Критична щільність популяцій комах-листогризів на дубі звичайному (Quercus robur) та ясені звичайному (Fraxinus excelsior) у Лівобережному Лісостепу

  • V.L. Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Zh.I. Berezhnenko Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • O.M. Kukina Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: foliage browsing insects, feed rate, critical population density, foliage phytomass, sanitary condition of tress

Анотація

Рівень пошкодження дерев комахами-листогризами залежить від виду шкідника, його кормової норми, щільності популяцій і маси листя на дереві.

Критичною називається щільність популяції комах, за якої пошкоджується 100 % маси листя на дереві. Її визначають діленням маси листя на дереві на кормову норму личинок. Маса листя залежить від кормової породи, діаметра й висоти дерева, а також від регіону та початкового санітарного стану дерева. Раніше ми описали подібний підхід до прогнозування пошкодження листя дуба звичайного (Quercus robur L.) комахами з родин Tortricidae, Geometridae, Orgyidae, Arctiidae. Ці комахи пошкоджують також інші види дерев, зокрема ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), який часто росте разом із дубом у лісах і лісових смугах.

Метою цього дослідження було оцінити й порівняти критичну щільність популяцій зимового п’ядуна (Operophtera brumata L.: Lepidoptera, Geometridae), глодової листовійки (Archips crataegana Hb.: Lepidoptera, Tortricidae) та американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury: Lepidoptera, Arctiidae) на дубі звичайному (Quercus robur) та ясені звичайному (Fraxinus excelsior) різного санітарного стану.

Критичну щільність личинок 1-го віку досліджуваних видів комах на одному дереві оцінювали шляхом ділення маси листя дерев заданих висоти (20 м) та діаметра (20 см) на кормову норму.

Оскільки кормову норму виражають у свіжій масі споживаного листя, а масу листя на дереві – у сухій масі, розрахунки здійснювали для різних варіантів вмісту сухої маси в листі (50% – для дуба та ясена, 43% – для дуба та 35% – для ясена). Припускали, що маса листя дерев II, III і IV категорій санітарного стану становить 0,8; 0,4 і 0,16 від фітомаси листя дерева I категорії санітарного стану.

За однакового вмісту сухої маси листя критична щільність популяції H. cunea у 7,7 та 8,8 разу менша, ніж O. brumata та A. crataegana відповідно. За фактичного вмісту сухої маси у листі (43 та 35 % для дуба та ясена відповідно) критична щільність популяцій усіх проаналізованих комах у 1,8 разу більша для дуба, ніж для ясена. Критична щільність популяцій комах-листогризів на здоровому дереві у 1,25; 2,5 і 6,25 разу більша, ніж на деревах II, III і IV категорій санітарного стану. Описано алгоритм практичного застосування цього підходу для прогнозування загрози для насаджень (очікуваної дефоліації, %).

Посилання

1. Байдик Г.В. Комахи-шкідники листя дуба у полезахисних лісових смугах ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Г.В. Байдик, Ж.І. Бережненко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». – 2013. – № 10. – С. 22-28.
2. Бережненко Ж.І. Методичні підходи до вивчення видового складу та ролі комах-листогризів у лісових смугах Харківщини / Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснування факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва [Харків, 14 вересня 2012 р.] // Ж.І. Бережненко. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 19-21.
3. Бережненко Ж.І. Трофічні зв’язки листогризів з ряду лускокрилі (Lepidoptera) у полезахисних лісових смугах лівобережного Лісостепу України / Ж.І. Бережненко // Вісник Харківського національного аграрного універ-ситету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». – 2014. – № 1-2. – С. 15-22.
4. Голубев А.В. Математические методы в лесозащите (учет, прогноз, принятие решений) / Голубев А.В., Инсаров Г.Э., Страхов В.В. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 101 с.
5. Мешкова В.Л. Насекомые и возбудители болезней ясеня на востоке Украины / Материалы Международ. науч.-практ. кон¬ф. «Современное состояние и перспективы охраны и защиты лесов в системе устойчивого развития» [Гомель, 9-11 октября 2013 г.] // В.Л. Мешкова, Е.В. Давиденко. – Гомель: Ин-т леса НАН Белоруси, 2013. – С. 96-100.
6. Мешкова В.Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых / Мешкова В.Л. – Харьков: Новое слово, 2009. – 396 с.
7. Мєшкова В. Л. Комахи-листогризи на ясені (Fraxinus sp.) у зелених насадженнях Харківщини / Матеріали міжнарод. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених «Захист рослин у ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку» // В.Л. Мєшкова, К.В. Давиденко, Ж.І. Береж¬ненко. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 71-74.
8. Мєшкова В.Л. Підходи до оцінювання шкідливості комах-хвоєлистогризів / В.Л. Мєшкова // Український ентомологічний журнал. – 2013. – №1(6). – С. 79-89.
9. Мєшкова В.Л. Прогнозування інтенсивності пошкодження дубових насаджень комахами-листогризами у Лівобережному лісостепу / Матеріали наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народж. акад. Г.М. Висоцького, 90-річчю від дня народж. проф. П.С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку» [Харків, 29-30 вересня 2015 р.] // В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ж.І. Бережненко. – Харків: УкрНДІЛГА, 2015. – С. 126-127.
10. Мєшкова В.Л. Прогнозування інтенсивності пошкодження насаджень зимовим п’ядуном у Лівобережному Лісостепу / В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ж.І. Бережненко // Наук. вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К.: ВЦ НУБіП України, 2015. – Вип. 219. – С. 176-181.
11. Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых в лесах СССР / Под ред. А.И. Ильинского, И.В. Тропина. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 525 с.
12. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, А.Г. Лащенко, А.Ю. Терентьєв – К.: НУБІП, 2011. – 186 с.
13. Справочник по защите леса от вредителей и болезней / Г.А. Тимченко, И.Д. Авраменко, Н.М. Завада и др. – К.: Урожай, 1988. – 224 с.
14. Davydenko K. European ash (Fraxinus excelsior) dieback – situation in Europe and Ukraine / K. Davydenko, V. Meshkova // Лісове і садово-паркове господарство (електронне наукове видання). – 2014. – №5. Режим доступу до журналу: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-5/ukr/davydenko-k/.
Опубліковано
2015-11-25