Екологічна економіка: інструмент реалізації концепції сталого розвитку

Ключові слова: природні умови; охорона природних ресурсів; природне життєве довкілля; екологічна безпека; екологічна та економічна системи; зона екологічної катастрофи; антропогенний тиск на довкілля; біологічні катастрофи.

Анотація

Серед основних проблем людства особливе місце належить охороні, використанню та відтворенню природних ресурсів, а також екологічному убезпеченню населення. Сьогодні ставлення більшої частини населення світу до природи має виразно споживацький характер, де природні ресурси та природні умови сприймаються лише як чинник, що впливає на розвиток економіки. Такий підхід населення до природи є хибним і призводить до погіршення стану природного життєвого довкілля, великомасштабних біологічних катастроф, а також погіршення якості життя та здоров’я людей.

Для об’єктивної оцінки обізнаності та ставлення населення до розвитку екологічної економіки і розуміння концепції сталого розвитку здійснено соціально-економічне дослідження, за результатами якого з’ясовано, що більшість громадян України (84%) вважають, що екологічна економіка є основним інструментом для реалізації сталого розвитку. Більшість респондентів (87%) вважають, що економічний розвиток має ґрунтуватись на теоретико-методологічній основі концепції сталого розвитку.

Встановлено концептуальні положення щодо вдосконалення розвитку економіки, орієнтовані на засадничі принципи екологічної економіки та моделі сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність посилення ролі держави у розвитку екологічної економіки та практичній реалізації засад сталого розвитку, спрямованих на забезпечення належних контролюючих механізмів, невідворотності відповідальності за порушення законодавства та належної координаційної діяльності органів державної влади у сфері реалізації політики з питань сталого розвитку.

Запропоновано класифікацію та порівняльну характеристику еколого-економічних інструментів щодо реалізації сталого розвитку. Сформовано пропозиції щодо удосконалення шляхів запровадження інструментів екологічної економіки для реалізації концепції сталого розвитку

Посилання

ВРУ (2016). Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» № 1469-VIII. Відомості Верховної Ради, № 35, 595. [VRU (2016). Law of Ukraine «On ratification of the Paris Agreement» No. 1469-VIII. Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, No. 35, p. 595. Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text] (in Ukrainian)
ВРУ (2019). Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради, № 16, 70. [VRU (2019). Law of Ukraine «On the key foundations (strategy) of the state environmental Policy of Ukraine up to 2030», No. 2697-VIII. Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 16, 70. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text] (in Ukrainian)
ВРУ (2019). Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», № 722/2019. [VRU (2019). Decree of the President of Ukraine "On the goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030", No. 722/2019. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text] (in Ukrainian)
Гринів, Л. С. (2010). Екологічна економіка. Львів: Магнолія 2006 [Hryniv, L. S. (2010). Ecological economy. Lviv: Magnolia 2006] (in Ukrainian)
Дубовіч, І. А. (2011). Сучасні еколого-економічні та правові проблеми реаліза-ції концепції сталого розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 21 (19), 213-218. [Dubovych, I. A. (2011). Modern ecological, economic and legal challenges of the sustainable development conception implementation. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 21 (19), 213-218. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_19/213_Dub.pdf] (in Ukrainian)
Дубовіч, І. А. (2016). Екологізація економіки – основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 14, 231-235. [Dubovych, I. A. (2016). Greening of the economy as a foundation for sustainable development concept formulation and implementation within the border of Ukraine and neighboring countries regions. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 14, 231-235. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/73/43] (in Ukrainian)
Єлісєєва, Л. В. Стрільчук, Р. С., Стрішенець, О. М. (2015). Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теорія та практика реалізації. Луцьк: Вежа-Друк [Eliseeva, L. V. Strilchuk, R. S., & Strishenets, O. M. (2015). Ecological and economic principles of rational nature management: theory and practice of realization. Lutsk: Tower-Print. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/153581002.pdf] (in Ukrainian)
Жарова, Л. В. (2006). Механизм обеспечения устойчивого пространственного развития. Механизм регулирования экономики, 3, 40-47. [Zharova, L. V. (2006). Mechanism for ensuring sustainable spatial development. Economic regulation mechanism, 3, 40-47. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/236165013_Mehanizm_obespecenia_ustojcivogo_prostranstvennogo_razvitia] (in Ukrainian)
Караєва, Н. В., Коран, Р. В., Коцко, Т. А. (2008). Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіальновиробничих систем. Суми: ВТД «Університетська книга» [Karaeva, N. V., Koran, R. W., & Коцко, Т.А. (2008). Sustainable development: ecological and economic optimization of territorial production systems. Sumy: VTD "University Book"](in Ukrainian)
Кононенко, О. Ю. (2016). Актуальні проблеми сталого розвитку. Київ: ДП «Прінт сервіс» [Kononenko, O. Yu. (2016). Current issues of sustainable development. Kyiv: Print Service. Retrieved from https://geo.knu.ua/ images/doc_file/navch_lit/posibnik_Kononenko.pdf] (in Ukrainian)
Концепція переходу України до сталого розвитку (2018). [The concept of Ukraine's transition to sustainable development (2018). Retrieved from: http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm] (in Ukrainian)
Кравців, В. С. (1999). Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики. Регі-ональна економіка. 1, 124-135. [Kravtsiv, V. S. (1999). Environmental security as an object of regional policy. Regional economy, 1, 124-135] (in Ukrainian)
Мельник, Л. Г. (2005). Основи стійкого розвитку. Суми : Університетська кни-га [Melnik, L. G (2005). Fundamentals of sustainable development. Sumy: University book] (in Ukrainian)
Стегней, М. І. (2015). Фінансова складова економічного механізму формування збалансованого природокористування. Науковий вісник Херсонського державного університету, 12, 141-143. [Stehney, M. I. (2015). The financial component of the economic mechanism for the formation of balanced nature management. Kherson: Scientific Bulletin of Kherson State University, 12, 141–143. Retrieved from http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/141.pdf] (in Ukrainian)
Туниця, Ю. Ю. (2006). Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. Київ: Знання [Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Ecoeconomics and the market: overcoming contradictions. Kyiv: Knowledge] (in Ukrainian)
Чернова, Т. Л. (2013). Еколого-економічні принципи сталого розвитку націона-льної економіки. Економiка та держава, 5, 63-66 [Chernova, T. L. (2013). Ecological and economic principles of sustainable development of the national economy. Economy and State, 5, 63-66. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2013/18.pdf] (in Ukrainian)
Шлапак, М. (2017). Що таке екологічна економіка? Огляд книги Herman E. Daly & Joshua Farley “Ecological Economics. Principles and applications” [Shlapak, M. (2017). What is an ecological economy? Review of the book by Herman E. Daly & Joshua Farley “Ecological Economics. Principles and applications” Retrieved from: https://ecoclubua.com/2017/12/scho-take-ekolohichna-ekonomika/] (in Ukrainian)
Яценко, Л. (2012). Напрямки державної політики щодо екологізації національ-ної економіки. Аналітична записка. Київ: Національний інститут стратегі-чних досліджень [Yatsenko, L. (2012). Directions of state policy on the greening of the national economy. Analytical note. Kyiv: National Institute for Strategic Studies. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/napryamki-derzhavnoi-politiki-schodo-ekologizacii-nacionalnoi] (in Ukrainian)
Anderson, B., & M'Gonigle, M. (2012). Does ecological economics have a future?: Contradiction and reinvention in the age of climate change. Ecological Economics, 84, 37-48. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.06.009
Balint, T., Lamperti, F., Mandel, A., Napoletano, M., Roventini, A., & Sapio, A. (2017). Complexity and the economics of climate change: a survey and a look forward. Ecological Economics, 138, 252-265. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.03.032
Costanza, R., Howarth, R. B., Kubiszewski, I., Liu, S., Ma, C., Plumecocq, G., & Stern, D. I. (2016). Influential publications in ecological economics revisited. Ecological Economics, 123 (C), 68-76. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.01.007
Daly, H. E. (2016). Growthism: A cold war leftover. Real World Economics Review, 26-29. Retrieved from: http://www.paecon.net/PAEReview/issue77/Daly77.pdf
Daly, H. & Farley, J. (2004). Ecological Economics. Principles and applications. Washington: Island Press.
Dittrich, R., Wreford, A., & Moran, D. (2016). A survey of decision-making approaches for climate change adaptation: Are robust methods the way forward?. Ecological Economics, 122, 79-89. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.12.006
Farley, J., & Washington, H. (2018). Circular Firing Squads: A Response to ‘The Neoclassical Trojan Horse of Steady-State Economics’ by Pirgmaier. Ecological Economics, 147, 442-449. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/journal/ecological-economics/vol/147/suppl/C
Giampietro, M. (2019). On the Circular Bioeconomy and Decoupling: Implications for Sustainable Growth. Ecological Economics, 162, 143-156. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.001
Hanaček, K., Roy, B., Avila, S., & Kallis, G. (2020). Ecological economics and degrowth: Proposing a future research agenda from the margins. Ecological Economics, 169, 106495. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106495
Kallis, G., & Norgaard, R. B. (2010). Coevolutionary ecological economics. Ecological economics, 69 (4), 690-699. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.09.017
Nadeau, R. L. (2015). The unfinished journey of ecological economics. Ecological Economics, 109, 101-108. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.11.002
Pirgmaier, E., & Steinberger, J. K. (2019). Roots, Riots, and Radical Change – A Road Less Travelled for Ecological Economics. Sustainability, 11 (7), 2001. https://doi.org/10.3390/su11072001
Soloviy, V., & Dubovich, I. (2020). Urban Governance and Decision-making under Climate Change: a Critical Review of Frameworks, Methods and Tools from the Perspectives of Ecological Economics and Sustainability Science. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 20. https://doi.org/10.15421/412017
Spash, C. L. (2013). The shallow or the deep ecological economics movement? Ecological Economics, 93, 351-362. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.05.016
Spash, C. L. (2020). A tale of three paradigms: Realising the revolutionary potential of ecological economics. Ecological Economics, 169, 106518. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106518
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЕКОЛОГІЯ, ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ