Сучасний стан і поширення Pinus mugo Turra в Українських Карпатах

Ключові слова: сосна гірська; криволісся; верхня межа поширення лісу; субальпійський пояс; мегасхил.

Анотація

Сучасний ареал Pinus mugo Turra в Українських Карпатах сформувався у післяльодовиковий період. Значне поширення деревного виду поза нижньою межею його сучасного ареалу в древньому голоцені підтверджується наявністю пилку в найдревніших шарах голоценових напластувань. Сосна гірська в той час мала широке розповсюдження, значно нижче, ніж сучасне положення верхньої межі лісу. Куртини Pinus mugo на болотах спостережено і в наш час, на абсолютних висотах близько 700 м н.р.м. В Українських Карпатах криволісся сосни гірської в минулому зазнали значних змін, зокрема, внаслідок антропогенної діяльності – знищення криволісся та розробляння площ для ведення полонинського господарства. Цей захід суттєво вплинув на формування сучасного ареалу сосни гірської. Соснове криволісся відіграє надзвичайно екологічно-важливу роль у високогір’ї Карпат. Зокрема, це – ґрунтозахисна, протиерозійна, водорегулювальна, ґрунтотвірна, снігозатримувальна та інші функції. На сьогодні угруповання формації сосни гірської (Pinetа mugi) знаходяться під охороною та включені до Зеленої книги України. З використанням матеріалів лісовпорядкування 2009 р. здійснено аналіз розподілу площ деревостанів за участю сосни гірської за віковими групами, запасами, повнотою, бонітетом, висотою над рівнем моря, експозицією та стрімкістю схилів. Відзначено найвищі та найнижчі природні місця росту Pinus mugo в Українських Карпатах. Вивчення розповсюдженості сосни гірської показали, що на південно-західному мегасхилі Українських Карпат, порівняно з північно-східним, криволісся сосни гірської є поширенішими та продуктивнішими, формують більші запаси деревини.

Посилання

1. Арап Р. Я. (1984). Палінологічні дослідження субфосильних проб з Українських Карпат. Український ботанічний журнал, 41(1), 73-77 [Arap, R. Ja. (1984). Palynological studies of subfossil samples from the Ukrainian Carpathians. Ukrainian Botanical Journal, 41(1), 73-77] (in Ukrainian)
2. Байцар А. (2014). Верхня межа лісу в ландшафтах Українських Карпат, її охорона та оптимізація. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 45, 166-177 [Baitsar, A. (2014). The upper limit of the forest in the landscapes of the Ukrainian Carpathians, its protection and optimization. Scientific bulletin of the Lviv University. Geographical series, 45, 166-177. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.45.1162] (in Ukrainian)
3. Безусько А. Г., Безусько Л. Г. (2014). Палінологічна вивченість відкладів верхнього плейстоцену – голоцену західних регіонів України. Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія, 158, 13-21. [Bezusko, A. G., Bezusko, L. G. (2014). Palynological study of Upper Pleistocene – Holocene sediments of the western regions of Ukraine. NaUKMA Research Papers. Biology and Ecology, 158, 13-21 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMA_2014_158_4] (in Ukrainian)
4. Грабарь В. А. (1953). Изучение семенного возобновления горной сосны в Закарпатье. Науч. записки. Ужгородск. ун-та, 8, 82-85 [Grabar, V. A. (1953). Study of seed regeneration of mountain pine in Transcarpathia. Proceedings of the Uzhorod University, 8, 82-85] (in Russian)
5. Зелена книга України (2009). Під заг. ред. Дідуха Я. П. Київ: Альтерпрес. 448 с. [Green Book of Ukraine. (2009). Didukh, Ja.P. (Ed.) Kyiv Altepress. Retrivered from: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002295] (in Ukrainian)
6. Кагало, О, Проценко, Л., Бондарук, Г., Скрильніков, Д. (2015). Розробка ключових законодавчих актів щодо охорони біорізноманіття в лісах: адаптація українського законодавства до вимог ЄС (проект) (програма FLEG II), 77 [електронний ресурс]. [Kagalo, O., Protsenko, L., Bondaruk, G., Skrylnikov, D. (2015). Development of key legislation on biodiversity protection in forests: adaptation of Ukrainian legislation to EU requirements (FLEG II)]. Retrivered from: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/1900/kliuchovikh_zakonodavchikh_akt_v_shchodo_okhoroni_b_or_znoman_ttia_v_l_sakh.pdf.] (in Ukrainian)
7. Коліщук В. Г. (1958). Сучасна верхня межа лісу в Українських Карпатах. Київ: Вид-во АН УРСР. 45 с. [Kolishchuk, V. H. (1958). Modern upper forest boundary in the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR] (in Ukrainian)
8. Коліщук, В. Г. (1968). До класифікації життєвих форм сланких деревних рослин. Український ботанічний журнал, 25(3), 59-66 [Kolishchuk, V.H. (1968). To the classification of life forms of creeping woody plants. Ukrainian Botanical Journal, 25(3), 59-66] (in Ukrainian)
9. Колищук В. Г. (1967). Методика исследования динамики прироста стлаников на примере горной сосны (Pinus mughus Scop.). Ботанический журнал, 52(6), 852-859 [Kolishchuk, V. H. (1967). Methods for studying the dynamics of the growth of dwarf trees on the example of mountain pine (Pinus mughus Scop.). Botanical Journal, 52(6), 852-859] (in Russian)
10. Коляджин І. І. (2016). Поширення сосни гірської (Pinus mugo) у Чивчино-Гринявських горах. Збереження раритетного біорізноманіття в національних природних парках: матеріали науково-практичного семінару працівників установ природно-заповідного фонду, 26-27 липня. Вінниця, Україна: НПП "Кармелюкове Поділля", 24-28 [Koliadzhyn, I. I. (2016). Mountain pine (Pinus mugo) distribution in the Chivchyno-Hryniavsky Mountains. Proceedings of the scientific-practical seminar of the employees of the nature reserve fund institutions "Conservation of rare biodiversity in national nature parks", 26-27 June. Vinnytsia, Ukraine: National Nature Park "Karmelukove Podilla"] (in Ukrainian)
11. Криницький Г., Третяк П. (2003). Стан лісів Українських Карпат, екологічні проблеми та перспективи. Праці наукового товариства ім. Шевченка, XII, 54-65. [Krynytskyj, G., & Tretiak, P. (2003). The state of the Ukrainian Carpathian forests, environmental problems and prospects. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society: Ecological problems of the Carpathian region, XII, 54-65. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73502] (in Ukrainian)
12. Національний каталог біотопів України (2018). Під заг. ред. Куземка А. А, Дідуха Я. П., Онищенка В. А., Шеффера Я. Київ: ФОП Клименко [National Habitat catalogue of Ukraine. (2018). Kuzemko, A, Didukh, Ya., Onyshchenko, V., Sheffer Ya. (Eds). Kyiv, Ukraine: FOP Klymenko. Retrieved from http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/10766] (in Ukrainian)
13. Малиновський К. А. (1973). Геоботанічна характеристика. В кн. Біологічна продуктивність гірськососнового криволісся. Київ: Наукова думка. 4-35. [Malynovskyj, K. A. (1973). Geobotanical characteristics. In Biological productivity of mountain pine scrub forest (pp. 4-35). Kyiv: Scientific thought] (in Ukrainian)
14. Малиновський К. А. (2003). Сучасний стан верхньої межі лісу та приполонинної рослинності. Праці наукового товариства ім. Шевченка, ХІІ, 66-80. [Malynovskyj, K. A. (2003). Contemporary conditions of the upper forestry line and mountain valleys vegetation. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society, XII, 66-80 Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73503] (in Ukrainian)
15. Пастернак П. С. (1967). Лісові ґрунти Українських Карпат. Ужгород: Карпати. 343 c. [Pasternak, P. S. (1967). Forest soils of the Ukrainian Carpathians. Uzhorod: Karpaty] (in Ukrainian)
16. Пастернак П. С., Бакаленко Е. М., Юркевич Ю. В., Юрченко В. И. (1984). Лесовосстановление на эродированных склонах. Москва. 8 c. [Pasternak, P. S., Bakalenko, E. M., Yurkevych, Yu. V., & Yurchenko, V. I. (1984). Reforestation on the eroded slopes of the Carpathians. Moscow: Booklet] (in Russian)
17. Смаглюк, К. К. (1972). Аборигенні хвойні лісоутворювачі. Ужгород: Карпати. 111 c. [Smagliuk, K. K. (1972). Autochthonous coniferous forest formers. Uzhorod: Karpaty] (in Ukrainian)
18. Фельбаба-Клушина, Л. М. (2010). Рослинний покрив боліт верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони. Ужгород: Ліра. 190 c. [Felbaba-Klushyna, L. M. (2010). Marshland and Aquatic Vegetation Cover in the Tysa River Upper Course (the Ukrainian Carpathians), and Fluvial Concept of its Protection. Uzhorod: Lira. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16124] (in Ukrainian)
19. Чубатий О. В. (1965). Соснове криволісся Українських Карпат. Київ: Урожай. 134 c. [Chubatyj, O. V. (1965). Pine scrub forest of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Urozhaj] (in Ukrainian)
20. Caudullo, G., Welk, E., & San-Miguel-Ayanz, J. (2017). Chorological maps for the main European woody species. Data in Brief, 12, 662-666. https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
21. Critchfield, W. Burke, & Little, E. L. (1966). Geographic distribution of the pines of the world. U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service. https://doi.org/10.5962/bhl.title.66393
22. Navrotskaya, J. L., Syabryaj, S. V., Bezus'ko, L. G., Stuchlik, L., & Tasenkevich, L. A. (1991). The Ugolsky massif – a refuge of thermophilic flora in the Ukrainian Carpathians. Acta palaeobotanica, 31(1-2), 261-272.
23. Parobeková, Z., Bugala, M., Kardoš, M., Dovciak, M., Lukáčik, I., & Saniga, M. (2018). Long-Term Changes in Dwarf Pine (Pinus mugo Turra) Cover and Growth in the Orava Beskid Mountains, Slovakia. Mountain Research and Development, 38(4), 342-352. https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-18-00049.1
24. Pawlowski, B., & Walas, J. (1949). Les associations des vasculaires des Monts de Czywczyn. Bull. Acad. Pol. Sci. Lett. B,1, 117-181. [Pawlowski, B., & Walas, J. (1949). Associations of vascular of the Czywczyn Mountains. Bull. Acad. Pol. Sci. Lett. B,1, 117-181] (in Polish)
25. Solár, J., (2013). Effect of climate change on mountain pine distribution in western Tatra Mountains. In : Singh BR, editor. Climate Change: Realities, Impacts Over Ice Cap, Sea Level and Risks. Rijeka, Croatia: InTech, 437-458. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5772/54724
26. Stuchlik, L., & Kvavadze, E. (1995). On the problem of the actuopalynology in the Carpathians and Caucasus. Acta Palaeobotanica, 35(1),73-83.
27. Tsaryk, I., Didukh, Y. P., Tasenkevich, L., Waldon, B., & Boratynski, A. (2006). Pinus mugo Turra (Pinaceae) in the Ukrainian Carpathians Dendrobiology. 55, 39-49. Retrieved from: http://yadda.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-article-1ff4b8f9-f464-43e0-93d6-b84baf2c829d
28. Trampler, T. (1937). Kosodrzevina w Gorganach. Polish Botanical Society, 14(1), 1-44 [Trampler, T. (1937). Mountain pine in Gorgany. Polish Botanical Society, 14(1), 1-44] (in Polish)
29. Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., & Webb, D. A. (1964). Flora Europaea. Vol. 1. Lycopodiaceae to Platanaceae. Cambridge: Cambridge University Press. http://doi.org/10.5281/zenodo.302862
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО