Структура соснових деревостанів Придонецького Степу України

  • Volodymyr P. Pasternak Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0003-1346-1968
  • Olexiy B. Prihodko ДП «Лиманське лісове господарство»
  • Olexandr A. Girs Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-7633-8855
Ключові слова: Pinus sylvestris L.; модальні деревостани; класи Крафта; розподіл за діаметром; динаміка товарної структури.

Анотація

Здійснено аналіз поширення Pinus sylvestris L. у лісовому фонді регіону дослідження та встановлено лісівничо-таксаційні показники соснових деревостанів. Характеристику соснових деревостанів базових підприємств здійснено за типами лісу, повнотою та продуктивністю. Розглянуто таксаційну будову соснових деревостанів, проаналізовано розподіл дерев Pinus sylvestris за діаметром і класами Крафта. За результатами кореляційного аналізу встановлено тісний зв'язок між діаметром, максимальним і мінімальним редукційними числами; дещо меншої тісноти зв'язок існує між віком і діаметром та максимальним і мінімальним редукційними числами. Розраховано моделі мінливості діаметра, відношення мінливості ділової частини до загальної мінливості діаметра деревостану з урахуванням мінімального та максимального діаметрів модальних деревостанів. Розподіл дерев за діаметром характеризується переважно гостроверхою кривою з правосторонньою асиметрією. Середні значення асиметрії розподілів становлять 0,33; ексцес – -0,08. Розрахунки моделей розподілу стовбурів сосни за діаметром показали, що β-розподіл є оптимальним для цього об’єкта дослідження. Встановлено зв’язок між часткою ділових стовбурів і віком модальних соснових деревостанів. За результатами порівняння нормативів розподілу, розроблених для соснових деревостанів Придонецького Степу України, з даними для Полісся встановлено більшу мінливість за діаметром останніх, що зумовлено, насамперед, лісорослинними умовами регіону та режимом господарювання.

Побудовано таблиці динаміки товарної структури модальних соснових деревостанів з урахуванням розподілу об’ємів ділових стовбурів за класами і підкласами товщини, узгодженими з європейськими підходами щодо таксації круглих лісоматеріалів. Наведені нормативи розподілу дерев за діаметрами та динаміка товарної структури модальних соснових насаджень з урахуванням розподілу ділової деревини за класами діаметрів дають змогу підвищити точність визначення показників соснових насаджень Придонецького Степу.

Посилання

Білоус, А. М., Кашпор, С. М., Миронюк, В. В. (2020). Лісотаксаційний довідник. Дніпро: Ліра. 360 с. [Bilous, A. M., Kashpor, S. M., & Myroniuk, V. V. (2020). Forest inventory handbook. Dnipro: Lira. ISBN 978-966-981-403-6] (in Ukrainian)
Бугайов, С. М., Гірс, О. А., Пастернак, В. П. (2021). Закономірності розподілу дерев за діаметром та динаміка товарної структури вільхових деревостанів Слобожанського лісотипологічного району. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 12 (1), 17-24. [Buhaiov, S. M., Girs, O. A., & Pasternak, V. P. (2021). Patterns of diameter distribution and dynamics of marketability structure of alder stands in Slobozhanskyi forest typology district. Ukrainian journal of forest and wood science, 12 (1), 17-24. http://dx.doi.org/10.31548/forest2021.01.002] (in Ukrainian)
Генсірук, С. А. (2002). Ліси України. Львів: Вид-во Наук. тов. ім. Шевченка. 496 с. [Gensiruk, S. A. (2002). Forests of Ukraine. Lviv: Shevchenko Scientific Society Publishing House] (in Ukrainian)
Гірс, О. А. (2011). Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення. Корсунь-Шевченківський: Вид. Майдаченко І. С. [Girs, O. A. Maturity of forest stands and use of wood resources in forests of different functional purposes. Korsun-Shevchenkivskyi: Maydachenko I. S.] (in Ukrainian)
Громяк, О. Ю., Гриник, Г. Г., Ярош, М. І. (2013). Дослідження особливостей морфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у суборових умовах. Науковий вісник НЛТУ України, 23.1, 84-90. [Gromiak O. Yu., Hrynyk H.H., & Yarosh M.I. (2013) Research of morphological-assessments structure features of pine forest stands in fairly infertile pine site types. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 23 (1), 226-231. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_1/84_Gro.pdf] (in Ukrainian)
ДСТУ EN 1315-2-2001 (2002). Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід. (EN 1315-2:1997, IDT). [Чинний від 2002-01-01]. Вид. офіційне. Київ: Технічний комітет зі стандартизації [DSTU EN 1315-1:2001 (EN 1315-2:1997, IDT) (2002). Dimensional classification – Part 2: Softwood round timber. [Effective from January 01,2002]. Official edition. Kyiv: Technical Committee for Standardization] (in Ukrainian)
Кашпор, С. М. (1999). Методичні основи складання нормативів динаміки товарної структури насаджень. Науковий вісник Національного аграрного університету: лісівництво, 17, 265-268 [Kashpor, S. M. (1999). Methodological bases of stand commodity structure dynamics creation. Scientific bulletin of National Agrarian University, 17, 265-268] (in Ukrainian)
Ловинська, В. М. (2021). Біопродуктивність соснових насаджень Байрачного Степу України: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ. 44 с. [Lovynska V. M. Biotic Productivity of Scots Pine Plantation within Ravine Steppe of Ukraine: Doctoral dissertation abstract. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://library.znu.edu.ua/newbook/index.php?action=url/view&url_id=77099] (in Ukrainian)
Мерцало, М. В. (2018). Динаміка і продуктивність соснових деревостанів сухого лишайникового бору в умовах Західного Полісся Науковий вісник НЛТУ України, 28 (3), 48-51. [Mertsalo, M. V. (2018). Dynamics and productivity of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands of dry Lichen-Pine forests in West Polissya. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 28 (3), 48-51. https://doi.org/10.15421/40280310] (in Ukrainian)
Никитин, К. Е., Швиденко, А. З. (1978). Методы и техника обработки лесоводственной информации. Москва: Лесная промышленность [Nikitin, K. E., & Shvidenko, A. Z. (1978). Methods and technique of data processing in forestry. Moscow: Forest industry] (in Russian)
Остапенко, Б. Ф., Ткач, В. П. (2002). Лісова типологія. Харків: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва [Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest typology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University] (in Ukrainian).
Пастернак, В. П., Яроцький, В. Ю. (2009). Типологічна структура та біопродуктивність лісів ДП "Кремінське ЛМГ". Лісівництво і агролісомеліорація, 116, 130-135. [Pasternak, V. P., & Yarotsky, V. Yu. (2009). Typological structure and forest bioproductivity in the State forest-hunting Enterprise "Kremiske". Forestry and Forest Melioration, 116, 130-135] (in Ukrainian)
Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання. (2006). СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. Київ: Мінагрополітики України [Forest inventory sample plots. Establishing method. (2006). Corporate standard 02.02-37-476:2006]. Valid from May 1, 2007. Kyiv: Ministry of Agrarian Policy of Ukraine] (in Ukrainian)
Приходько, О. Б., Пастернак, В. П., Яроцький, В. Ю. (2019). Стан, структура і продуктивність соснових лісів ДП «Лиманське ЛГ». Лісівництво і агролісомеліорація, 135, 24-29. [Prikhodko, O. B., Pasternak, V. P., & Yarotsky, V. Yu. (2019). Condition, structure and productivity of pine forests of SE «Lymanske Forestry». Forestry and Forest Melioration, 135, 24-29. https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.24] (in Ukrainian)
Свинчук, В. А., Зібцев, С. В., Гуменюк, В. В. (2014). Особливості таксаційної будови штучних соснових деревостанів заповідних лісів Центрального Полісся України. Науковий вісник НУБіП України, 198, 53-57. [Svynchuk, V. A., Zibtsev, S. V., & Gumeniuk, V. V. (2014). Taxation building features of artificial Scots pine stands of protected forests in Central Polissya of Ukraine. Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 198, 53-57. Retrieved from http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/1069] (in Ukrainian)
Тарнопільська, О. М. (2012). Особливості росту і формування штучних соснових насаджень Лівобережного Степу та Лісостепу: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. Харків. 20 с. [Tarnopilska, O. M. (2012). Features of growth and formation of artificial pine plantations of the Left Bank Steppe and Forest-Steppe: PhD dissertation abstract. The G.M. Vysotsky Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration. Kharkiv, Ukraine. Retrieved from http://www.disslib.org/osoblyvosti-rostu-i-formuvannja-shtuchnykh-sosnovykh-nasadzhen-livoberezhnoho-stepu-ta.html] (in Ukrainian)
Gritsan, Y. I., Lovynska, V. M., & Sytnyk, S. A. (2018). Radial increment dynamics in Pinus sylvestris stands within the Northern Steppe of Ukraine. Biosystems Diversity, 26 (3), 213-217. https://doi.org/10.15421/011832
Lovinska, V., & Sytnyk, S. (2016). The structure of Scots pine and Black locust forests in the Northern Steppe of Ukraine. Journal of Forest Science, 62 (7), 329-336. https://doi.org/10.17221/120/2015-JFS
Lovynska, V. M., Sytnyk, S. A., Maslikova, K. P., & Gritsan, Y. I. (2017). Analysis of the productivity of pine stands in plantations in the Northern Steppe of Ukraine. Biosystems Diversity, 25 (1), 39-44. https://doi.org/10.15421/011706
Matuszkiewicz, J. M., Kowalska, A., Kozłowska, A., Roo-Zielińska, E., & Solona, J. (2013). Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland. Forest Ecology and Management, 310 (15), 567-576. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.08.060
Stefańska-Krzaczek, E., Staniaszek-Kik, M., Szczepańska, K., & Szymura, T. H. (2019). Species diversity patterns in managed Scots pine stands in ancient forest sites. PLoS ONE 14 (7), e0219620. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219620
Vacek, S., Vacek, Z., Bilek, L., Simon. J., Remeš. J., Hůnová. I., … Mikeska. M. (2016). Structure, regeneration and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to changing climate and environmental pollution. Silva Fennica, 50 ( 4), article id 1564. 21 p. http://dx.doi.org/10.14214/sf.1564.
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ