Біотична стійкість Pinus sylvestris L. у сугрудових лісостанах Львівського Розточчя

Ключові слова: діелектричні показники; річна динаміка; грабово-дубово-соснові та сосново-букові деревостани.

Анотація

Об’єктами досліджень були деревостани, сформовані типовими для Львівського Розточчя лісотвірними деревними видами: сосною звичайною, буком лісовим, дубом звичайним, грабом звичайним за участю клена гостролистого, клена-явора, липи дрібнолистої та інших. Специфіка лісорослинних умов дослідних об’єктів зумовила різні фітоценотичні взаємовпливи сосни звичайної з іншими деревними видами, та, відповідно, її різну життєвість, для визначення якої було використано діелектричні показники – імпеданс і поляризаційна ємність.

Встановлено, що у вегетаційний період величина імпедансу різко зменшується (мінімальні значення у дерев сосни спостережено у червні-липні), а в період фізіологічного і вимушеного спокою – зростає, досягаючи максимуму у грудні. Водночас мінімальні величини поляризаційної ємності у дерев сосни звичайної спостережено у листопаді, а максимальні – у лютому.

Найбільші відмінності між деревами сосни у різних за складом деревостанах за річною динамікою імпедансу і поляризаційної ємності спостережено у періоди фіксації максимальних значень цих показників. В інші періоди року ці відмінності, зазвичай, неістотні. Водночас дослідження показують, що  найінформативнішими щодо життєвого стану дерев сосни звичайної є середньорічні величини діелектричних показників.

Середньовікові (55-річні) дерева сосни за достатнього світлового живлення мають більшу життєвість і, відповідно, характеризуються меншим, ніж материнські дерева, імпедансом і більшою поляризаційною ємністю.

Встановлено також, що життєвість дерев сосни в грабово-дубово-соснових і сосново-букових деревостанах проявляється неоднозначно. Зниження біотичної стійкості дерев сосни з віком інтенсивніше відбувається у сосново-букових деревостанах порівняно з грабово-дубово-сосновими. Загалом фітоценотичні взаємовпливи для сосни звичайної в грабово-дубово-соснових деревостанах є сприятливішими, ніж у сосново-букових.

Посилання

Бородавка, В. О., Гетьманчук, А. І., Кичилюк, О. В., Войтюк, В. П. (2016). Па-тологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся. Науковий вісник НУБіП України: Лісівництво та декоративне садівництво, 238, 102-118. [Borodavka, V. O., Getmanchuk, A. I., Kichilyuk, O. V., & Voytiuk, V. P. (2016). Pathological processes in drying pine plantations of Volyn Polissia. Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine: Forestry and ornamental horticulture, 238, 102-118. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2016_238_14] (in Ukrainian)
Воробьев, Д. В. (1953). Типы леса Европейской части УССР. Киев: Изд-во АН СССР. 452 с. [Vorobiev, D. V. (1953). Forest types of the European part of the Ukrainian SSR. Kiev: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR] (in Ukrainian)
Гірс, О. А., Маніта, О. Х., Миронюк, В. В., Свинчук, В. А., Березівський, Л. М. (2013). Лісотаксаційний довідник. Київ: Видавничий дім «Вініченко» [Girs, O. A., Manita, O. H., Myronjuk, V. V., Swingchuk, V. A., & Berezivskyy, L. M. (2013). Forest Inventory Directory. Kyiv: Vinichenko Publishing House] (in Ukraini-an)
Заїка, В. К. (1995). Селекційно-екологічні особливості формування півсібсових потомств сосни звичайної в умовах Львівського Розточчя: автореф. … дис. канд. с.-г. наук. 06.03.01 / НЛТУ. Львів, 21 с. [Zaika, V. K. (1995). Selec-tion-ecological features of formation of semi-sibling offspring of Scots pine in the conditions of Lviv Roztocze (Doctoral dissertation, Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine)] (in Ukrainian)
Лісове господарство України (2019). Київ: Державне агентство лісових ресур-сів України. 51 с [Forestry of Ukraine (2019). Kyiv: State Agency of Forest Re-sources of Ukraine. Retrieved from http://ekoinform.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Brosura_DALR_2019_UA-web.pdf] (in Ukrainian)
Крамарець, В. О., Мацях, І. П. (2017). Масове відмирання лісів – причини, нас-лідки, можливі шляхи протидії. Наукові основи збереження біотичної різ-номанітності, 8 (15), 45-62. [Kramarets, V. O, Matsyakh, I. P. (2017). Mass ex-tinction of forests – causes, consequences, possible ways to counteract. Scientific bases of biodiversity conservation, 8 (15), 45-62. Retrieved from https://ecoinst.org.ua/periodychni-vydannia/spbc-2017] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т. (1993). Морфофізіологічні основи селекції деревних рослин: автореф. … дис. д-ра біолог. наук. 06.03.01, 03.00.12 / НАУ. Київ, 46 с. [Krynytsky, G. T. (1993). Morphophysiological basis of selection of woody plants (Doctoral dissertation, National Agrarian University, Kyiv, Ukraine)] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т. (1992). Про методику використання електрофізіологічних показників для визначення життєздатності деревних рослин. Лісове госпо-дарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, 23, 3-10. [Krynytsky, G. T. (1992). Methods of using electrophysiological indicators to determine the viability of woody plants. Forestry, paper and woodworking industries, 23, 3-10] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т., Крамарець, В. О., Мацях, І. П. (2019). Лісівничо-екологічні засади збереження соснових лісів. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., м. Київ, 12-13 червня 2019 р. Київ, с. 201 [Krynytsky, G. T., Kramarets, V. O., & Matsyakh, I. P. (2019). Forestry and ecological principles of pine forests preservation. In Pine forests: current status, existing problems and ways to solve them: Pro-ceedings of the international scientific-practical conference. Kyiv, 201. Kyiv, Ukraine: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т., Мазепа, В. Г., Новак, А. А., Данькевич, С. М. (2013). Дина-мічні тенденції клімату Західного Лісостепу України та їх вплив на саніта-рний стан лісостанів. Науковий вісник НУБіП України, 187, 254-263. [Krynytsky, G. T., Mazepa, V. G., Novak, A. A., & Dankevich, S. M. (2013). Dynamic climate trends of the Western Forest-Steppe of Ukraine and their influence on the sanitary condition of forest stands. Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 187, 254-263. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2013_187_1_42] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т., Скольський, І. М. (2015). Використання діелектричних показників для визначення життєвого стану дерев в’яза шорсткого. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 13, 83-88. [Krynytsky, G. T., & Skolsky, I. M. (2015). Use of dielectric parameters to determine the vital power of witch elm trees. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 13, 83-88. https://doi.org/10.15421/411511] (in Ukrainian)
Остапенко, Б. Ф., Ткач, В. П. (2002). Лісова типологія. Харків: ХДАУ. 204 с. [Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest typology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University] (in Ukrainian)
Рутковский, И. В., Кишенков, Ф. В., (1973). Применение электрофизиологиче-ских методов в лесовыращивании. Лесоведение и лесоводство, 3, 1-40. [Rutkovsky, I. V., & Kishenkov, F. V. (1973). Application of electro-physiological methods in forest cultivation. Silviculture and forestry, 3, 1-40] (in Russian)
Сазонов, А., Звягинцев, В. (2016). «Биологический пожар» соснового леса. Лесное и охотничье хозяйство, 6, 9-13. [Sazonov, A., & Zvyagintsev, V. (2016). "Biological fire" of a pine forest. Forestry and hunting, 6, 9-13] (in Russian)
Carter, J. K., & Blanchard, R. O. (1978). Electrical resistance to phloem width in red maple. Canadian Journal of Forest Research, 8 (1), 90-93.
Davis, W., Shigo, A., & Weyrick, R. (1979). Seasonal changes in electrical resistance of inner bark in red oak, red maple and eastern white pine. Forest Sciences, 25 (2), 282-286.
Davis, W., Shortle, W., & Shigo, A. (1980). Potential hazard rating system for fir stands infested with budworm using cambial electrical resistance. Canadian Journal of Forest Research, 10 (4), 541-544. https://doi.org/10.1139/x80-088
Fensom, D. S. (1963). The bioelectrical potentials of plants and their functional significance. Canadian Journal of Botany, 41, 831-851.
Fensom, D. S. (1966). On measuring electrical resistance in situ in higher plants. Canadian Journal of Plant Science, 46, 169-175.
Gora, E. M., & Yanoviak, S. P. (2015). Electrical properties of temperate forest trees: a review and quantitative comparison with vines. Canadian Journal of Forest Research, 45 (3), 236-245. https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0380
Kratyuk, O. L., & Kratyuk, V. L. (2019). Plant electrophysiology trends in forestry research. In Topical issues of methods of teaching natural sciences: International scientific and practical conference, 78-81. Lublin, Poland: Baltija Publishing
Krynytskyy, H. T., Chernyavskyy, M. V., & Krynytska, O. H. (2016). Forestry of Ukraine: current state and development trends. Bulletin of the Transilvania Uni-versity. Series II “Foreitry, Wood Industry, Agricultural Fjjd Engineering”, 9 (58), №2, 25-31. Retrieved from http://rs.unitbv.ro/Bulletin/Series%20II/BULETIN%20I/04_Krynytskyy.pdf
Mac Dougall, R., Maclean, D. A., & Thompson, R. G. (1988). The use of electrical capacitance to determine growth and vigor of spruce and fir trees and stands in New Brunswicch. Canadian Journal of Forest Research, 18 (5), 587-594. https://doi.org/10.1139/x88-085
Shortle, W. C., Shigo, A. L., Berry, P., & Abusambra, J. (1977). Electrical resistance in tree cambium zones relationship to rates of growth and wound closure. Forest Sciences, 23 (3), 326-329.
Wargo, P. M., & Skutt, H. R. (1975). Resistance to pulsed electrical current: an indicator of stress in forest trees. Canadian Journal of Forest Research, 5 (4), 557-561.
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО, ЛІСІВНИЦТВО ТА МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО