Вплив Betula pendula Roth. на таксаційні показники Pinus sylvestris L. у лісових культурах свіжого бору Західного Полісся

Ключові слова: бідні типи лісорослинних умов; схеми і способи змішування; густота; взаємовплив; висота; діаметр.

Анотація

У напрямі підвищення продуктивності та стійкості лісів у конкретних умовах особливого значення набувають заходи з поліпшення лісорослинних умов та ефективного використання потенційної родючості грунту. Підвищення грунтової родючості можна досягти через відповідний добір деревних порід у вирощуваних насадженнях і забезпечення їхнього складу, близького до оптимального. Тому актуальним питанням є встановлення раціональних схем і способів змішування під час створення лісових культур за участю Pinus sylvestris L. та Betula pendula Roth. у бідному типі лісорослинних умов, за яких хвойний вид відзначався би високою продуктивністю і стійкістю, використовуючи грунтополіпшуючий вплив берези повислої.

Мета роботи полягала у встановленні впливу дерев окремого ряду Betula pendula на середні висоту і діаметр дерев Pinus sylvestris у 6-рядній кулісі за окремими рядами, у визначенні оптимальної кількості рядів у кулісі сосни за певної ширини міжрядь, на які поширювався би позитивний вплив берези.  

Сосна звичайна в умовах свіжих борів внаслідок бідності лісорослинних умов не може нагромаджувати високих запасів стовбурової деревини, зростаючи за ІІІ класом бонітету. Винятком є борові типи, ближчі за лісорослинним ефектом до суборів, або за близькою до оптимальної участю берези в складі, де сосна може рости за ІІ класом бонітету.

Встановлено, що в умовах свіжого соснового бору вплив берези повислої на ріст сосни звичайної позитивний. Основну роль відіграють прийнята схема змішування, ширина міжрядь та кількість рядів сосни у кулісі, від чого залежить відстань поширення позитивного впливу берези на хвойну породу.

В умовах А2 за 2-метрової ширини міжрядь позитивний вплив берези поширюється на чотири ряди сосни, тобто при запровадженні схеми змішування 1р.Бп 4р.Сз. При цьому ширина куліси сягає 10 м. З урахуванням відстані, на яку поширюється позитивний вплив берези, за 1,5-метрової ширини міжрядь рекомендована схема змішування матиме наступний вигляд – 1р.Бп 6р.Сз.

Посилання

Герушинський, З. Ю. (1996). Лісова типологія Українських Карпат. Львів: Піраміда [Gerushynsky, Z. Yu. (1996). Forest typology of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Piramida] (in Ukrainian)
Гірс, О. А., Маніта, О. Х., Миронюк, В. В., Свинчук, В. А., Березівський, Л. М. (2013). Лісотаксаційний довідник. Київ: Видавничий дім «Вініченко» [Girs, O. A., Manita, O. H., Myronjuk, V. V., Swingchuk, V. A., & Berezivskyy, L. M. (2013). Forest Inventory Directory. Kyiv: Vinichenko Publishing House] (in Ukraini-an)
Гончар, В. М., Копій, С. Л., Каганяк, Ю. Й., Копій, Л. І. (2012). Особливості структури запасу березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Лісівництво та декоративне садівництво, 171 (3), 23-29. [Gonchar, V. M., Kopiy, S. L., Kaganyak, Y. Y., & Kopiy, L. I. (2012). Features of the growing stock structure of birch-pine stands in Western Polissya. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine: Forestry and Ornamental Horticulture, 171 (3), 23-29. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2012_171%283%29__5] (in Ukrainian)
Гончар, М. Т. (1977). Биоэкологические взаимосвязи древесных пород в лесу. Львов: Издательство при Львовском государственном университете «Вища школа» [Honchar, M. T. (1977). Bioecological relationships of tree species in the forest. Lviv: Publishing House at the Lviv State University " High school"] (in Russian)
Гордиенко, М. И., Шаблий, И. В., Шлапак, В. П. (1995). Сосна обыкновенная: ее особенности, создание культур, производительность. Киев: Лыбидь [Gordienko, M. I., Shabliy, I. V., & Shlapak, V. P. (1995). Scots pine: its features, crop cultivatin, productivity. Kiev: Lybid] (in Russian)
Гордиенко, М. И., Шлапак, В. П., Гойчук, А. Ф., Рибак, В. О., Маурер, В. М., Гордієнко, Н. М., Ковалевський, С. Б. (2002). Культури сосни звичайної в Україні. Київ: Інститут аграрної економіки УААН [Gordienko, M. I., Shlapak, V. P., Goichuk, A. F., Rybak, V. O., Maurer, V. M., Gordienko, N. M., & Kovalevsky, S. B. (2002). Pine crops in Ukraine. Kyiv: Institute of Agrarian Economics UAAS] (in Ukrainian)
Горошко, М. П., Миклуш, С. І., Хомюк, П. Г. (2004). Біометрія. Львів: Камула [Goroshko, M. P., Myklush, S. I., & Khomyuk, P. G. (2004). Biometrics. Lviv: Kamula] (in Ukrainian)
Дебринюк, Ю. М. (1994). Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України. Київ: Інститут системних досліджень [Debryniuk, Iu. (1994). Forest crops. Methods and ways of their cultivation in the forest types of the western region of Ukraine. Kyiv: Institute for Systems Research] (in Ukrain-ian)
Копій, Л. І., Каганяк, Ю. Й., Михайленко, М. М. (2009). Структура деревостанів свіжого соснового бору Західного Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 19.7, 7-14. [Kopiy, L. I., Kaganyak, Y. Y., & Mikhailenko, M. M. (2009). A plantation structure of fresh pine forest under conditions of Western Polissia. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 19.7, 7-14. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2009/19_7/index.htm] (in Ukrainian)
Корецкий, Г. С. (1967). Использование бородавчатой березы в лесных культу-рах УССР: автореф. … канд. с.-х. наук / УСХА. Киев, 24 с. [Koretsky, G. S. (1967). Use of warty birch in forest crops of the Ukrainian SSR (Doctoral disserta-tion, Ukrainian Agricultural Academy, Kiev, Ukraine] (in Russian)
Лавриненко, Д. Д. (1965). Взаимодействие древесных пород в различных типах леса. Москва: Лесная промышленность [Lavrynenko, D. D. (1965). The interaction of tree species in different types of Forest. Moscow: Timber industry] (in Russian)
Лавриненко, Д. Д. (1960). Наукові основи підвищення продуктивності лісів По-лісся Української РСР. Київ: Видавництво УАСГН [Lavrynenko, D. D. (1960). Scientific basis of increasing productivity of Polissia forests of the Ukrainian SSR. Kyiv: Publishing House of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences] (in Ukrainian)
Лавриненко, Д. Д., Флоровский, А. М., Ковалевский, А. К. (1956). Типы лесных культур для Украины. Киев: Издательство АН УССР [Lavrуnenko, D. D., Florovsky, A. M. & Kovalevsky, A. K. (1956). Types of forest crops for Ukraine. Kiev: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR] (in Russian)
Мелещук, О. О., Копій, Л. І. (2012). Забезпечення природного насінного понов-лення сосни звичайної в умовах Західного Полісся: практичні рекомендації. Львів: НЛТУ України [Meleshchuk, O. O., & Kopiy, L. I. (2012). Ensuring natural seed regeneration of Scots pine in Western Polissia: practical recommendations. Lviv: Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
Мякушко, В. К. (1978). Сосновые леса равнинной части УССР. Киев: Наукова думка [Myakushko, V. K. (1978). Pine forests of the plain areas of the Ukrainian SSR. Kiev: Scientific thought] (in Russian)
Остапенко, Б. Ф., Ткач, В. П. (2002). Типологія лісу. Харків: Харківський дер-жавний аграрний університет [Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest ty-pology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University] (in Ukrainian)
Шумаков, В. С. (1954). Динамика некоторых свойств темно-серых лесных почв под различными типами лесных культур. Труды Института леса АН СССР, 23, 63-94 [Shumakov, V. S. (1954). Dynamics of some properties of dark gray forest soils under various types of forest crops. Proceedings of the Institute of Forest of the Academy of Sciences of the USSR, 23, 63-94] (in Russian)
Baumgarten, M., Hesse D. B., Augustaitienė, I., Marozas, V., Mozgeris, G., Byčen-kienė, S., … Matyssek, R. (2019). Responses of species-specific sap flux, transpi-ration and water use efficiency of pine, spruce and birch trees to temporarily mod-erate dry periods in mixed forests at a dry and wet forest site in the hemi-boreal zone. Journal of Agricultural Meteorology, 75 (1), 13-29. https://doi.org/10.2480/agrmet.D-18-00008
Deptuła, M., Nienartowicz, A., Iwicka, M., & Filbrandt-Czaja, A. (2017). Biomass of Scots pine-silver birch tree stand 25 years after afforestation of former agricultural land. Ecological Questions. 25. 51. https://doi.org/10.12775/EQ.2017.005
Frivold, L. H., & Frank, J. (2002). Growth of Mixed Birch-Coniferous Stands in Relation to Pure Coniferous Stands at Similar Sites in South-eastern Norway. Scandinavian Journal of Forest Research, 17 (2), 139-149. https://doi.org/10.1080/028275802753626782
Kaitaniemi, P., & Lintunen, A. (2010). Neighbor identity and competition influence tree growth in Scots pine, Siberian larch, and silver birch. Annals of Forest Scienc, 67, 604. https://doi.org/10.1051/forest/2010017
Lintunen, A., Sievänen, R., Kaitaniemi, P., & Perttunen, J. (2011). Models of 3D crown structure for Scots pine (Pinus sylvestris) and Silver birch (Betula pendula) grown in mixed forest. Canadian Journal of Forest Research, 41, 1779-1794. https://doi.org/10.1139/x11-092
Mason, B., & Connolly, T. (2016). Long-term development of experimental mixtures of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and silver birch (Betula pendula Roth.) in northern Britain. Annals of Silvicultural Research, 40 (1), 11-18. https://doi.org/10.12899/asr-1119
Mikola, J., Silfver, T., & Rousi, M. (2018). Mountain birch facilitates Scots pine in the northern tree line – does improved soil fertility have a role? Plant Soil, 423, 205-213. https://doi.org/10.1007/s11104-017-3517-1
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО