Ballet, J. (2015). Strong sustainability, critical natural capital and the capability approach. Ecological economics, 112, 36-44. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.02.006
Rose, J., & Cachelin, A. (2018). Critical sustainability: incorporating critical theories into contested sustainabilities. Journal of Environmental Studies and Sciences, 8 (4), 518-525. https://doi.org/10.1007/s13412-018-0502-9
Seto, K. C., Davis, S. J., Mitchell, R. B., Stokes, E. C., Unruh, G., & Ürge-Vorsatz, D. (2016). Carbon Lock-In: Types, Causes, and Policy Implications. Annual Review of Environment and Resources, 41 (1), 425-452. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-110615-085934
Spash, C. L. (2020). A tale of three paradigms: Realising the revolutionary potential of ecological economics. Ecological Economics, 169, 106518. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106518
Thornton, T. F., Mangalagiu, D., Ma, Y., Lan, J., Yazar, M., Saysel, A. K., & Chaar, A. M. (2019). Cultural models of and for urban sustainability: assessing beliefs about Green-Win. Climatic Change, 1-17. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02518-2
Zagonari, F. (2019). Responsibility, inequality, efficiency, and equity in four sustainability paradigms: insights for the global environment from a cross-development analytical model. Environment, Development and Sustainability, 21 (6), 2733-2772. https://linkhttps//doi.org/10.1007/s10668-018-0159-2.springer.com/article/10.1007/s10668-018-0159-2#citeas
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ