Наукові засади створення навчально-виробничого стаціонару "Борщовичі"

  • Vasyl Lavnyy Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0003-2069-9026
  • Ruslan Vytseha Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-8463-673X
  • Rostyslav Kravchuk Національний лісотехнічний університет України
  • Peter Spathelf Університет сталого розвитку Еберсвальде
Ключові слова: соснові деревостани; рубки догляду; прочищення; інтенсивність рубки; дерева майбутнього; стаціонарні дослідження.

Анотація

У лісовому фонді ДП "Львівське лісове господарство" створено навчально-виробничий стаціонар "Борщовичі", щоб дослідити різні способи господарювання у соснових деревостанах. Запропоновано схему розміщення секцій у сосновому деревостані свіжого  грабово-дубово-соснового сугруду віком 19 років з різними варіантами інтенсивності та методів рубок догляду. Зокрема, рівномірно по площі таксаційного виділу закладено п’ять секцій розміром 50 × 80 м з 15-метровими буферними зонами між ними. Виконано нумерацію та вимірювання таксаційних показників усіх ростучих дерев діаметром 6,1 см і більше на висоті 1,3 м на кожній секції. Загалом обліковано 5416 дерев, з яких 4870 особин становить Pinus sylvestris L. Встановлено лісівничо-таксаційні показники деревостанів на кожній секції, обґрунтовано організаційно-технічні показники прочищення на кожній із секцій. При цьому перша секція є контрольною, на якій жодних лісівничих заходів не запроєктовано. Виконано розрахунок кількості дерев, відведених у рубку, об’єм яких забезпечує відповідну інтенсивність рубки (20% ‒ на другій і четвертій, 40% ‒ на третій і п’ятій секціях). На другій секції запроєктовано проведення рубки догляду низовим методом, для чого було відібрано і призначено в рубку 349 дерев сосни звичайної, здебільшого відсталих у рості; на третій секції у рубку призначено 440 дерев, з яких 363 дерева сосни звичайної; на четвертій секції у рубку призначено 183 дерева, з яких 167 дерев сосни звичайної і на п’ятій секції у рубку призначено 298 дерев, з яких 223 дерева сосни звичайної. У натурі виконано підбір таких дерев залежно від їх стану, класу Крафта, категорії технічної придатності та методу рубки (низовий – на другій і третій секціях; верховий – на четвертій і п’ятій секціях). Розраховано динаміку лісівничо-таксаційних показників деревостанів кожної секції до та після рубки. Встановлено, що проведення рубки низовим методом несуттєво впливає на зміну лісівничо-таксаційних показників деревостану, зокрема на середній діаметр та середню висоту. Натомість значно більший вплив та різницю у таксаційних показниках зумовлює проведення рубки верховим методом. Із сукупності залишених дерев виділено дерева майбутнього (65-72 шт. на кожній секції) головних деревних видів (здебільшого ‒ Pinus sylvestris L, рідше ‒ Quercus robur L.), частка об’ємів яких становить 9,5-12,0% від загального запасу деревостану.

Посилання

Бородавка, В. О., Гетьманчук, А. І., Кичилюк, О. В., Войтюк, В. П. (2016). Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Лісівництво та декоративне садівництво, 238, 102-118 [Borodavka, V., Getmanchuk, A., Kychylyuk, O., & Voytyuk, V. (2016). Pathological processes of withering pine stands in Volyn Polissya. Scientific bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Forestry and decorative gardening, 238, 102-118] (in Ukrainian)
Букша, І. Ф., Пивовар, Т. С., Букша, М. І. (2011). Динаміка дефоліації крон сосни звичайної за результатами моніторингу лісів у Луганській, Сумській і Харківській областях. Лісівництво і агролісомеліорація, 118, 49-57 [Buksha, I. F., Pyvovar, T. S., & Buksha, M. I. (2011). Dynamics of Scots pine crowns defoliation in Lugansk, Sumy and Kharkiv regions according to results of I level forest monitoring. Forestry and Forest Melioration, 118, 49-57. Retrieved from http://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/issue/ view/15/118-pdf] (in Ukrainian)
Генсірук, С. А. (2002). Ліси України. Львів: НВФ “Українські технології. 496 с. [Hensiruk, S. A. (2002). Forests of Ukraine. Lviv: NVF "Ukrainian technologies"](in Ukrainian)
Горошко, М. П., Миклуш, С. І., Хомюк, П. Г. (2004). Біометрія. Львів: Камула. 236 с. [Goroshko, M. P., Myklush, S. I., & Khomyuk, P. H. (2004). Biometry. Lviv: Kamula] (in Ukrainian)
Гром, М. М. (2005). Лісова таксація. Львів: НЛТУ України. 352 с. [Grom, M. M. (2005). Forest assessment. Lviv: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
Дебринюк, Ю. М. (2003). Лісокультурне районування Західного Лісостепу. Львів: Камула. 248 с. [Debryniuk, Iu. M. Forest-cultural zoning of the Western Forest-Steppe. Lviv: Kamula. ISBN 966-8343-06-9] (in Ukrainian)
Жежкун, А. М., Порохняч, І. В. (2019). Особливості всихання соснових деревостанів Чернігівської області. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 115-117. Київ, Україна: Планета-прінт [Zhezhkun, A. M., & Porohnyach, I. V. (2019). Features of dieback of pine stands in Chernihiv region of Ukraine. In Abstracts of the International Scientific and Practical Conference Pine forests: current status, existing challenges and ways to solve them, 115-117. Kyiv, Ukraine: Planeta-print] (in Ukrainian)
Жежкун, А. М., Порохняч, І. В. (2020). Всихання соснових деревостанів Східного Полісся: поширення, наслідки, заходи подолання. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 21, 126-134. [Zhezhkun, A. M., & Porohnyach, I. V. (2020). Dieback of pine stands in Eastern Polissya: distribution, consequences, measures to overcome. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 21, 126-134. https://doi.org/10.15421/412033] (in Ukrainian)
Коваль, І. М., Воронін, В. О. (2019). Реакція радіального приросту Pinus sylvestris L. на зміну клімату в насадженнях Лівобережного Лісостепу. Лісівництво і агролісомеліорація, 135, 140-148. [Koval, I. M., & Voronin, V. O. (2019). Response of Pinus sylvestris L. radial growth to climate change in stands of the Left Bank Forest-Steppe. Forestry and Forest Melioration, 135, 140-148. https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.140] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т., Крамарець, В. О., Мацях, І. П. (2019). Лісівничо-екологічні засади збереження соснових лісів. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 42-54. Київ, Україна: Планета-прінт [Krynytskyy, Н. T., Kramarets, V. O., & Matsiakh, I. P. (2019). Forestry and ecological principles of pine forests’ protection. In Abstracts of the International Scientific and Practical Conference Pine forests: current status, existing challenges and ways to solve them, 42-54. Kyiv, Ukraine: Planeta-print] (in Ukrainian)
Криницький, Г. Т., Лавний, В. В., Целень, Я. П. (2012). Вибіркова система господарювання – теорія, практика і перспектива для України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Лісівництво та декоративне садівництво, 171 (3), 38-48. [Krynytskyy, Н. T., Lavnyy, V. V., & Tselen, Y. P. (2012). Selective sylvicultural system – theory, practice and prospects for Ukraine. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine:Forestry and ornamental horticulture, 171 (3), 38-48] (in Ukrainian)
Лавний, В. В. (2014). Досвід проведення рубок догляду в Німеччині. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: матеріали 64-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2013 р., 71-74. Львів, Україна: РВВ НЛТУ України [Lavnyy, V. V. (2014). Experience of care thinning in Germany. In Materials of the 64th Scientific and technical Conference of Faculty, Researchers, Doctoral Students and Graduate Students on the Results of Scientific Activity in 2013 Scientific principles of improvement of the productivity and biological stability of Forests and Urban Ecosystems, 71-74. Lviv, Ukraine: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
Лавний, В. В., Шпатгельф, П. (2016). Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах північно-східної Німеччини. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 14, 52-57. [Lavnyy, V. V., & Spathelf, P. (2017). The practice of close to nature silviculture in the pine forests of north-eastern Germany. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 14, 52-57. https://doi.org/10.15421/411606] (in Ukrainian)
Мешкова, В. Л. (2019). Усыхание соснових лесов Украины с участием короедов: причины и тенденции. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 228, 312-335. [Meshkova, V. L. (2019). Decline of pine forest in Ukraine with contribution from bark beetles: causes and trends. Bulletin of the Sank-Petersburg Forestry Academy, 228, 312-335. https://doi.org/10.21266/2079-4304.2019.228.312-335] (in Russian)
Ноpмативно-спpавочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. (1987). Киев: Урожай. 560 c. [Normative and reference materials for forest taxation of Ukraine and Moldova (1987). Kiev: Urozhaj] (in Russian)
Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання. (2006). СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. Київ: Мінагрополітики України [Forest inventory sample plots. Establishing method. (2006). Corporate standard 02.02-37-476:2006]. Valid from May 1, 2007. Kyiv: Ministry of Agrarian Policy of Ukraine] (in Ukrainian)
Правила поліпшення якісного складу лісів (2007): у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р., № 724. Київ, Україна [Rules for improving the quality of forests (2007). In the redaction of Decree of Cabinet Minister of Ukraine from 12 Mai 2007, No 724. Kyiv, Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF#Text] (in Ukrainian)
Приходько, О. Б., Пастернак, В. П., Яроцький, В. Ю. (2019). Стан, структура і продуктивність соснових лісів ДП "Лиманське лісове господарство". Лісівництво і агролісомеліорація, 135, 24-29. [Prykhodko, O. B., Pasternak, V. P., & Yarotsky, V. Y. (2019). Condition, structure and productivity of pine forests of SE "Lymanske Forestry". Forestry and Forest Melioration,135, 24-29. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2019_135_5] (in Ukrainian)
Рибак, В. О. (2004). Вплив мішаних лісостанів на процеси ґрунтоутворення у свіжих соснових суборах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 71, 27-33. [Rybak, V. O. (2004). Influence of mixed forest stands on soil formation processes in fresh pine stands. Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 71, 27-33] (in Ukrainian)
Санітарні правила в лісах України (2016): у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756. Київ, Україна [Sanitary Forests Regulations in Ukraine (2016). In the redaction of Decree of Cabinet Minister of Ukraine from 26 October 2016, No 756. Kyiv, Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п] (in Ukrainian)
Сорока, М. І. (2008). Рослинність Українського Розточчя. Львів: Cвіт. 434 c. [Soroka, M. I. (2008). The vegetation of Ukrainian Roztochia. Lviv: Svit] (in Ukrainian)
Ткач, В. П., Мєшкова, В. Л. (2019). Сучасні проблеми формування та відтворення біологічно стійких соснових лісів України в умовах зміни клімату. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 червня 2019 р.), 70-78. Київ, Україна:: НАН України [Tkach, V. P., & Meshkova, V. L. (2019). Modern problems of formation and reproduction of biologically sustainable pine forests of Ukraine in the conditions of climate change. In Materials of the International scientific-practical Conference Pine forests: current status, existing challenges and ways forward, 70-78. Kyiv, Ukraine: National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from https://uriffm.org.ua/sites/default/fi les/tezy_sosna19_fi nal.pdf] (in Ukrainian)
Яхницький, В. Й. (2015). Таксаційна характеристика науково-виробничого стаціонару «Великопільський», закладеному в сосново-букових деревостанах Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату НЛТУ України. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: матеріали 65-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2014 р., 138-142. Львів: Україна: Національний лісотехнічний університет України [Yakhnytskyi, V. Y. (2015). Taxation characteristics of the scientific stationary "Velykopilskyi", established in the pine-beech tree stands of the Stradchiv wood-packing facility of the Ukrainian National Forestry University. In Scientific principles of improvement of the productivity and biological stability of forests and urban ecosystems, 138-142. Lviv: Ukraine: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
Яхницький, В. Й., Криницький, Г. Т. (2020). Динаміка опаду в сосново-букових деревостанах та її зміни за впливу поступових рубок в умовах Львівського Розточчя. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 21, 60-67. [Yakhnytskyi, V. Y., & Krynytskyy, H. T. (2020). Dynamics of litterfall in pine-beech stands and its changes under the influence of uniform shelterwood felling in the Lviv Roztoczia region. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 21, 60-67. https://doi.org/10.15421/412026] (in Ukrainian)
Ambroży, S., & Kapsa, M. (2019). Odnowienia sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w Karpatach w zależności od żyzności siedliska. Leśne Prace Badawcze, 80 (3), 189-200. [Ambroży, S., & Kapsa M. (2019). Regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. in the Carpathians depends on site fertility. Leśne Prace Badawcze, 80 (3), 189-200. https://doi.org/10.2478/frp-2019-0017] (in Polish)
Banach, J., Kormanek, М., & Jaźwiński, J. (2020). Jakość sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego wyhodowanych z siewu na glebie leśnej o różnym stopniu zagęszczenia. Leśne Prace Badawcze, 81 (4), 167–174. [Banach, J., Mariusz Kormanek, М., & Jaźwiński, J. (2020). Quality of Scots pine, European beech and pedunculate oak grown from sowing on soil with different compaction levels. Leśne Prace Badawcze, 81 (4), 167–174. https://doi.org/10.2478/frp-2020-0020] (in Polish)
Cedro, A., & Cedro, D. (2018). Wpływ warunków klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza na reakcję przyrostową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w Lasach Miejskich Szczecina. Leśne Prace Badawcze, 79 (2), 105–112. [Cedro, A., & Cedro, D. (2018). Influence of climatic conditions and air pollution on radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Szczecin's city forests. Leśne Prace Badawcze, 79 (2), 105–112. https://doi.org/10.2478/frp-2018-0011] (in Polish)
Długosiewicz, J., Zając, S., & Wysocka-Fijorek, E. (2019). Ocena naturalnego i sztucznego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w Nadleśnictwie Nowa Dęba. Leśne Prace Badawcze, 80 (2), 105-116. [Długosiewicz, J., Zając, S., & Wysocka-Fijorek, E. (2019). Evaluation of the natural and artificial regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. stands in the Forest District Nowa Dęba. Leśne Prace Badawcze, 80 (2), 105-116. https://doi.org/10.2478/frp-2019-0009] (in Polish)
Elferts, D. (2007). Scots pine pointer-years in north-western Latvia and their relationship with climatic factors. Acta University Latvia, 723, 163-170. Retrieved from http://eeb.lu.lv/EEB/2007/Elferts.shtml
Gil, W. (2014). Wpływ więźby sadzenia na wzrost i przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie około 40 lat od założenia uprawy w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Leśne Prace Badawcze, 75 (2): 117-125. [Gil, W. (2014). The influence of initial spacing on growth and survival of Scots pine in 40 years period of cultivation in varied habitat conditions. Leśne Prace Badawcze, 75 (2): 117-125. https://doi.org/10.2478/frp-2014-0011] (in Polish)
Lavnyy, V. V., & Spathelf, P. (2018). Kiefernwälder der Ukraine und ihre Bewirtschaftung. AFZ der Wald: allgemeine Forstzeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge, 17, 37-42. [Lavnyy, V. V., & Spathelf, P. (2018). Pine forests of Ukraine and their management. AFZ the Forest: general Forest magazine for forestry and environmental Protection, 17, 37-42] (in German)
Meshkova, V. L., & Borysenko, O. I. (2018). Prediction for bark beetles caused desiccation of pine stands. Forestry and Forest Melioration, 132, 155-161. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.155
Pasternak, V. P., Prуhodko, O. B., Pyvovar, T. S., & Yarotsky, V. Y. (2021). Dynamics of pine stands condition in SE "Lymanske Forestry". Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 21, 68-76. https://doi.org/10.15421/412027
Pretzsch, H., del Rio M., Ammer, Ch., Avdagic, A., Barbeito, I., Bielak, K., ... Bravo-Oviedo, A. (2015). Growth and yield of mixed versus pure stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) analysed along a productivity gradient through Europe. European Journal of Forest Research, 134 (5), 927-947. https://doi.org/10.1007/s10342-015-0900-4
Przybylski, P., Tyburski, L., & Mohytych, V. (2020). The relationship between height and diameter trees of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and the extent of crown defoliation in the Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 62 (1), 22-30. https://doi.org/10.2478/ffp-2020-0003
Vytseha, R. R. (2020). Organization of close to nature silviculture object “Mizhhiria”. In Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Applied Scientific and Technical Research, 7-9. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Retrieved from https://kit.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/70/2020/10/ATSU2020.pdf
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО, ЛІСІВНИЦТВО ТА МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО