Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris l.) в Українських Карпатах

  • О. Pogribnyy Національний лісотехнічний університет України
  • М. Soroka Національний лісотехнічний університет України
  • V. Zayachuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Українські Карпати, сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), фітоценози, живе надґрунтове вкриття

Анотація

На закладених постійних пробних площах деревостанів сосни звичайної проведено детальні геоботанічні описи. Для всіх виявлених видів рослин встановлено показники домінування та величини проективного вкриття. Встановлено основні риси поширення сосни звичайної та виявлено, що у межах одного типу лісорослинних умов формується кілька різних за складом та структурою фітоценозів за участю Pinus sylvestris. У результаті геоботанічних досліджень осередків зростання Pinus sylvestris в Українських Карпатах виявлено 30 угруповань з участю сосни звичайної різного складу та структури. Досліджено фітоценотичну структуру лісів з участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) на основі домінантної класифікації рослинності та укладено їх класифікаційну схему. Відповідно до побудованої схеми, всі ліси за участю Pinus sylvestris поділено на три блоки: чисті соснові ліси, соснові ліси з домішкою Picea abies та соснові ліси з домішкою Betula pendula. Встановлено, що ліси за участю сосни звичайної в Українських Карпатах мають полігенетичне походження, оскільки мають значне типологічне, ценотичне та біотичне різноманіття.

Посилання

1. Григора М.І. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с.
2. Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Єлін Ю.Я., Івченко С.І., Оляницька Л.Г. – К. : Радянська школа, 1978. – 360 с.
3. Заячук В.Я. Дендрологія : видання друге, зі змінами та доповненнями; підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Заячук В.Я. – Львів: Сполом, 2014. – 676 с.
4. Нестерук Ю.Й. Рослинний світ Українських Карпат : Чорногора. Екологічні мандрівки / Нестерук Ю.Й.. – Львів : БаК, 2003. – 520 с.
5. Нестерук Ю.Й. Рослинність Українських Карпат / Нестерук Ю.Й. – Львів : Поллі, 2000. – 136 с.
6. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и. др. – К. : Наук. думка, 1987. – 548 с.
7. Петрова И.В. Изоляция и дифференциация популяций сосны обыкновенной / И.В. Петрова, С.Н. Санников. – Екатеринбург : УрОРАН, 1996. – 159 с.
8. Погрібний О.О. Лісівничо-екологічні особливості формування лісостанів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03 «Лісознавство та лісівництво» / О.О. Погрібний. – Львів, 2014. – 24 с.
9. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя / Сорока М.І. – Львів : Вид-во "Світ", 2008. – 432 с.
10. Сорока М.І. Генетичні типи сосново-букових лісів Українського Розточчя / Сорока М.І. // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 5. – С. 92 97.
11. Сорока М.І. Хвойні та змішані ліси (клас VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939) та передумови їх природного формування на Розточчі / Сорока М. І. // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2008. – Вип. 6. – С. 85 91.
12. Сорока М.І. Ренатуралізація рослинності як пріоритетний напрям діяльності біосферного резервату "Розточчя / Сорока М.І. // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 8-14.
13. Сорока М.І. Проблеми об'єктивної ідентифікації синтаксонів лісової рослинності Розточчя / Сорока М.І. // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 40-45.
14. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Дідуха Я.П. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
15. Яцык Р.М. Биологические основы элитного семеноводства сосны обыкновенной реликтового происхождения в Украинских Карпатах : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук / Р.М. Яцык. – Харьков, 1981. – 24 с.
Опубліковано
2015-11-25