Земна цивілізація у XXI столітті: проблеми світового і національного розвитку

  • I. Synyakevych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: земна цивілізація, проблеми розвитку (політичні, економічні, соціальні, екологічні), загрози Україні, проблеми їх подолання

Анотація

Розглянуто актуальні екологічні, економічні, політичні та соціальні проблеми розвитку, з якими зіткнулася земна цивілізація в ХХІ ст. Найбільш загрозливими серед них є глобальне потепління клімату, спричинене парниковими газами, забруднення довкілля відходами виробництва та споживання, вичерпання енергетичних ресурсів (нафти, газу, вугілля та інших), послаблення стійкості екологічних систем і динамічне згасання біорізноманіття. Земна спільнота постала перед такими глобальними екологічними викликами антропогенного походження, яких у минулому не було. Свою деструктивну роль при цьому зіграли і деякі науковці, які замовчували і загладжували нагальність сучасних екологічних проблем. Не менш шкідливим виявилося галасливе пропагування глобалістських неконструктивних ідей щодо подолання глобальної екологічної кризи, які в багатьох випадках були надто відірвані від запитів реального політичного та економічного життя.

Засоби масової інформації і сучасна економічна наука продовжують зомбувати споживацьку ментальність населення. Сучасні економічні системи не стимулюють ефективне споживання товарів. Високотехнологічні товари часто невиправдано швидко стають відходами споживання, оскільки характеризуються коротким життєвим циклом. Світова економіка залишається високомілітаристською.

У ХХІ ст. Україна буде стикатися з тими ж проблемами, що будуть притаманними для земної цивілізації загалом. Основна проблема полягає в тому, щоб вийти зі складної політичної, екологічної, економічної і соціальної ситуації з мінімальними втратами.

Посилання

1. Синякевич І.М. Лісова політика: теорія і практика / І.М. Синякевич, І.П. Соловій, О.В. Врублевська та ін.; за наук. ред. проф. І.М. Синякевича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
2. Синякевич І.М. Екологічна політика: стратегія подолання глобальних екологічних загроз / Синякевич І.М. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
3. Синякевич І.М. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, А.А. Головко та ін.; за наук. ред. проф. І.М. Синякевича. – Львів: Камула, 2014. – 592 с.
4. Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах еволюції та глобалізації : моногр. / Кульчицький Я.В. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
5. Лиско Л.Р. Предметна сфера економічної теорії в суспільстві сталого розвитку: універсумно-синергетичне обґрунтування : моногр. / Лиско Л.Р. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – 688 с.
6. Глобальні зміни світу 2025: Доповідь Національної розвідувальної ради США. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
7. Глобальне управління 2025: вирішальний момент. – Львів: Літопис, 2011. – 120 с.
8. Кравців В. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В. Кравців, Л. Гринів, М. Копач, С. Кулик. – Львів, 1999. – 78 с.
9. Львова І. Не клімат, а катастрофа / І. Львова // Експрес. – 2007. – №140.
10. Будущее, которого мы хотим: итоговый документ Конференции РИО+20/ Организация Объединенных Наций по устойчивому развитию (20-22 июня 2012 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия) [Електронный ресурс]. – Режим доступу: https: // rio20.un.org./sites/rio20.un.org./files/a-conf.216-1-1_russian.pdf.
11. Кріт З. Екологія заради життя / З. Кріт // Україна молода. – 2014. – 25 вересня. – С. 5.
12. Гарднер Г. Завдання зустрічі в Йоганнесбурзі: зробити світ безпечнішим / Г. Гарднер // Стан світу 2002. – К.: Інтелсфера, 2002. – С. 3-25.
13. Флавін К. Вступне слово / К. Флавін // Стан світу 2002. – К.: Інтелсфера, 2002. – С. 23-26.
14. Гюнтер П. Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць: Доповідь Римського клубу – RRF: Видання «Risk Reduction Fundation», 2012. – 320 с.
15. Васюта О.А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку : моногр. / Васюта О.А. – Тернопіль: Газ-Друк, 2001. – 600 с.
16. Велз С. Посіви Пандори. Непередбачена ціна цивілізації / Велз С. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 240 с.
17. Дейлі Г. Поза зростанням: Економічна теорія сталого розвитку / Переклад з англ.: Інститут сталого розвитку / Дейлі Г. – К.: Інтелсфера, 2000. – 312 с.
18. Семенюк Е.П. Екологізація суспільства: Соціальна роль та моделювання / Е.П. Семенюк, Т.В. Олянишен, В.М. Сеньківський та ін. – Львів: Укр. акад. друкарства. – 2012. – 460 с.
19. Пен Лен Ж.-М. Щось важливе має статися з нами, людьми / Ж.-М. Пен Лен // Експрес. – 2010. – 11-18 листопада. – С. 9.
Опубліковано
2018-01-14