Формування та оцінювання колориту паркових ландшафтів міста Києва

  • N. Oleksiychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Mavko Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: парки Києва, колорит ландшафту, колористика, сезонна динаміка, оцінювання колориту, функціональне призначення, колірні носії

Анотація

Висвітлено актуальність і місце колористики у сучасному ландшафтному дизайні, проаналізовано наукові роботи у цьому напрямі та у сфері психології кольору, проведено розподіл кольорів за впливом на діяльність людини, визначено функціональне призначення та зонування шести парків Києва. На основі посезонного аналізу колориту парків Києва виявлено низку особливостей, які впливають на колорит паркового середовища, зокрема: дендрологічний склад насаджень, наявність запозичених ландшафтів, водойм, складність паркового рельєфу. За результатами розроблених методик оцінювання та поліпшення колориту парків відповідно до їх функціональних особливостей, виділено напрями поліпшення наявного колориту різних функціональних зон (підібрано відповідні кольорові гами та носії кольору), що сприятиме формуванню психологічно комфортного паркового середовища.

Посилання

1. Абишева С.И. Цветоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Абишева С.И. – Павлодар : ПГУ, 2009. – 116 с.
2. Авадяева Е.Н. Русский ландшафтный дизайн / Авадяева Е.Н. – М.: Олма-Пресс, 2000. – 388 с.
3. Базыма Б.А. Цвет и психика: моногр. / Базыма Б.А. – Харьков : Изд-во ХДАК, 2001. – 101 с.
4. Берзницкас А.И. Экспериментальное исследование некоторых характеристик интеллектуальных эмоций: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. псих. наук / А.И. Берзницкас. – Л., 1980. – 22 с.
5. Гатальська Н.В. Особливості формування та методи оцінки колориту території навчальних закладів (на прикладі ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж") / Н.В. Гатальська, М.С. Мавко // Науковий вісник НУБіП України. – 2013. – Вип. 187. – Ч. 1. – С. 36-42.
6. Гатальська Н.В. Оцінка колористичних особливостей ландшафту / Н.В. Гатальська, М.С. Мавко // Агробіологія : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 8 (94). – С. 54-57.
7. Георгберидзе Д.И. Окраска древесных растений и ее значение в ландшафтной архитектуре / Д.И. Георгберидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 35 с.
8. Ефимов А.В. Колористика города / А.В. Ефимов. – М. : Стройиздат, 1990. – 272 с.
9. Краткий справочник архитектора : ландшафтная архитектура / под ред. И.Д. Родичкина. – К. : Будивэльник, 1990. – 335 с.
10. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Кучерявий В.П. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.
11. Олексійченко Н.О. Методичні підходи до оцінювання колориту ландшафту / Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України «Ландшафтна архітектура і сучасність». – 2013. – Вип. 23.9. – С. 65-69.
12. Панксенов Г.И. Формирование цветовой среды центральных прибережных территорий крупнейшего исторического города (на примере города Горького) : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. арх. : / Г. И. Панксенов ; Москов. арх. институт. – М. : [б. в.], 1988. – 21 с.
13. Фрилинг Г. Человек – цвет – пространство / Г. Фрилинг, К. Ауэр . – М. : Стройиздат, 1973. – 141 с.
14. Черкасов М.И. Композиция зеленых насаждений / Черкасов М.И. – М. : Гослесбумиздат, 1954. – 280 с.
15. Шульц Г.Э. Общая фенология / Шульц Г.Э. – Л.: Наука, 1981. – 188 с.
Опубліковано
2018-01-14