Оцінювання сучасного стану дендропарків Українського Полісся місцевого значення

  • N. Alekseychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Podolhova Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: дендропарки місцевого значення, Українське Полісся, таксономічний склад, інтродукція, дендрологічна цінність

Анотація

Наведено результати ретроспективного аналізу дендропарків місцевого значення («Гладковицький», «Еліта», «Пілява», «Юннатський»), які розта­шовані на території Українського Полісся. Проаналізовано зміни їх таксономічного складу насаджень в історичному аспекті та виявлено тенденцію до їхнього зменшення під впливом комплексної дії абіотичних і біотичних факторів. Здійснено комплексне оцінювання сучасного стану дендропарків. Виявлено, що найбільшу дендрологічну цінність має дендропарк «Юннатський», у якому зростає 150 видів і культиварів деревних рослин; дендропарки «Еліта», «Пілява» та «Гладковицький» хоча і мають меншу цінність, однак в них зростають вікові насадження, інтродуковані та раритетні види. Запропоновано напрями раціонального використання дослідних дендропарків: науково-дослідний, навчальний та рекреаційний.

Посилання

1. Байрак О.М. Дендропарки як об’єкти природно-заповідного фонду України / Матеріали ІV Міжнар. наук. конф., присвяч. 225-річчю дендрологічного парку «Олександрія» «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку» [23-26 вересня 2013 р.] // О.М. Байрак. – Біла Церква, 2013. – Ч.1. – С. 10-11.
2. Ботанічні сади та дендропарки / Державна служба заповідної справи Мінприроди України, Глобальний екологічний фонд, Програма розвитку ООН в Україні; [відп. ред.: Т.М. Черевченко, С.С. Волков ; упоряд. : В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна]. – К. : ТОВ "Майстерня книги", 2009. – 296 с.
3. Включення питань змін клімату в управління вразливими екосистемами [Електронний ресурс]. – 2015. – 1 с. Режим доступу: http://wetlandsclimate.net/index.php?PHPSESSID=f7f1a4d127e27eeda2c133625eeb1dd6&codelang=ua
4. Гричук М.О. Ретроспективний аналіз створення та розвитку дендропарків Українського Полісся / М.О. Гричук // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2014. – Вип. 198. – Ч.1. – С. 152-159.
5. Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6470.html
6. Олексійченко Н.О. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Центрально-Придніпровської височинної області: моногр. / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – Ч.1 – 145 c.
7. Олексійченко Н.О. Таксономічний склад та систематична структура насаджень дендропарків Житомирського Полісся / Н.О. Олексійченко, М.О. Гричук // Науковий вісник Нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-тех. праць. – 2011. – Вип. 24.11. – С. 8-14.
8. Хороших О.Г. Шкала комплексної оцінки декоративних ознак деревних рослин / О.Г. Хороших, О.В. Хороших //Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України «Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття» : зб. наук.-техн. праць. – 1999. – Вип. 9.9. – С. 167-170.
9. The plant list [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theplantlist.org
Опубліковано
2015-11-02