Оцінювання витрати букової пиловної сировини на виготовлення чорнових заготовок із заданими розмірно-якісними характеристиками

Ключові слова: пиловна сировина; бук; необрізні пиломатеріали; ділянки деревини, чорнові заготовки; витрата.

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень поопераційних витрат букової пиловної сировини на сухі чорнові різнодовжинні заготовки із заданими розмірно-якісними характеристиками у виробничих умовах, зокрема під час реалізації таких технологічних етапів: розпилювання пиловної сировини на необрізні пиломатеріали; поздовжнього розкрою необрізних пиломатеріалів на ділянки деревини, поперечний перетин яких відповідає поперечному перетину заготовок; сушіння сирих ділянок деревини; розкрою сухих ділянок деревини за довжиною з вирізанням недопустимих вад деревини на чорнові різнодовжинні заготовки із заданими розмірно-якісними характеристиками.

За результатами здійснених експериментальних досліджень встановлено, що середні поопераційні витрати букової пиловної сировини на сухі чорнові різнодовжинні заготовки із заданими розмірно-якісними характеристиками для різних технологічних етапів становлять: витрата букової пиловної сировини на сирі необрізні пиломатеріали – 1,243 м33; витрата сирих необрізних пиломатеріалів за поздовжнього розкрою на сирі ділянки деревини – 1,450 м33; витрата сирих ділянок деревини на сухі ділянки деревини – 1,173 м33; витрата сухих ділянок деревини за поперечного розкрою з вирізанням недопустимих вад деревини на чорнові різнодовжинні заготовки із заданими розмірно-якісними характеристиками – 1,101 м33.

Використання отриманих результатів поопераційних витрат букової пиловної сировини на сухі чорнові різнодовжинні заготовки із заданими розмірно-якісними характеристиками для різних технологічних етапів дає змогу розробити відповідні нормативи витрат, придатні для застосування у виробничих умовах.

Посилання

1. Ветшева В. Ф., Черепанова С. А. (1997). Совершенствование нормирования расхода древесины в производстве пиломатериалов. Деревообрабатывающая промышленность, 1, 12-13. [Vietsheva, V. F., & Chieriepanova, C. A. (1997). Improving the rating of wood consumption in the production of lumber. Woodworking industry, 1, 12-13. Retrieved from: https://www.booksite.ru/derevo/1997/1997_1.pdf] (in Russian)
2. ДСТУ 4020-2-2001 (pr EN 1309-2:1998) (2001). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України [DSTU 4020-2-2001 (pr EN 1309-2:1998) (2001) Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 2: Round timber. Edition is official. Kyiv: State standard of Ukraine] (in Ukrainian)
3. ДСТУ EN 1316-1:2018 (EN 1316-1:2012, IDT) (2018). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб і бук. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України [DSTU EN 1316-1:2018 (EN 1316-1:2012, IDT) (2018). Hardwood round timber. Qualitative classification. Part 1. Oak and beech. Edition is official. Kyiv: State standard of Ukraine] (in Ukrainian)
4. ДСТУ EN 1309-1-2001 (2002). Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання розмірів. Частина 1. Пиломатеріали. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України [DSTU EN 1309-1-2001 (2002). Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 1. sawn timber. Edition is official. Kyiv: State standard of Ukraine] (in Ukrainian)
5. ДСТУ EN 942:2003 (EN 942:1996, IDT) (2005). Лісоматеріали у столярній справі. Загальна класифікація за якістю. Видання офіційне. Київ: Держспоживстандарт України [DSTU EN 942:2003. Timber in joinery. General classification of timber quality (EN 942:1996, IDT) Edition is official. Kyiv: Stateconsumstandard of Ukraine] (in Ukrainian)
6. Левинский Ю. Б., Левинская Г. Н., Агафонова Р. И., Савина В. В., Волегова Н. В. (2006). Рациональная переработка пиловочного сырья на заготовки для производства клееных материалов строительного назначения. Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века: труды международ. евразийского симпозиума, Екатеринбург, 2006. С. 53-56. [Levinskij, J. B., Levinskaja, G. N., Agafonova, R. I., Savina, V. V., & Volegova, N. V. (2006). Rational processing of raw material for sawn timber on preparations for manufacture glued constructive materials. Woodworking: technologies, equipment, management of the XXI century, 53-56. Yekaterinburg, Russia: Ural State Forestry University 53-56. Retrieved from http://symposium.forest.ru/article/2006/2_tehnology/levinskyi_01.htm] (in Russian)
7. Маєвський В. О., Копинець З. П., Ковбасюк В. М., Миськів Є. М., Якуба М. М. (2019). Технологічні аспекти регулювання витрат деревинної сировини під час виготовлення віконних блоків з тришарового клеєного бруса. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 18, 208-216 [Mayevskyy, V., Kopynets, Z., Kovbasyuk, V., Myskiv, Ye., & Yakuba, M. (2019) Technological aspects of raw wood material consumption regulation in the manufacture of window units from three-layer glued bars. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 18, 208-216. https://doi.org/10.15421/411922] (in Ukrainian)
8. Маєвський В. О., Максимів В. М., Мацюк Р. І., Дадак, Р. М. (2006). Визначення об’ємного виходу пилопродукції для технологічних потоків на базі стрічкопилкового обладнання. Науковий вісник НЛТУ України, 16(1), 150-158. [Mayevskyy, V. O., Maksymiv, V. M., Matsyuk, R. I., & Dadak R. M. (2006). Evaluation of lumber volume recovery for processing lines on the basis of band saws. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 16(1), 150-158. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2006/16_1/index.htm] (in Ukrainian)
9. Маєвський В. О., Марченко Н. В., Ференц О. Б., Андрашек Й. В., Копинець З. П., Мазурчук С. М., Буйських, Н. В. (2019). Доповнення до рекомендацій для лісопиляльно-деревообробних підприємств України «Розрахунок норм витрат деревини різних порід на виготовлення пилопродукції залежно від виду лісопиляльного устаткування та вибір лісопиляльного устаткування». Київ: НУБіП, НЛТУ України. [Maevsky, V. O., Marchenko, N. V., Ferents, O. B., Andrashek, J. V., Kopynets, Z. P., Mazurchuk, S. M., Buyskykh, N. V. (2019). Guide supplement for sawmills and woodworking enterprises of Ukraine «Calculation of wood consumption rates of different species for the manufacture of sawn timber products depending on the type and choice of sawmill equipment». Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
10. Маєвський В. О., Мацишин Я. В., Миськів, Є. М. (2010). Особливості розкрою пиломатеріалів на радіальні та тангенціальні заготовки. Науковий вісник НЛТУ України, 20(15), 81-90. [Mayevskyy, V. O., Matsyshyn, Ya. V., & Myskiv, Ye. M. (2010). The features of sawn timber sawing into quarter and plain blanks. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 20(15), 81-90. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_15/index.htm] (in Ukrainian)
11. Руководящие технико-экономические материалы по нормированию расхода материалов в производстве столярно-строительных изделий (1988). Балабаново: ВНПО “Союзнаучстандартдом” Минлеспрома СССР [Guiding technical and economic materials on the rationing of material consumption in the manufacture of joinery and construction products (1988). Balabanovo: VNPO “Soyuznauchstandart” of the USSR Ministry of Forest Industry] (in Russian)
12. Пижурин А. А. (1989). Оптимизация раскроя хлыстов пиловочных брёвен и пиломатериалов на заготовки для деревянного домостроения: дис. ... канд. техн. наук: 05.21.01. Москва: МЛТИ. 197 с. [Pizhurin, А. А. (1989). Optimization of cutting logs and sawn timber into blanks for wooden housing construction (Doctoral dissertation, Moscow Forestry Institute, Moscow, Russia] (in Russian)
13. Янушкевич А. А., Ларченко А. В., Чернявский Е. А. (2012). Индивидуальный раскрой бревен на радиальные пиломатериалы для клееных брусьев. Актуальные проблемы лесного комплекса, 34. [Yanushkevich, A. A., Larchenko, A. V., & Charniauski, Y. A. (2012) Individual cutting of logs into quarter-sawn lumber for glued bars. Current problems of the forest sector, 34. Retrieved from: http://www.science-bsea.bgita.ru/2012/les_komp_2012/yanushkevich_ind.htm] (in Russian)
14. Buehlmann, U. (1998). Understanding the relationship of lumber yield and cutting bill requirements: a statistical approach (Doctoral dissertation, State University, Blacksburg, Virginia, the USA). Retrieved from: https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/30745/diss_bue.PDF?sequence=1
15. Muñoz, G. R., Gete, A. R., & Regueiro, M. G. (2013). Variation in log quality and prediction of sawing yield in oak wood (Quercus robur). Annals of Forest Science, 70, 695-706. https://doi.org/10.1007/s13595-013-0314-8
16. Popadić, R., Šoškić, B., Milić, G., Todorović, N., & Furtula, M. (2014). Influence of the sawing method on yield of beech logs with red heartwood. Drvna industrija, 65(1), 35-42. https://doi.org/10.5552/drind.2014.1312
17. Thomas, R. E., & Buehlmann, U. (2016). Potential for Yield Improvement in Combined Rip-First and Crosscut-First Rough Mill Processing. BioResources, 11(1), 1477-1493. https://doi.org/10.15376/biores.11.1.1477-1493.
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
РЕСУРСООЩАДНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ