Оцінка кліматичних тенденцій в Українському Розточчі за результатами динаміки плювіотермічних умов

  • Halyna Stryamets Природний заповідник «Розточчя» https://orcid.org/0000-0002-2491-6465
  • Tetyana Prykladivska Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-0265-0651
  • Valentyna Hrebelna Природний заповідник «Розточчя»
  • Oksana Skobalo Природний заповідник «Розточчя»
  • Natalia Ferents Природний заповідник «Розточчя»
Ключові слова: Природний заповідник «Розточчя»; метеостанція; типи клімату; температури повітря; опади; кліматичні діаграми; зміни клімату; аномальні кліматичні роки.

Анотація

Метеорологічними спостереженнями за період 2005-2020 рр. на метеостанції Природного заповідника «Розточчя» (49°55´N 23°45´E) встановлено загальні тенденції у динаміці головних кліматичних факторів – температури повітря і кількості опадів.

Аналіз місячних і сезонних параметрів опадів і температур повного шістнадцятирічного періоду показав, що сучасний клімат цієї території зазнав помітних змін порівняно з кліматом першої половини ХХ ст. (дані метеостанції Рава-Руська у північній частині Українського Розточчя – 50°14´N 23°37´E). Особливо відчутні зміни зафіксовано за останній п’ятирічний період 2016-2020 років.

Відбулось істотне підвищення температури, яка за весь досліджуваний період піднялась на 2,2°С, а за останні п’ять років – на 3,2°С. Суми літніх активних температур (більше 10°С) за період 2005-2020 рр. збільшились на 15%, за 2016-2020 рр.– на 18%, а у посушливі 2015, 2017, 2019 роки ці показники зросли на 27-36%.

За загального збільшення кількості опадів за досліджуваний період на 3,6%, відбувся несприятливий перерозподіл вологи по календарних сезонах року за рахунок зменшення її кількості у період вегетації і збільшення у холодну пору року. Якщо за архівними даними минулого століття літні опади становили 40% від річної кількості, то за період 2005-2020 рр. ця частка зменшилась до 33%, а за останнє п’ятиріччя – до 30%; відбулось не тільки зменшення літньої кількості дощів, але й зміщення їх піку з липня місяця на травень.

Гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова за літні місяці 2005-2020 рр., порівняно з архівними даними, зменшився з 1,9 до 1,4; а по окремих літніх місяцях 2015, 2017 і 2019 років цей показник змінювався від мінімальних декадних значень у 0,01 до середніх місячних – від 0,1 до 0,9.

Наведені вперше для цієї території кліматичні діаграми наглядно демонструють динаміку плювіотермічних умов регіону, тобто зміни річного ходу кривих обох головних кліматичних факторів – опадів і температур. Кліматичні діаграми аномально сухих 2015, 2017 і 2019 років в Українському Розточчі нагадують середземноморський тип клімату зі значною зволоженістю перехідних сезонів і дефіцитом вологи в теплу пору року, коли літній максимум температур накладається на мінімум опадів. Виявлений дисбаланс у взаємозв’язку «температура – волога», особливо в останній п’ятирічний період, свідчить про дефіцит вологи, необхідної для розвитку рослин, і тенденцію трансформації клімату від м’якого гумідного до теплішого аридного

Посилання

Агрокліматичний довідник по Львівській області (1955). Київ: Держвидавницт-во сільськогосподарської літератури УРСР [Agricultural climate guide for Lviv region (1955). Kyiv: State Publishing House of Agricultural literature of USSR] (in Ukrainian)
Андрієнко, Т. Л., Попович, С. Ю., Коротченко, І. А., Гавриленко, В. С., Думенко, В. П., Прядко, О. І., Парчук, Г. В. (2002). Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. Київ: Академперіодика [Andriienko, T. L., Popovych, S. Yu., Korotchenko, I. A., Gavrilenko, V. S., Dumenko, V. P., Priadko, O. I., & Parchuk, H. V. (2002), Programme of the Nature Chronicle for Nature Reserves and National Nature Parks. Kyiv: Academic Periodicals. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v465_737-02#Text] (in Ukrainian)
Аргучинцева, А. A. (2007). Методы статистической обработки и анализа ги-дрометеорологических наблюдений. Иркутск: Издательство Иркутского Государственного университета [Arguchintseva, A. A. (2007). Methods of statis-tical processing of hydrometeorological observations. Irkutsk: Irkutsk State University Press] (in Russian)
Асадулаев, З. М., Рамазанова, З. Р., Садыкова, Г. А. (2013). Сравнительная оценка климадиаграмм и их модификаций при интерпретации ботаниче-ских исследований. Вестник Дагестанского научного центра. Химия и биология, 50, 42-48. [Asadulaiev, Z. M., Ramazanova, Z. R., & Sadykova, G. A. (2013). Comparative evaluation of climagraghs and their modifications in the interpre-tation of botanical studies.Bulletin of Daghestan Scientific Center. Chemistry and Bi-ology, 50, 42-48. Retrieved from www.//vestnikdns.ru/IssSources/50/Asagullaev.pdf] (in Russian)
Барабаш, М. Б., Татарчук, О. Г., Гребенюк, Н. П., Корж, Т. В. (2009). Практич-ний напрямок досліджень зміни клімату в Україні. Фізична географія та геоморфологія, 57, 28-35. [Barabash, M., Tatarshuk, O., Grebenjuk, N., & Korzh, T. (2009). Practical direction of research on climate change in Ukraine. Physical Ge-ography and Geomorphology, 57, 28-35. Retrieved from http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/5813/1/2009_Збірник Геоморфологія КГУ.pdf] (in Ukrainian)
Блютген, И. (1972). Климаты земного шара, Т. 1. Москва: Прогресс [Blüthgen, J. (1972). Climate of the Globe. V.1. Moscow: Progress] (in Russian)
Блютген, И. (1973). Климаты земного шара, Т. 2. Москва: Прогресс [Blüthgen, J. (1972). Climate of the Globe. V.2. Moscow: Progress] (in Russian)
Бовт, Я. С., Стрямець, Г. В. (2010). Історія заповідної справи та природничих досліджень на Розточчі. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 2010, 20(16), 7-12. [Bovt, Ya. & Stryamets, G. (2010). History of the nature protected areas management in Roztochya region. Scientific Bul-letin of Ukrainian National Forestry University, 20 (16), 7-12. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_16/7_Bow.pdf] (in Ukrainian)
Вальтер, Г. (1982). Общая геоботаника. Москва: Мир [Walter, H. (1982). General Geobotany. Moscow: Mir] (in Russian)
Горбач, О. (2018). Аналіз кліматичних умов Рівненського природного заповід-ника за 2000-2015 рр. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 52, 53-56. [Horbach, O. (2018). Analysis of climate of Rivnenskyi Nature Reserve during the period from 2000 to 2015. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 52, 53-60. https://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10168] (in Ukrainian)
Дажо, Р. (1975). Основы экологии. Москва: Прогресс [Dajoz, R. (1975). Basis of Ecology. Moscow: Progress] (in Russian)
Дереза, О. О., Мовчан, С. І., Дереза, С. В. (2021). Вплив змін клімату на плодові сади. Плодовий сад – новітнє в теорії та практиці: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 18 червня 2021 р.), с. 18-21. Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного [Dereza, O., Movchan, S., & Dereza S. (2021). Influence of climate changes on orchards. In Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific-Practical Conference Fruit Garden – the new facts in theory and practice, 18-21. Melitopol, Ukraine: Tavriya State Agrotechnological University named after D. Motorny. Retrieved from https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15328] (in Ukrainian)
Дідух, Я. (2009). Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслід-ки, дії. Бюлетень Національної академії наук України, 2, 34-44. [Didukh, Ya. (2009). Ecological aspects of the global climate changes: causes, consequences and measures to be taken. Bulletin of the National Academy of Science of Ukraine, 2, 34-44. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_2009_2_12] (in Ukrainian)
Закорчевна, Н. Б., Демидюк, Ю. С. (2021). Вплив зміни клімату в Україні на сільське господарство. Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry. In Proceedings of the International scientific and practical conference (Lublin, June 2-3, 2021), 195-200. Lublin, Poland: Baltija Publishing [Zakorchevna, N., & Demydiuk, Yu. (2021, Juli). Influence of climate changes on agriculture in Ukraine. In Proceedings of the International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry». Lublin, Poland: Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-111-4-46] (in Ukrainian)
Косик, Л. Б., Скобало, О. С. (2006). Кліматична та фенологічна характеристика Природного заповідника "Розточчя". Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 32, 82-86. [Kosyk, L. B., & Skobalo, O. S. (2006). Climatic and phenological characteristics of the Roztocze Nature Reserve. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry, 32, 82-86. Retrieved from http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Lisove-gospodarstvo-l-p-d-promyslovist/2006_32/82_Kosyk_LG_32.pdf] (in Ukrainian)
Кульбіда, М. І., Барабаш, М. Б., Єлістратова, Л. О. (2011). Прогноз змін клімату України на початку ХХІ століття. Наукові записки Вінницького педагогіч-ного університету. Серія Географія, 23, 10-17 [Kulbida, M., Barabash, M., & Elistratova, L. (2011). Climate change forecast for Ukraine in the early ХХІ century. Scientific Papers of Vinnica Pedagogical University. Geographical series, 23, 10-17. Retrieved from https://nbuv.dov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr__2011_23_4] (in Ukrainian)
Кульбіда, М. І., Єлістратова, Л. О., Барабаш, М. Б. (2013). Сучасний стан кліма-ту України (Електронний ресурс). Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, 35, 118-130. [Kulbida, M. I., Ielistratova, L. O., & Barabash, M.B. Current climate conditions in Ukraine. Problems of the environment protection and ecological safety, 35, 118-130. Retrieved from https://nbuv.dov.ua/UJRN/Ponp_2013_35_14] (in Ukrainian)
Кульбіда, М. І., Олійник, З. Я., Паламарчук, Л. В., Галицька, Є. І. (2013). Аналіз режиму опадів на території України за десятиріччя 2002-2011 рр. Фізична географія та геоморфологія, 1 (69), 127-138. [Kulbida, M., Oliynyk, Z., Palamarchuk, L., & Galytska, E. (2013). Precipitation regime in Ukraine for the decade 2002-2011. Physics Geography and Geomorphology, 1 (69), 127-138. Retrieved from https://nbuv.gov.ua/JURN/fiz_geo_2013_1_17] (in Ukrainian)
Літопис природи / Природний заповідник «Розточчя», cмт. Івано-Франкове, 2005-2020. Кн. 24-35 [Chronicle of Nature. “Roztochya” Nature Reserve. Ivano-Frankove settlement. Books 24-25] (in Ukrainian)
Львів. Комплексний атлас (2012). Київ: Картографія. [Lviv. Complex Atlas. (2012). Kyiv: Mapping] (in Ukrainian)
Львівська область: природні умови та ресурси (2018). Львів: Вид-во Старого Львова. [Lviv region. Nature conditions and Resources. (2018). Lviv: Old Lviv Publishing House] (in Ukrainian)
Львовская область. Атлас. (1989). Москва: Главное управление геодезии и картографии при Совмине СССР [The Lviv region. Atlas. (1989). Moscow: Main Directorate of Geodesy and Cartography under the Council of Ministers of the USSR] (in Russian)
Метод клімадіаграм за Госсеном-Вальтером (2012). Харків: Харківська національна академія міського господарства [Method of Climograph. (2012). Kharkov: Kharkov National Academy of City Economy. Retrieved from https://eprints.kname.edu.ua/25895/1/2010%20печ.%2091М%20Клімадіаграми.pdf] (in Ukrainian)
Муха, Б. (2010а). Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка [Mucha, B. (2010а). Rostochye Landscape Geophysical permanent study area. Lviv: Publishing center of the Ivan Franko Lviv National University. Retrieved from https://geography.lnu.ua/wp-content/uploads/2017/02/монографія-РЛГС.pdf] (in Ukrainian)
Муха, Б. П. (2010b). Динаміка температури сірого лісового грунту у Південному Розточчі. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 20 (16), 69-74. [Muсha, B. (2010b). Dynamics of temperature of grey forest soil in South Roztocha. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 20 (16), 69-74. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_16/69_Much.pdf] (in Ukrainian)
Муха, Б., Булавенко, І., Мельничук, М. (2014). Випаровування в Українському Розточчі за матеріалами Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 48, 117-124. [Mucha, B., Bulavenko, I., & Melnychuk, M. (2014). Evaporation in Ukrainian Roztochya (based on the materials of the Rostochia landscape-geophysical permanent study area. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 48, 117-124. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.48.1299] (in Ukrainian)
Муха, Б., Булавенко, І., Родич, О. (2015). Температура повітря у південному Розточчі. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2015, 49, 239-245. [Mucha, B., Bulavenko, I., & Rodych, O. (2015). Air temperature in Southern Roztochya . Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 49, 239-245. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2015.49.8637] (in Ukrainian)
Муха, Б., Кулачковський, Р., Родич, О., Притула, І., Чалик, В., Чернявський, М. (2018). Аридизація рівнинної Львівщини і західного регіону України. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 52, 210-215. [Mukha, B., Kulachkovsky, R., Rodych, O., Prytula, O., Chalyk, V., & Cherniavski, M. (2018). The aridity of the plain part of Lviv region and Western Ukraine. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 52, 210-215. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10186] (in Ukrainian)
Надзвичайне глобальне потепління триває (2016). Інформаційний сервер погоди Українського гідрометеорологічного центру. [Extraordinary Global Warming Continues. State Service of Ukrainian Meteorological Center. Retrieved from http://meteo.gov.ua/ua/33345/zmi/articles/read/266] (in Ukrainian)
Одум, Ю. (1975). Основы экологии. Москва: Мир [Odum, E. P. (1975). Fundamentals of Ecology. Moscow: Pease] (in Russian)
Паламарчук, Л. В., Гнатюк, Н. В., Краковська, С. В., Шедеменко, І. П., Дюкель, Г. О. (2010). Сезонні зміни клімату в Україні в ХХ столітті. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 259, 104-120. [Palamarchuk, L. V., Gnatiuk, N. V., Krakovska, S. V., Shedemenko, I. P., & Diukel, G. O. (2019). Seasonal climate change in Ukraine in the 21st century. Proceedings of Ukrainian Research Hydrometeorological Institute, 259, 104-120. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/296196681_Sezonni_zmini_klimatu_v_Ukraini_v_XXI_stolitti] (in Ukrainian)
Писаренко, В. М., Писаренко, П. В., Писаренко, В. В., Горб, О. О., Чайка, Т. О. (2019). Посухи в контексті змін клімату України. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1, 134-146. [Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V., Pysarenko, V. V., & Chayka, T. O. (2019). Droughts and climate changes in Ukraine. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 1, 134-146. Retrieved from https://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDA_2019_1_7] (in Ukrainian)
Природа Львівської області (1972). Львів: Вид-во Львівського університету [Nature of Lviv region (1972). Lviv: Lviv University Publishing Office] (in Ukrainian)
Прокопенко, К. О., Удова, Л. О. (2017). Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату. Економіка і прогнозування, 1, 92-107. [Prokopenko, K., & Udova, L. (2017). Ukrainian agriculture: challenges and ways of development under conditions of the climate change. Economics and prognosis, 1, 92-107. https://doi.org/10.15407/eip2017.01.092] (in Ukrainian)
Селянинов, Г. Т. (1937). Методика сельскохозяйственной характеристики климата. В кн.: Мировой агро-климатический справочник. Ленинград-Москва: Гидрометеорологическое издательство. С. 5-27. [Sielianinov, G. (1937). Method for Agricultural Characteristic of Climate. In World Agricultural and Climate Guide (рр. 5-27). Leningrad-Moscow: Hydrometeorological Publishing] (in Russian)
Селянинов, Г. Т. (1966). Агроклиматическая карта мира. Ленинград: Гидрометеоиздат [Sielianinov, G. (1966). Agricultural World Climate Map. Leningrad: Hydrometeorological Publishing House] (in Russian)
Скобало, О., Горбань, І., Гребельна, В. (2013). Фенокліматична періодизація в заповіднику «Розточчя». Вісник Львівського університету. Сер. Біологічна, 63, 98-109. [Skobalo, O., Horban, I., & Hrebelna, V. (2013). Phenoclimatic periodization in the Roztocze Nature Reserve. Visnyk of Lviv university. Biological series, 63, 98-109. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2013_63_13] (in Ukrainian)
Спурр, С. Г., Барнес, Б. В. (1984). Лесная экология. Москва: Лесная промышленность [Spurr, S., & Barnes, B. (1984). Forest Ecology. Moscow: Forest Industry] (in Russian)
Степаненко, С. М., Польовий, А. М., Дем’янюк, О. С., Дронова, О. О. (2014). Зміни режиму опадів в Україні. Агроекологічний журнал, 2, 10-16. [Stepanenko, S., Polyovyj, A., Demyanyuk, O., & Dronova, O. (2014). Changes in Precipitation Regime in Ukraine. Agroecological Journal, 2, 10-16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2014_2_4] (in Ukrainian)
Стрямець, Г. В., Гребельна, В. О., Скобало, О. С., Стрямець, С. П. (2018). Локальні прояви змін клімату на прикладі природного заповідника «Розточчя». Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 28 (11), 24-27. [Stryamets, G. V., Hrebelna, V. O., Skobalo, O. S., & Striamets, S. P. (2018). Local manifestations of climate change in the case of the nature reserve "Roztochya ". Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 28 (11), 24-28. https://doi.org/10.15421/40281104] (in Ukrainian)
Стрямець, Г. В., Гребельна, В. О., Скобало, О. С. (2021). Основні характеристики температурного режиму повітря Розточчя в розрізі тривалих і короткочасних змін. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 31 (1), 14-19. [Stryamets, G. V., Hrebelna, V. O., & Skobalo, O. S. (2021). The main characteristics of the air temperature regime of Roztochya in terms of long-term and short-term changes. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 31 (1), 14-19. https://doi.org/10.36930/40310102] (in Ukrainian)
Тарасюк, Н., Ганущак, М. (2017). Режим атмосферного зволоження грунтів Волині в умовах сучасного клімату. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 51, 322-330. [Tarasyuk, N., & Hanushchak, M. (2017). Regime of atmospheric moistening of Volyn soils in the conditions of current climate. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 51, 322-330. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8894] (in Ukranian)
Хохлов, В. М., Боровська, Г. О., Бондаренко, В. М., Латиш, Л. Г. (2010). Регіональні аспекти змін клімату на Україні. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (11), 24-32. [Khokhlov, V., Borovska, G., Bondarenko, V., & Latysh, L. (2010). Regional aspects of climate changes in Ukraine. Bulletin of Hydrological and meteorological center of the Black sea and the sea of Azov, 1 (11), 24-32. Retrieved from http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2974/1/2010-vgcam-11-24.pdf (in Ukrainian)
Хохлов, В. М., Єрмоленко, Н. С. (2015). Майбутні зміни клімату та їх вплив на режим опадів та температури в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 16, 76-82. [Khokhlov, V., & Yermolenko, N. (2015). Future changes in climate and their influence for on the precipitation regime and temperatures in Ukraine. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 16, 76-82. Retrieved from https://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggi_2015_6_12] (in Ukrainian)
Хохлов, В. М., Боровська, Г. О., Замфірова, М. С. (2020). Кліматичні зміни та їх вплив на режим температури повітря і опадів в Україні у перехідні сезони. Український гідрометеорологічний журнал, 26, 60-67. [Khokhlov, V. M., Borovska, H. O., & Zamfirova, M. S. (2020). Climatic changes and their influence on air temperature and precipitation in Ukraine during transitional seasons. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 26, 60-67. doi:10.31481/uhmj.26.2020.05] (in Ukrainian)
Цебриков, П., Грабовський, Т., Каламуцька, В. Каламуцький, К. (2015). Розточчя. Біорізноманіття і культурна спадщина. Туристично-природнича карта. Ч. 3. Звєжинєц: Розточанський національний парк [Tsebrikov, P., Grabovski, T., Kalamutska, V., & Kalamutski, K. (2015). Roztozhya. Biodiversity and Culture Legacy. Touristic and Local Lore Map. Part 3. Zwierzynec: Poztochya National Park] (in Ukrainian)
Bokwa, A., & Skowera, B. (2009). Występowanie ekstremalnych warunków pluwialnych w Krakowie i okolicy w latach 1971-2005. Acta Agrophyisca, 13 (2), 299-310. [Bokwa, A., & Skowera, B. (2009). Extreme pluvial conditions in Cracow and its surroundings in the years 1971-2005. Acta Agrophyisca, 13 (2), 299-310. Retrieved from http://www.acta-agrophysica.org/Issue-2-2009,7390] (in Polish)
Botti, D. (2018). A phytoclimatic map of Europe. Cybergeo. European Journal of Geography, 867. https://doi.org.10.3000/cybergeo.29495
Hickler, T., Vohland, K., Feehan, J., Miller, P.A., Smith, B., Costa, L.,…Sykes, M.T. (2012). Projecting the future distribution of European potential natural vegetation zones with a generalized, tree species-based dynamic vegetation model. Global Ecology and Biogeography, 21, 50-63. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00613.x
Hoy, A., Hänsel, S., Skalak, P., Ustrnul, Z., & Bochníček, O. (2017). The extreme European summer of 2015 in a long-term perspective. International Journal of Climatology, 37, 943-962. https://doi.org/10.1002/joc.4751
Hoy, A., Haensel, S., & Mauger, M. (2020). An endless summer: 2018 heat episodes in Europe in the context of secular temperature variability and change. International Journal of Climatology, 40 (6026). https://doi.org/10.1002/joc.6582
Komornicki, T., & Miszczuk, A. (2010). Eastern Poland as the borderland of the European Union. Quaestiones Geographicae, 29 (2), 55-69. https://doi.org/10.2478/v10117-010-0014-5
Krawczyk, R., Kierzek, R., & Adamczewski, K. (2015). Changes in weed infestation of spring barley depending on variable pluvio-thermal conditions. Acta Agrobotanica, 68 (3), 233–240. https://doi.org/10.5586/aa.2015.027
Lavaysse, C., Cammalleri, C., Dosio, A., van der Schrier, G., Toreti, A., & Vogt, J. (2018). Towards a monitoring system of temperature extremes in Europe. Natural Hazards and Earth System Sciences, 18, 91-104. https://doi.org/10.5194/nhess-18-91-2018
Marinelli, J. Wielka encyclopedia roślin (2006). Warszawa: Świat Ksiązki. 503 s. [Marinelli, J. Jan. red. (2006). Big Encyclopedia of Plants. Warszawa: World of Book] (in Polish)
Maciejewski, Z. & J Szwagrzyk, J. (2011). Long-term changes in stand composition of natural forest associations on the Roztocze Highlands (Eastern Poland). Polish Journal of Ecology, 59 (3), 535-549. Retrieved from www.researhgate.net/publication/275887143_long-term_changes_in_stand_composition_of_natural_for
Maciejewski, Z., Maciejewska, E., & Szwagrzyk, J. (2019). Long term dynamics of the population in ancient forest of the Roztoczański National Park. In Poster of the International Сonference Forests at risk: Białowieża and beyond, (2019, February). Warsaw. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333718855_Long-term_dynamics_ of_tree_populations_in_ancient_forests_of_the_Roztoczanski_National_Park
Mager, P., Kasprowicz, T., & Farat, R. (2009). Change of air temperature and precipitation in Poland in 1966-2006. Acta Agrophysika, 169 (1), 19-38. Retrieved from www.old.acta-agrophysica.org.artykuly/acta_agrophysica/ActaAbr_183_2010_4_1_264.pdf
Sulikowska, A. Wypych, A., Ustrnul, Z., & Czekierda, D. (2016). Zmienność Zasobów termicznych w Polsce w aspekcie obserwowanych zmian klimatu. Acta Scientiarum Pololonorum Formatio Circumiectus, 15 (2), 127-139. [Sulikowska, A. Wypych, A., Ustrnul, Z., & Czekierda, D. (2016). Variability of thermal resources in Poland as a result of ongoing climate change. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 15 (2), 127-139. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.127] (in Polish)
Sulikowska, A., & Wypych, A. (2020). How Unusual were June 2019 Temperatures in the Context of European Climatology? Atmosphere, 11, 697. https://doi.org/10.3390/atmos11070697
Szwed, M., Karg, G., Pińskwar, I., Radziejewski, M., Graczyk, D., Kędziora, A., & Kundzewicz, Z. W. (2010). Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 1725-1737. https://doi.org/10.5194/nhess-10-1725-2010
Woś, A. (2010). Outline of the problem of research into climate change on the basis of the results of ground-based meteorological observations in Poznań, Poland. Quaestiones Geographicae, 29 (1), 85-89. https://doi.org/10.2478/v10117-010-0009-2
Wypych, A., Sulikowska, A., Ustrnul, Z., & Czekierda, D. (2017a). Temporal varia-bility of summer temperature extremes in Poland. Atmosphere, 8 (3), 51. https://doi.org/10.3390/atmos8030051
Wypych, A., Sulikowska, A., Ustrnul, Z., & Czekierda, D. (2017b). Variability of growing degree days in Poland in response to ongoing climate changes in Europe. International Journal Biometeorology, 61, 49-59. https://doi.org/10.1007/s00484-016-1190-3
Ziernicka-Wojtaszek, A. (2012a). Porównanie wybranych wskaźników oceny suszy atmosferycznej na obszarze województwa Podkarpackiego (1901-2000). Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, IV–VI, 12, 2 (38), 365-367. [Ziernicka-Wojtaszek, A. (2012). Comparison of selected indices for the assessment of atmospheric drought in the Podkarpackie Province in the years 1901–2000. Water-Environment-Rural areas, IV–VI, 12, 2 (38), 365-367. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0062] (in Polish)
Ziernicka-Wojtaszek, A. (2012b). Cyrkulacyjne uwarunkowania susz rolniczych w województwie Podkarpackim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (III), 153-162. [Ziernicka-Wojtaszek, A. (2012). Atmospheric circulation conditions of agricultural droughts in the Podkarpackie Province. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 2 (III), 153-162. Retrieved from http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-c1a8e513-5e76-4537-8083-64c919c5ebba] (in Polish)
Ziernicka-Wojtaszek, A. (2020a). Pluviothermal Regionalization of Poland in Light of Present-Day Climate Change. Polish Journal of Environmental Studies, 29 (1), 989-996. https://doi.org/10.15244/pjoes/99976
Ziernicka-Wojtaszek, A. (2020b). Pluvio-termal conditions pertaining to vegetation of key crops in southeastern Poland 1901-2010. Applied Ecology and Environmental Research, 18 (1), 839-848. Retrieved from www.aloki.hu/pdf/1801_839848.pdf
Żmudzka, E. (2009). Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica, 13 (2), 555-568. [Żmudzka, E. (2009). Contemporary changes of climate of Poland. Acta Agrophysica, 13(2), 555-568. Retrieved from http://www.acta-agrophysica.org/pdf-107427-38326?filename=Contemporary changes of.pdf] (in Polish)
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЕКОЛОГІЯ, ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ