Багатомірна будова букових деревостанів північно-східного мегасхилу Українських Карпат теоретичні аспекти і практичне значення

Ключові слова: функція щільності; розподіл; теоретична поверхня; параметри; деревостан; динаміка; зв'язок.

Анотація

Дослідженнями охоплено високоповнотні одновікові високопродуктивні букові деревостани північно-східного мегасхилу Українських Карпат у різному віці. Методом перелікової таксації зібрано первинну інформацію про таксаційну будову букового деревостану. Первинними даними є діаметри та висоти дерев бука, які отримано з урахуванням їхнього зв’язку в динаміці.

Математико-статистичний аналіз первинних даних букових деревостанів дав змогу обґрунтувати основні таксаційні параметри для подальшого моделювання їх у динаміці і статиці. Моделлю розподілу діаметрів і висот вибрано рівняння вирівнювальної поверхні типу А. Функція щільності розподілу ймовірностей цієї моделі описується 14 параметрами. Розподіл діаметрів (висот) оцінено середньоарифметичною величиною, стандартним відхиленням, асиметрією та ексцесом, а також шістьма параметрами, які зв'язують зазначені розподіли, дають змогу отримати теоретичну поверхню. За результатами моделювання 14 параметрів вирівнювальної поверхні типу А побудовано двовимірні розподіли частот за діаметром та висотою. Теорію таксаційної будови доповнено розподілами висот з урахуванням зв’язку з діаметрами у динаміці. Поверхні розподілу частот діаметрів і висот описують структуру букових деревостанів Іс-ІІ класів бонітету в діапазоні 10-120 років.

Розрахунок запасу деревостану здійснено із застосуванням моделі багатовимірного розподілу, що дає змогу розширити інформаційну основу сортиментації й товаризації. Застосування методу багатовимірного оцінювання розподілу висоти й діаметра в різному віці, у різних лісорослинних умовах дає змогу формалізувати проектування рубок догляду, деталізувати оцінку підземної та асимілятивної частин деревостану.

Посилання

1. Вентцель Е. С. (2001). Теория вероятностей. Москва: Высшая школа. 575 с. Venttsel, E. S. (2001). Theory of probability. Moscow: Higher school (in Russian)
2. Гузь М. М. (1996). Закономірності формування кореневих систем лісоутворюючих порід України. Львів: УкрДЛТУ. 39 с. Huz, M. M. (1996). The regularities of rootage forming of main species of Ukraine. Lviv: Ukrainian State Forestry University (in Ukrainian)
3. Лакида П. І. (1997). Продуктивність лісових насаджень України за компонентами надземної фітомаси. Київ: НАУ. 48 с. Lakyda, P. I. (1997). Productivity of forest stands of Ukraine by the components of above ground phytomass. Kyiv: National Agrarian University (in Ukrainian)
4. Лакида П. І. (2001). Фітомаса лісів України. Тернопіль: Збруч. 256 с. Lakyda, P. I. (2001). Phytomass of the forests of Ukraine. Ternopil: Zbruch (in Ukrainian)
5. Митропольский А. К. (1961). Техника статистических вычислений. Москва: Госиздат физ.-мат. лит-ры. 480 с. Mytropolskyi, A. K. (1961). Technology of statistical calculations. Moscow: State publisher of physical and mathematical literature (in Russian)
6. Никитин К. Е., Швиденко А. З. (1978). Методы и техника обработки лесоводственной информации. Москва: Лесная промышленность. 272 с. Nikitin, K. E., & Shvydenko, A. Z. (1978). Methods and technology of development of forestry information. Moscow: Forest industry (in Russian)
7. Третьяков Н. В. (1927). Закон единства в строении насаждений. Москва-Ленинград: Новая деревня. 113 с. Tretiakov, A. V. (1923). The law of unity in the structure of plantations. Moscow-Leningrad: New Village (in Russian)
8. Фелив А. А. (1978). Рост, строение и динамика товарности буковых древостоев северного мегасклона Украинских Карпат. Москва: Московский лесотехнический институт. 24 с. Felyv, A. A. Growth, structure and dynamic of commodity of beech stands of northern mega slope of Ukrainian Carpathian. Moscow: Moscow Forestry University (in Russian)
9. Цурик Є. І. (2001). Таксаційні ознаки й будова насаджень. Львів: УкрДЛТУ. 362 с. Tsuryk, Ye. I. (2001). Forest valuation indexes and structure of stands. Lviv: Ukrainian State Forestry University (in Ukrainian)
10. Яглом А. М., Яглом И. М. (1973). Вероятность и информация. Москва: Наука. 512 с. Yahlom, A. M., & Yahlom, I. M. (1973). Probability and information. Moscow: Science (in Russian)
11. Adam, R. M., Grant M. D., Doraisami, М., & Sean C. T. (2021). Carbon fractions in the world’s dead wood. Nature communications, 12(889), 1-9. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21149-9
12. Sens, R., Spracklen, B., & Spracklen, D. V. (2021). Determination of Structural Characteristics of Old-Growth. Remote Sens, 13(1233), 1-21 https://doi.org/10.3390/rs13071233
13. Ehbrecht, M., Seidel, D., Annighцfer, P., Kreft, H., Kühler, M., Zemp, D. C., … Ammer, Ch. (2021). Global patterns and climatic controls of forest structural complexity. Nature communications, 12(519), 1-12. https://doi.org/10.1038/s41467-020-20767-z
14. Meyer, P., Aljes, M., Culmsee, H., Feldmann, E., Glatthorn, J., Leuschner, Ch., & Schneider, H. (2021). Quantifying old-growthness of lowland European beech forests by a multivariate indicator for forest structure. Ecological Indicators, 125(107575), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107575
15. Dudek, T., Korol, M., Havryliuk, S., Dychkevych, V., & Bobiec, A. (2021). The dendrometric characteristics of oak woods in rural landscapes of the East Carpathians. Baltic Forestry, 27(1), 1-8. https://doi.org/10.46490/BF336https://doi.org/10.46490/BF336
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ