Розмірно-якісна структура стовбурів Quercus robur L. у деревостанах вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України

  • Volodymyr Pasternak Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0003-1346-1968
  • Olexandr Slysh ДП «Конотопське лісове господарство»
  • Vitalii Nazarenko Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Ключові слова: лісоматеріали круглі; класи товщини; розкряжування; твірна стовбура.

Анотація

Для досліджень розмірно-якісної структури деревини стовбурів Quercus robur L. використано дослідні дані, зібрані в деревостанах вегетативного походження Лівобережного Лісостепу на тимчасових пробних площах. Проаналізовано розподіл об'єму ділових стовбурів дуба звичайного за розмірно-якісними категоріями деревини залежно від діаметра, висоти та об'єму. Найтіснішу лінійну залежність від об'єму стовбура в корі виявлено для абсолютних значень об’єму ділової деревини. Пошук параметрів рівнянь виконано у MS Excel. Систематична похибка математичних моделей виходу ділової деревини становить 1,0%. Для отримання даних розподілу об'єму ділової деревини за класами товщини, передбачених ДСТУ 1315-1-2001, розроблено алгоритм умовного розкряжування модельних дерев, який базується на апроксимації твірної поверхні стовбура за допомогою математичної моделі функції Riemer–Gadow–Sloboda. Розмірну структуру ділової деревини узагальнено за методикою, що базується на встановленні закономірностей розподілу об'єму за класами товщини у відносних величинах. Виявлено тісну залежність (коефіцієнт детермінації моделей R2 = 0,68-0,82) відносних величин розмірної структури від діаметра модельних дерев на висоті 1,3 м. Порівняння поданих нормативів з даними розробки лісосік рубок головного користування 2019-2020 рр. показало, що характер розподілу деревини за класами товщини є подібним з незначними відхиленнями. Розроблені за новими стандартами таблиці забезпечують прогнозування розподілу об'єму ділової деревини ділових стовбурів дуба звичайного за класами товщини, за серединним діаметром лісоматеріалів без кори залежно від діаметра на висоті 1,3 м.

Посилання

1. Биченко В. Б. (2019). Моделювання розмірно-якісної структури стовбурів дуба звичайного за європейськими стандартами. Науковий вісник НЛТУ України, 29(7), 90-95. [Bychenko, V. B. (2019). Modeling of Size and Quality Structure of Common Oak Tree Stem in Compliance with European Standards. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 29(7), 90-95. https://doi.org/10.15421/40290718] (in Ukrainian)
2. Биченко В. Б., Биченко, В. В, Миронюк В. В. (2018). Моделювання об’єму ділових сортиментів дуба звичайного з використанням рівнянь твірної деревних стовбурів. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво, 288, 6-17. [Bychenko, V. B., Bychenko, V. V., & Myroniuk, V. V. (2018). Modelling roundwood merchantable volumes for common oak using tree stem taper equations. Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 288, 6-17. Retrieved from http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/12722] (in Ukrainian)
3. Биченко В. Б., Миронюк В. В. (2019). Особливості моделювання твірної поверхні стовбурів дуба звичайного. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 69-74. [Bychenko, V. B., & Myroniuk, V. V. (2019). Some peculiarities of stem taper modelling of common oak trees. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 29(5), 69-74. https://doi.org/10.15421/40290514] (in Ukrainian)
4. ДСТУ 4020-2-2001. Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об`ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі (pr EN 1309-2: 1998). [Чинний від 2001-07-01]. Вид. офіційне. Київ: Держстандарт України [DSTU 4020-2-2001 (2001). Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 2: Round timber. [Effective from July 01.2001]. Official edition. Kyiv: Ukraine’s Derzhstandart] (in Ukrainian)
5. ДСТУ EN 1316-1:2019. Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук. (EN 1316-1:2012, IDT). (Чинний від 2021-01-01). Вид. офіційне. [DSTU EN 1316-1:2019 (EN 1316-1:2012, IDT) Hardwood round timber. Qualitative classification. Part 1: Oak and beech. [Effective from January 01.2021. Official edition] (in Ukrainian)
6. ДСТУ EN 1315-1-2001 Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні. (EN 1315-1:1997, IDT). [Чинний від 2002-01-01]. Вид. офіційне. Київ: Технічний комітет зі стандартизації [DSTU EN 1315-1:2001 (EN 1315-1:1997, IDT). (2002). Dimensional classification – Part 1: Hardwood round timber. [Effective from January 01.2003]. Official edition. Kyiv: Technical Committee for Standardization] (in Ukrainian).
7. ГОСТ 2708-75. Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов. Москва: Издательство стандартов, 1977. [GOST 2708-75. (1975). Round timber. Tables volumes, from 01 Jan 1977. Moscow: Standart Publishing House] (in Russian)
8. ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород, размеры и технические требования: Москва: Издательство стандартов, 1988. [GOST 9462-88. Roundwood timber of deciduous species. Technical specifications, from 01 Jan 1990. Moscow: Standard Publishing House] (in Russian)
9. GOST 3243-88. Дрова. Технические условия. Москва: Издательство стандартов, 1989. [Firewood. Technical specifications, from 01 Jan 1990. Moscow: Standart Publishing House] (in Russian)
10. Лісотаксаційний довідник (2020). А.М. Білоус, С.М. Кашпор, В.В. Миронюк, В.А. Свинчук, О.М. Леснік [Forest inventory handbook. (2020). Bilous, A.M., Kashpor S.M., Myroniuk, V. V., Svinchuk V.A., Lesnik O.M.. Kyiv] ISBN 978-966-981-403-6 (in Ukrainian).
11. Никитин К. Е., Швиденко А. З. (1978) Методы и техника обработки лесоводственной информации. Москва: Лесная промышленность. 271 с. [Nikitin, K. E., & Shvidenko, A. Z. (1978). Methods and technique of data processing in forestry. Moscow: Forest industry] (in Russian)
12. Слиш О. А., Пастернак В. П. (2018). Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів. Лісівництво і агролісомеліорація, 132, 41-47. [Slysh, O. A., & Pasternak, V. P. (2018). Standards for determining of growing stock and dimensional-qualitative structure of mature and overmature coppice oak forest stands. Forestry and forest melioration, 132, 41-47. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.41] (in Ukrainian)
13. Слиш О. А., Солодовник В. А., Букша М. І. (2014). Методи дистанційного вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їхньої сортиментно-ґатункової структури. Лісівництво і агролісомеліорація, 124, 42-46. [Slysh, О. А., Solodovnik, V. А., & Buksha, M. І. (2014). Methods of remote measurement and modeling of stem profiles to evatuate their assortment and quality structure. Forestry and forest melioration, 124, 42-46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2014_124_8 (in Ukrainian)]
14. ТУУ 56.196-95. Деревина дров'яна для технологічних потреб. [Чинний від 1995-01-26]. Київ: Стандарти [TCU 56.196-95. (1995). Fuelwood for technological needs, from 26 Jan 1995. Kyiv: Standarty] (in Ukrainian).
15. ТУУ-00994207-005:2018. Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги [TCU-00994207-005: 2018. Fuelwood. Classification, accounting, technical requirements. Retrieved from http://www.mdoffice.com.ua/pdf/tehnichni_umovi_1908021524.pdf]
16. Castle, M., Weiskittel, A., Wagner, R., Ducey, M., Frank, J., & Pelletier, G. (2017) Variation in stem form and risk of four commercially important hardwood species in the Acadian Forest: implications for potential sawlog volume and tree classification systems. Canadian Journal of Forest Research, 47, 11. https://doi.org/10.1139/cjfr-2017-0182
17. Field-Map stem analyst (FMSA). URL: https://www.fieldmap.cz/?page=fmsa
18. Kozak, A. (2004). My last words on taper equations. The Forestry Chronicle, 80(4), 507-515. https://doi.org/10.5558/tfc80507-4.
19. Riemer, T., von Gadow, K., & Sloboda, B. (1995). Ein Modell zur Beschreibung von Baumschaften. Allgemeine Forst-und Jagdzeitung, 166(7), 144-147. [Riemer, T., von Gadow, K., & Sloboda, B. (1995). A model to describe tree structures. General forest and hunting newspaper. Allgemeine Forst-und Jagdzeitung, 166(7), 144-147] (in Germany)
20. Socha, J., Netzel, P., & Cywicka, D. (2020). Stem Taper Approximation by Artificial Neural Network and a Regression Set Models. Forests, 11(1), 79. https://doi.org/10.3390/f11010079
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ