Екосистемні послуги полезахисних лісових смуг як основа компенсаційних механізмів їхнього створення та утримання

  • Natalia Vysotska Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0002-3033-2036
  • Andrii Kalashnikov Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0001-6766-7174
  • Svitlana Sydorenko Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0003-1426-7614
  • Serhii Sydorenko Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0002-5972-0067
  • Vadym Yurchenko ДП «Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна лісова станція» https://orcid.org/0000-0002-8884-1052
Ключові слова: плата за екосистемні послуги; агролісомеліоративні практики; захисні лінійні насадження.

Анотація

 

Досліджено основні переваги та проблеми екосистемних послуг, які надають полезахисні лісові смуги (ПЛС). Здійснено економічну оцінку екосистемних функцій ПЛС за двома групами послуг: забезпечення; регулювання та обслуговування.

За попередньою еколого-економічною оцінкою, в Україні вартість корисних функцій, які надають ПЛС, становить 39,8 млрд грн / рік. Частка послуг забезпечення становить 0,3%, послуг регулювання та обслуговування – 99,7%. Встановлено, що вартість матеріальних ресурсів ПЛС становить близько 117,3 млн грн/рік. За умови впровадження сучасних економічно-рентабельних практик створення ПЛС, вартість матеріальних ресурсів потенційно можна збільшити на 60-70%.

Вартість кисню, що виділяють ПЛС, оцінена за гуртовими цінами і становить 16,7 млрд грн/рік. Внаслідок впливу ПЛС, збільшення вартості сільськогосподарської продукції щорічно становить близько 17,3 млрд грн/рік.

Компенсаційні механізми запровадження заходів зі створення та утримання полезахисних лісових смуг можуть містити прямі державні виплати та податкові стимули, а також прямі приватні виплати. Схеми оплати таких заходів можуть містити компенсацію вартості поглинутого вуглекислого газу, зниження податкового навантаження, пільгове кредитування проєктів створення та реконструкції ПЛС, які охоплюють використання рослин-медоносів або лікарських рослин, відшкодування вартості садивного матеріалу тощо.

Посилання

1. Богіра М. (2020). Ведення землеробства з дотриманням екологічних нормативів як основа збереження земельних ресурсів в Україні. Аграрна економіка, 13(1-2), 39-44.[Bogira, M. (2020). Arable farming according to the environmental standards as a base for saving land resources in Ukraine Maintenance of agriculture with compliance with environmental regulations as a basis for conservation of land resources in Ukraine. Agricultural Economy, 13(1-2), 39-44] (in Ukrainian)
2. Висоцька Н. Ю., Зубов О. Р., Зубова Л. Г., Фомін В. І. (2019). Стан захисних лісових смуг різного цільового призначення в Олешківському районі Херсонської області. Лісівництво і агролісомеліорація,135, 85-97.[Vysotska, N. Y., Zubov, O., Zubova, L., & Fomin, V. (2019). State of the protective forest belts of various purposes in the Oleshky district of Kherson Region. Forestry and Forest Melioration, 135, 85-97. https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.85] (in Ukrainian)
3. Висоцька Н. Ю., Сидоренко С. В., Сидоренко С. Г. (2018). Вплив рекреації на стан і структуру полезахисних лісових смуг. Лісівництво і агролісомеліорація,132, 104-112. [Vysotska, N. Y., Sydorenko, S. V., & Sydorenko, S. H. (2018). Recreational influence on the condition and structure of forest shelter belts. Forestry and forest melioration, 132,84-93. Retrieved fromhttp://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/article/view/12](in Ukrainian)
4. Гладун Г. Б., Гладун Ю. Г., Юхновський В. Ю. (2013). Оптимізація лісомеліоративного комплексу на адаптивно-ландшафтній основі. Науковий вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокорист. України, 187 (2), 104-111.[Hladun, H. B., Hladun, Yu. H., & Yukhnovskii, V. Yu. (2013). Optimization of plantations of forest-melioration complex on adaptive-landscape basis. Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Forestry and Decorative Gardenin, 187(2),104-111. Retrievedfromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2013_187_2_17] (in Ukrainian)
5. Коптєв В. І., Лишенко А. А. (1989). Полезахисне лісорозведення. Київ: Урожай,169 с. [Koptiev, V. I., & Lishenko, A. A. (1989). Field-protective forestation. Kyiv: Harvest] (in Ukrainian)
6. Мішенін Є. В., Олійник Н. В. (2010). Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України. Механізм регулювання економіки, 3(3), 104-116. [Mishenin, E. V., & Oliinyk, N. V. (2010). Development of the market of ecosystem services as a direction of post-crisis growth of the Ukrainian economy. The mechanism of economic regulation, 3(3), 104-116. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8081](in Ukrainian)
7. Можейко Г. А. (1993). Прогноз возможных потерь почвы от ветровой эрозии в степной зоне Украины: методические указания. Харьков: ИПА УААН. 83 с. [Mozheiko, G. A. (1993). Guidelines: Forecast of possible soil losses from wind erosion in the steppe zone of Ukraine. Kharkiv: IPA UAAN] (in Russian)
8. Петрович О. З. (2014). Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистемних послуг. Экосистемы, их оптимизация и охрана, 11, 42-29. [Petrovych, O. Z. (2014). Shelterbelts in the context of introducing the concept of ecosystem services. Optimization and Protection of Ecosystems,11(30), 42-49.Retrievedfromhttps://cyberleninka.ru/article/n/polezahisni-lisosmugi-v-konteksti-vprovadzhennya-kontseptsiyi-ekosistemnih-poslug](in Ukrainian)
9. Пліско І. В., Бігун О. М. (2012). Вартість рухомого гумусу у ґрунтах різного гранулометричного складу. Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Біологія (Біологічні системи), 4(1), 72-75. [Plisko, I. V.,& Bigun, O. M. (2012). Cost of mobile humus in soils of different texture. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems), 4(1), 72-75.Retrievedfromhttp://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/BS_T4_V1_2012/4_C_72-75_Plisko_Bigun.pdf] (in Ukrainian)
10. Сидоренко С. В., Чорнявська І. Р. (2017). Мікрокліматичні особливості приузлісного простору дубових полезахисних смуг. Ефективне функціонування екологічностабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава: ПДАА, 32-34. [Sydorenko, S. V., & Chorniavska, I. R. (2017). Microclimatic features of the near-edge area of oak shelterbelts. Effective functioning of ecologically stable territories in the context of sustainable development strategy: agroecological, social and economic aspectsю In Materials II All-Ukrainian scientific-practical conference, 32-33. Poltava, Ukraine: PDAA. Retrieved from https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1719/2zbirnykpdaa281217.pdf] (in Ukrainian)
11. Соловій І. (2016). Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо механізмів плати за послуги екосистем [Soloviy, I. (2016). Evaluation of forest ecosystem services provided by forests of Ukraine and proposals on PES mechanisms. Retrieved from http://sfmu.org. ua/files/Soloviy_2016b. pdf] (in Ukrainian)
12. Соловій І. П. (2016). Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 14, 252-258. [Soloviy, І. P. (2016). Concept of payments for ecosystem services: global experiences and prospects of its implementation in forest sector. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine,14, 252-258. https://doi.org/10.15421/411634] (in Ukrainian)
13. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю. Пункт 243.4 статті 243 ПКУ в редакції Законів № 4235-VI від 22.12.2011, № 5503-VIвід 20.11.2012, № 1166-VIIвід 27.03.2014, № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 [Carbon dioxide emission tax rate. Paragraph 243.4 of Article 243 of the Tax Code of Ukraine as amended by Laws № 4235-VI of 22.12.2011, № 5503-VI of 20.11.2012, № 1166-VII of 27.03.2014, № 909-VIII of 24.12.2015, № 1791-VIII from 20.12.2016, № 2245-VIII from 07.12.2017; with changes made in accordance with the Law № 2628-VIII of 11/23/2018] (in Ukrainian)
14. Стадник А. П. (2008). Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України: автореф. дис. ... докт. с.-г. наук : 03.00.16. Ін-т агроекології. Київ, 46 с. [Stadnik, A. P. (2008). Landscape-ecological optimization of forest protective systems in Ukraine (Doctoral dissertation, Author's abstract, Institute of Agroecology, Kyiv, Ukraine). Retrieved from: http://dx.ua/oj0p1] (inUkrainian)
15. Фурдичко O. I., Стадник A. П. (2008). Лісові меліорації як основний фактор стабілізації степових екосистем. Екологія та ноосферологія, 19(3-4), 13-24. [Furdychko, O. I., & Stadnyk, A. P. (2008). Forest reclamation as a major factor in the stabilization of steppe ecosystems. Ecology and Noospherology, 19(3-4), 13-24] (in Ukrainian)
16. Юхновський В. Ю., Гладун Г. Б. (2015). Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 13, 32-37. [Yukhnovskii, V. Yu., & Hladun, H. B. (2015). Legislative framework of agroforestry concept implementation in Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 13, 32-37. https://doi.org/10.15421/411503] (in Ukrainian)
17. Amichev, B. Y., Laroque, C. P., & VanRees, K. C. (2020). Shelterbelt removals in Saskatchewan, Canada: implications for long-term carbon sequestration. Agroforestry Systems, 94, 1665–1680. https://doi.org/10.1007/s10457-020-00484-8
18. Bentrup, G., Hopwood, J., Adamson, N. L., & Vaughan, M. (2019). Temperate agroforestry systems and insect pollinators: A review. Forests, 10(11), 981.https://doi.org/10.3390/f10110981
19. Brandle, J. R., Hodges, L., & Zhou, X. H. (2004). Windbreaks in North American agricultural systems. In: Nair P.K.R., Rao M.R., Buck L.E. (Eds) New Vistas in Agroforestry. Advances in Agroforestry, 1. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2424-1_5
20. Burgess, P. J., & Rosati, A. (2018). Advances in European agroforestry: results from the AGFORWARD project. Agroforestry systems, 92(4), 801-810. https://doi.org/10.1007/s10457-018-0261-3
21. Chu, X., Zhan, J., Li, Z., Zhang, F., & Qi, W. (2019). Assessment on forest carbon sequestration in the Three-North Shelterbelt Program region, China. Journal of Cleaner Production, 215, 382-389. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.296
22. Haines-Young, R. H., & Potschin, M. B. (2018). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. Fabis Consulting Ltd. Retrieved from: https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2018/01/Guidance-V51-01012018.pdf
23. Hector, A.,&Bagchi, R. (2007). Biodiversity and ecosystem multifunctionality. Nature, 448(7150), 188-190.https://doi.org/10.1038/nature05947
24. Jiang, C., Zhang, H., Zhao, L., Yang, Z., Wang, X., Yang, L., ... Wang, J. (2020). Unfolding the effectiveness of ecological restoration programs in combating land degradation: Achievements, causes, and implications. Science of the Total Environment, 748. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141552
25. Jose, S. (2009). Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview. Agroforestry Systems, 76, 1-10. https://doi.org/10.1007/s10457-009-9229-7
26. Kulshreshtha, S., Ahmad, R., Belcher, K., & Rudd, L. (2018). Economic–environmental impacts of shelterbelts in Saskatchewan, Canada. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 215, 277-286. https://doi.org/10.2495/EID180251
27. Lasco, R. D., Delfino, R. J. P., Catacutan, D. C., Simelton, E. S.& Wilson, D. M. (2014). Climate risk adaptation by smallholder farmers: the roles of trees and agroforestry. Current Opinion in Environmental Sustainability, 6, 83-88. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.11.013
28. Losey, J. E., & Vaughan, M. (2006). The Economic Value of Ecological Services Provided by Insects. Bioscience,56(4), 311-323. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2006)56[311:TEVOES]2.0.CO;2
29. Mosquera-Losada, M.R., Santiago-Freijanes, J.J. &Rois-Díaz, M., Moreno, G. den Herder, M., Aldrey-Vázquez, J.A., Ferreiro-Domínguez, N. …Rigueiro-Rodríguez, A. (2018). Agroforestry in Europe: A land management policy tool to combat climate change. Land Use Policy, Elsevier, 78(C), 603-613. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.052
30. Nijnik, M, & Miller, D. (2017) Valuation of ecosystem services: paradox or Pandora’s box for decisionmakers? One Ecosystem 2, e14808. https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e14808
31. Peh, C. X., Liu, J, Bishop, G. D., Chan, H. Y., Chua, S. M., Kua, E. H.,& Mahendran, R. (2017). Emotion regulation and emotional distress: The mediating role of hope on reappraisal and anxiety/depression in newly diagnosed cancer patients. Psychooncology, 26(8), 1191-1197. https://doi.org/10.1002/pon.4297.
32. Quintas-Soriano, C., Martín-López, B., Santos-Martín, F., Loureiro, M., Montes, C., Benayas, J. & García-Llorente, M.(2016). Ecosystem services values in Spain: A meta-analysis. Environmental Science & Policy, 55, 186-195. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.001
33. Rempel, J. C., Kulshreshtha, S. N., Amichev, B. Y., & Van Rees, K. C. (2017). Costs and benefits of shelterbelts: a review of producers’ perceptions and mind map analyses for Saskatchewan, Canada. Canadian Journal of Soil Science, 97(3), 341-352. https://doi.org/10.1139/cjss-2016-0100
34. Ukraine’s greenhouse gas inventory 1990-2018 (2020). Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.Kyiv: MEEP. Retrieved fromhttps://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/Ukraine_NIR_2020%20draft.pdf
35. Vackar, D., Grammatikopoulou, I., Danek, J., & Lorencova, E. (2018). Methodological aspects of ecosystem service valuation at the national level. One Ecosystem, 3. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e25508
36. Xie, H., Wang, G. G.,& Yu. M. (2018). Ecosystem multifunctionality is highly related to the shelterbelt structure and plant species diversity in mixed shelterbelts of eastern China. Global Ecology and Conservation, 16. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018. e00470
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ