Стиглі букові деревостани у різних категоріях лісів рівнинної частини України

Ключові слова: матеріали лісовпорядкування; лісівничо-таксаційні показники; функції; природне поновлення; рубки головного користування.

Анотація

За матеріалами обліку лісового фонду визначено площі стиглих букових насаджень у виділених лісовпорядкуванням 21 категорії лісів та лісових ділянок. Встановлено, що понад 57% стиглих деревостанів за площею зосереджено в експлуатаційних лісах та 15,7% – у лісогосподарській частині зелених зон. Стиглі букові насадження ростуть у букових, дубових, ялицевих та соснових типах лісу, але переважають в умовах свіжої грабової бучини займаючи понад 10 тис. га та вологої грабової бучини – 8,5 тис га. Насадження формуються за частки бука лісового у складі від 2 до 10 одиниць. В окремих регіонах поряд з буком у складі беруть участь дуб звичайний, ялиця біла, сосна звичайна, а супутниками найчастіше є граб звичайний, клени явір та гостролистий, береза повисла, осика. В експлуатаційних лісах зосереджено  понад 52% чистих за складом деревостанів як за площею так і за кількістю ділянок. Найпоширенішими є насадження з відносною повнотою 0,5, що охоплюють площу майже 7,4 тис. га (1762 ділянки) та з повнотою 0,7, площа яких 7,3 тис. га, і які ростуть на 1150 ділянках. Найвищою продуктивністю стиглі букові лісостани характеризуються в лісогосподарській частині лісів зелених зон, де їхні запаси в окремих насадженнях сягають 590-661 м3∙га-1.  

Виконання буковими насадженнями різнопланових функцій потребує застосування лісогосподарських заходів, які найповніше відповідають меті господарювання, постійному збереженню лісового середовища, посиленню виконання насадженнями визначених функцій, вчасному та якісному природному відновленню лісових ділянок. У більшості категорій лісів і лісових ділянок, зокрема, у рекреаційно-оздоровчих лісах і лісах, що виконують екологічні та охоронні функції, вимагається здійснення заходів для поступового переформування одновікових букових лісостанів у різновікові складної структури.

Посилання

1. Бусько М. М., Криницький Г. Т., Миклуш С. І., Целень Я. П. (2006). Структура і таксаційна характеристики букових насаджень Суходільського стаціонару НЛТУ України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 16.5, 21-24. [Busko, M. M., Krynytskyi, G. T., Myklush, S. I. & Tselen, Ya. P. (2006). Structure and assessment characteristics of beech stands of Sukhodil permanent plots of UNFU. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 16.5, 21-24. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2006/16_5/21_Busko_16_5.pdf] (in Ukrainian)
2. Бутейко О. І. (1963). Сосново-букові ліси, їх поширення та збереження в західних районах СРСР. У кн. «Матеріали для вивчення природних ресурсів Поділля» (с. 18-28). Тернопіль-Кременець: Поділля [Buteyko, O. I. (1963). Pine-beech forests, their distribution and conservation at the Western regions of USSR. In Materials for the study of natural re- sources of Podillia (pp. 18-28). Ternopil-Kremenets: Podillia] (in Ukrainian)
3. Воробьев Д. В. (1967). Методика лесотипологических исследований. Киев: Урожай. 388 с. [Vorobyov, D. V. (1967). Methodology of the forest typology research. Kiev: Harvest] (in Russian)
4. Герушинський З. Ю. (1996). Типологія лісів Українських Карпат. Львів: Піраміда. 208 с. [Gerushinsky, Z. Yu. (1996). Typology of forests of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Piramida] ISBN 5-7763-9366-3 (in Ukrainian)
5. Гірс О. А., Новак Б. І., Кашпор С. М. (2014) Лісовпорядкування. Київ: Фітосоціоцентр. 434 с. [Girs O. A, Novak B. I., & Kashpor, S. M. (2014). Forest management. Kyiv: Phytosocial center] (in Ukrainian)
6. Горошко М. П., Миклуш С. І., Хомюк П. Г. (2004). Біометрія. Львів: Камула. 236 с. [Goroshko, M. P., Myklush, S. I., & Khomyuk, P. H. (2004). Biometry. Lviv: Kamula] (in Ukrainian)
7. Горшенин Н. М., Бутейко А. И. (1962). Определение типов условий местопроизрастания. Львов: ЛЛТИ. 230 с. [Gorshenyn, N. M., & Buteyko, A. I. (1962). Determination of types of site conditions. Lviv: Lviv Forestry Institute] (in Russian)
8. Горшенин Н. М., Швиденко А. И. (1977). Лесоводство. Львов: Вища школа. 304 с. [Gorshenin, N. M., & Shvydenko, A. I. (1977). Forestry. Lviv: Higher school] (in Russian)
9. Гром М. М. (2005). Лісова таксація. Львів: НЛТУ України. 352 с. [Grom, M. M. (2005). Forest assessment. Lviv: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
10. Дебринюк Ю. М. (2003). Лісокультурне районування Західного Лісостепу України. Львів: Камула. 248 с. [Debryniuk, Iu. (2003). Forest zoning of the Western Forest-steppe of Ukraine: Lviv: Kamula] (in Ukrainian)
11. Закон України «Про природо-заповідний фонд України» (1992). Київ. Отримано з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text [Law of Ukraine "On the Nature and Reserve Fund of Ukraine" (1992). Kyiv. Retrieved from https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text] (in Ukrainian)
12. Козій Н. І., Кульчицький-Жигайло І. Є. (2013). Формування стоку дощових паводків з малого карпатського водозбору та його різнозаліснених частин. Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість, 39.1, 13-19. [Koziy, N. I., & Kulchytskyy-Zhyhaylo, I. Ye. (2013). Forming of rain floods flow from the small Carpathian catchment and its parts with different percentage of forest cover. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry, 39.1, 13-19] (in Ukrainian)
13. Криницький Г. Т., Попадинець І. М., Бондаренко В. Д., Крамарець В. О. (2004). Букові ліси Західного Поділля. Тернопіль: Укрмедкнига. 168 с. [Krynytskyi, H. T., Popadynets, I. M., Bondarenko, V. D., & Kramarets, V. O. (2004). Beech forests of the Western Podillya. Ternopil: Ukrmedknyga] (in Ukrainian)
14. Кульчицький-Жигайло І. Є., Приболотна Н. С., Ошуркевич О. Є. (2007). Вплив робіт з експлуатації лісу на формування поверхневого стоку та розвиток ерозійних процесів у Бескидах. Лісівництво та агролісомеліорація, 111, 111-116. [Kulchytskyy-Zhyhaylo, I. Ye., Pribolotna, N. S., & Oshurkevych, O. E. (2007). Influence of forest exploitation works on the formation of surface runoff and development of erosion processes in the Beskids. Forestry and Forest Melioration, 111, 111-116] (in Ukrainian)
15. Кучерявий В. П. (2001). Екологія: Львів: Світ. 480 c. [Cucherjavyy, V. P. (2001). Ecology. Lviv: Swit] (in Ukrainian)
16. Мальцев М. П. (1980) Бук. Москва: Лесная промышленность. 82 с. [Maltsev, M. P. (1980). Beech. Moscow: Forestry Industry] (in Russian)
17. Миклуш С. І. (2011). Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства. Львів: ЗУКЦ. 259 с. [Myklush, S. I. (2011). Plain beech forests of Ukraine: productivity and organizing sustainable forestry in them: monography. Lviv: ZUCTS] (in Ukrainian)
18. Молотков П. И. (1972) Буковые леса Украинских Карпат. В кн.: Буковые леса СССР и ведение хозяйства в них (с. 78-109). Москва: Лесная промышленность. 200 с. [Molotkov, P. I. (1972). Beech forests of the Ukrainian Carpathians. In Beech forests of the USSR and conducting forestry in them (pp. 78-109). Moscow: Forestry Industry] (in Russian)
19. Ноpмативно-спpавочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. (1987). Киев: Урожай. 560 c. [Normative and reference materials for forest taxation of Ukraine and Moldova (1987). Kiev: Harvest] (in Russian)
20. Остапенко Б. Ф., Ткач В. П. (2002). Лісова типологія. Харків: Харківський державний аграрний університет. 204 c. [Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest typology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University] (in Ukrainian)
21. Постанова КМУ від 16 травня 2007 р. N 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». (2007). Київ. [Resolution of the Cabinet of Ministers as of May 16, 2007 N 733 "On approval of the Procedure for division of forests into categories and allocation of specially protected forest areas" (2007) Kyiv. Retrieved from https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF# Text] (in Ukrainian)
22. Правила рубок головного користування в лісах України (2009). Київ. [The rules for final fellings in forests of Ukraine. (2009). Kyiv. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10] (in Ukrainian)
23. Свириденко В. Є., Бабич О. Г., Киричок Л. С. (2005) Лісівництво. Київ: Арістей. 544 с. [Svyrydenko, V. E., Babich, O. G. & Kyrychok L. S. (2005). Forestry. Kyiv: Aristey] (in Ukrainian)
24. Сорока М. І. (2008). Рослинність українського Розточчя. Львів: Cвіт. 434 c. [Soroka, M. I. (2008). The vegetation of Ukrainian Roztochia. Lviv: Svit] (in Ukrainian)
25. Тышкевич Г. Л. (1984). Охрана и восстановление буковых лесов. Кишинев: Штиница. 232 с. [Tyshkevich, G. L. (1984). Protection and reproduction of beech forests. Kishinev: Shtiintsa] (in Russian)
26. Целень Я. П. (2006). Природне відновлення в букових лісах Стільського горбогір’я Львівської області. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, 31, 131-138. [Tselen, Ya. P. (2006). Natural restoration in beech forests of Stilsky hill in Lviv region. Forest management, forestry, paper and woodworking industries, 31, 131-138] (in Ukrainian)
27. Myklush, S. I., Myklush, Y. S., & Savchyn, V. M. (2017). Structure of the forest fund and functions of beech forests on Ukrainian plains. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 27(8), 64-69. https://doi.org/10.15421/40270809
28. Pretzsch, H., del Rio M., Ammer, Ch., Avdagic, A., Barbeito, I., Bielak, K. … Bravo-Oviedo, A. (2015). Growth and yield of mixed versus pure stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) analysed along a productivity gradient through Europe. European Journal of Forest Research, 134(5), 927-947. https://doi.org/10.1007/s10342-015-0900-4
29. Rubner, R. (1960). Die Pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues. Berlin: Verlag Neumann-Neudamm. 620 s. [Rubner, R. (1960). The plant-geographical basics of silviculture. Berlin: Verlag Neumann-Neudamm] (in German)
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ