Проблеми охорони рідкісних видів рослин на заповідних територіях Українського Розточчя

  • M. I. Soroka Національний лісотехнічний університет України
  • A. Woźniak Університет природничий в Любліні
Ключові слова: рідкісні види рослин, біотоп, Natura 2000, Міжнародний біосферний заповідник

Анотація

Багаторічні дослідження показали, що флора української частини регіону Розточчя налічує 1342 види рослин, на території новоствореного біосферного заповідника «Розточчя» виявлено 1112 видів судинних рослин і 210 видів мохів та печіночників. На підставі аналізу ботанічних матеріалів, зібраних у заповідних об’єктах, що входять в українську частину біосферного заповідника «Розточчя», визначено 144 види судинних рослин, які вимагають охорони, моніторингу за станом популяцій, і навіть реінтродукції. Проте на території новоствореного біосферного заповідника для охорони рідкісних видів рослин використовують тільки пасивні методи, які в кінцевому підсумку можуть призвести до зникнення видів з неактивною життєвою стратегією. У заповіднику повинні охоронятися цілі екосистеми, особливо ті, до складу яких входять рідкісні види рослин.

Для потреб створення білатерального заповідника ми провели інвентаризацію рослинності з використанням методу Браун-Бланке та виділенням об’єктів мережі Natura 2000. Науковою основою збереження біорізноманітності регіону Розточчя є созологічна оцінка та категоризація об’єктів охорони згідно міжнародних природоохоронних стандартів. Для оцінки статусу раритетних таксонів та синтаксонів використано систему фітосозологічних індексів, розроблену J. Čeřovský (1977). За допомогою аутфітосозологічних індексів проведена созологічна оцінка видів рослин, що потребують охорони на Розточчі. Аутфітосозологічний індекс вище середнього мають 170 видів, синфітосозологічний індекс вище середнього мають 67 асоціацій рослинності.

Проведений аналіз не тільки засвідчив високу репрезентативність фітобіоти регіону у європейській шкалі, а й створив систему базових критеріїв для підбору територій-ядер екомережі України. Наші спостереження показали, що функції і завдання білатерального заповідника не завжди можуть бути повністю реалізовані через розбіжності в природоохоронному законодавстві Польщі та України і можливі місцеві заходи, що проводяться на території лише однієї частини заповідника. Організація біосферного заповідника «Розточчя» і його подальше функціонування вимагають значної корекції двосторонніх юридичних документів та природоохоронних заходів щодо цієї території. Для правильного функціонування заповідника необхідно розробити загальну стратегію для збереження природи цілого регіону.

Посилання

1. Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції: моногр. / Вініченко Т.С. – К.: Хімджест, 2006. – 176 с.
2. Возьняк А., Сорока М. Правові аспекти функціонування білатерального біосферного резервату на Розточчі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Яворівського національного природного парку «Природно-заповідний фонд Львівщини: стан та перспективи розвитку» [Івано-Франкове, 22-24 липня 2013 р.]. – Івано-Франкове, 2013. – C. 78-85.
3. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy / Рада Європи, Європейський Центр Збереження Природи. – К.: Авалон, 1998. – 52 с.
4. Данилків I.С. Мохоподібні Державного заповідни¬ка "Розточчя": моногр. / I.С. Данилків, М.I. Сорока. – Львів, 1991. – 78 с.
5. Мохоподібні Українського Розточчя : моногр. / І.С. Данилків, О.В. Лобачевська, З.І. Мамчур, М.І.Сорока. – Львів: Ін-т екології Карпат, 2002. – 318 с.
6. Зелена книга України. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні: моногр. / під ред. Я.П.Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
7. Конвенция о биологическом разнообразии // Программа действий: Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де Жанейро в популярном изложении : справочник / [Сост. М. Китинг]. – Женева: Центр “За наше общее будущее“, 1993. – 70 с.
8. Сорока М. Созологічна оцінка раритетних видів рослин української частини біосферного заповідника «Розточчя» / М.І. Сорока, А. Возьняк // Вісник Львівського ун-ту : Серія біологічна. – 2013. – Вип. 63. – С. 75-85.
9. Сорока М. І. Рідкісні види рослин території проектованого Міжна-род¬ного біосферного резервату "Розточчя" / М.І. Сорока // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 21 29.
10. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя: моногр. / Сорока М.І. – Львів: Світ, 2008. – 432 с.
11. Сорока М. І. Судинні рослини Державного заповідника "Розточчя": моногр. / Сорока М.І. – Львів: УкрДЛТУ, 1990. – 278 с.
12. Сорока М.І. Флора судинних рослин Українського Розточчя: моногр. / Сорока М.І. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 154 с.
13. Сорока М.І. Флора та рослинність Природного заповідника „Розточчя” / Сорока М.І. // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170-179.
14. Сорока М.І. Флора та рослинність території, зарезервованої під створення міжнародного біосферного резервату „Розточчя“. Матеріали до проекту та номінаційної форми: моногр. / Сорока М.І. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 115 с.
15. Стойко С. М. Науково-природниче значення біосферного резервату «Розточчя» та сприяння сталому розвитку України / С.М. Стойко // Вісник Львівського університету : Серія біологічна. – 2013. – Вип. 63. – С. 62-74.
16. Стойко С.М. Екологічне обґрунтування створення білатерального польсько-українського біосферного резервату та програма його діяльності / С.М. Стойко // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 1996. – Вип. 5. –С. 179 -184.
17. Тасенкевич Л.О. Природна флора Карпат. Список видів судинних рослин: моногр. / Тасенкевич Л.О. – Львів: Держ. природ. муз. НАН України, 1998. – 610 с.
18. Толмачев А.И. Богатство флор как объект сравнительного изучения / А.И. Толмачев // Вестник Ленинградского университета. – Сер.: Биология. – 1970. – Вып. 2. – № 9. – С. 71 83.
19. Червона книга України. Рослинний світ : моногр. / за ред. Я.П. Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
20. 2004, IUCN Red List of Threatened Plants, http://www.redlist.org.
21. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. – Wien-New York: Springer, 1964. – 3 Aufl. – 865 s.
22. Buraczyński J. Roztocze. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1997. – 189 s.
23. Čeřovský J. Ochrana roslinneho prirodniho bohatstvi v kulturni krajine // Pamatky priroda. – 1977. – №2. – S. 97-103.
24. Corley M.F.V., Grundwell A.C., Dull R., Hilland M.O., Smith A. J .E. Mosses of Europa and the Azores : an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. – J. Bryol. – 1981. – №11. – P. 609-689.
25. Council Directive 92/43/EEC, http://europa.eu.int/comm/environment/nature/habdir.htm
26. Flora Polska / Eds. Raciborski M., Szafer W., Pawłowski B., Jasiewicz A. – Warszawa-Kraków : PAN, 1919 1992. – T. 1 14.
27. Grolle R. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature // J. Bryol. – 1983. – Vol. 12. – P. 403 459.
28. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. – Warszawa : PWN, 2001. – 536 s.
29. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. Flora Polski. Atlas roślin chronionych.- Warszawa: Multico, 2003. – 584 s.
30. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rosliny kwiatowe/ Pod red. K.Zarzyckiego. – Kraków: Wyd-wо Instytutu Botaniki im. Szafera PAN, 2001. – 664 s.
31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. № 94/2005, poz. 795, z dnia 30 maja 2005 r.).
32. Soroka M. Flora Roztocza Ukraińskiego / Roztoczanskie Spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. – Zwierzyniec, 2005. – Tom IV. – S. 227-237.
33. Swies F., Soroka M. Aquatic plants and rush-plants of the upper Vereshitsa river valley in the region of Lvov Roztocze / Annales UMCS. – 2000. – Vol. LV. – Sectio C, Biologia. – S. 73-105.
34. Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A. et al. Flora Europaea. – Cambridge: Univ. Press, 1964 1980. – Vol. 15.
Опубліковано
2018-01-14