Використання діелектричних показників для визначення життєвого стану дерев в’яза шорсткого

  • H. Krynytskyy Національний лісотехнічний університет України
  • I. Skolskyi Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: в’яз шорсткий, імпеданс, поляризаційна ємність, морфологічні ознаки, життєвий стан

Анотація

Встановлено, що важливими критеріями відбору здорових, не уражених голландською хворобою (Graphium ulmi Schwarz) особин в'яза, поряд з морфологічними ознаками, є діелектричні показники – імпеданс і поляризаційна ємність. Між категоріями життєвого стану дерев в'яза та діелектричними показниками виявлено тісний кореляційний зв'язок (r2=0,88-0,98). Із погіршенням життєвого стану дерев в’яза величина поляризаційної ємності знижується, а величина імпедансу зростає. Загалом потрібний комплексний підхід до визначення життєвого стану дерев в'яза, який грунтується на використанні як морфологічних, так і діелектричних показників.

Посилання

1. Заїка В.К. Селекційно-екологічні особливості формування півсібсових потомств сосни звичайної в умовах Львівського Розточчя : дис. канд. с.-г. наук: 06.00.18 / В.К. Заїка. – Львів, 1995. – 211 с.
2. Криницький Г.Т. Морфофізіологічні основи селекції деревних рослин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук: спец. 06.03.01 „Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст”, 03.00.12 „Фізіологія рослин” / Г.Т. Криницкий. – К., 1993. – 46 с.
3. Криницький Г.Т. Про методику використання електрофізіологічних показників для визначення життєздатності деревних рослин / Г.Т. Криницький // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть. – Львів: Світ, 1992. – Вип. 23. – С. 3-10.
4. Рутковский И.В. Биоэлектрическая активность тополей разного физиологического состояния в суточном и сезонном ритмах / И.В. Рутковский // Лесоведение. – 1973. – №1. – С. 51-57.
5. Рутковский И.В. Применение электрофизиологических методов в лесовыращивании / И.В. Рутковский, Ф.В. Кишенков // Лесоведение и лесоводство. – 1980. – Вып. 3. – 40 с.
6. Скольський І.М. Ріст та життєздатність в’яза шорсткого у вологих грудах Опілля / І.М. Скольський // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.7. – С. 104-109.
Опубліковано
2015-11-25