Особливості лісової типології в країнах Альпійсько-Карпатського макрорегіону

  • P. Tretyak Прикарпатський лісогосподарський коледж
  • Yu. Сhernevyy Прикарпатський лісогосподарський коледж
Ключові слова: Альпи, Карпати, ліси, структура, типи, регіоналізація, наукові школи, геологічне підґрунтя, геотопи, трофотопи, гігротопи

Анотація

У загальноєвропейському масштабі тип лісу розуміють як категорію, визначену за складом деревної рослинності та умовами місця росту. Основою лісотипо­ло­гічної класифікації лісової рослинності у гірських країнах Європейського Союзу є природничо-лісова регіоналізація та  рангування типів лісу за висотними ступенями рослинності у горах. Подальша диференціація лісового континууму пов'язується з особливостями геологічного підґрунтя, рівнями родючості ґрунтів, ступенями зволоженості та діапазонами її мінливості. Кожен тип лісу у межах конкретного регіону позначається формулою, що містить послідовний ряд абревіатур наведених категорій, який завершується шифром клімаксового лісового рослинного угруповання. Досягнення лісівничих шкіл сусідніх гірських країн у побудові схем системно-структурної диференціації лісового покриву та класифікацій типів лісу можуть слугувати прототипами, за якими варто було б здійснити комплексне удосконалення лісової типології Українських Карпат.

 

Посилання

1. Бойчук І.І. Тенденції змін складу деревостанів у найпоширеніших типах лісу в середньогір’ї Ґорґан / Ігор Бойчук // Лісівнича академія наук України: Наукові праці. – 2003. – Вип. 2. – С. 75-78.
2. Герушинский З.Ю. Определитель типов леса Украинских Карпат : практические рекомендации / Герушинский З.Ю. – Львов, 1988. – 164 с.
3. Герушинский З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Герушинский З.Ю. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.
4. Генсірук С.А. Ліси України : моногр. / Генсірук С.А. – К.: Наук. думка, 1992.– 408 с.
5. Генсірук С.А. Ліси Українських Карпат та їх використання : моногр. / Генсірук С.А. – К.: Урожай, 1964. – 291 с.
6. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат : моногр. / Голубец М.А. – К.: Наук. думка, 1978. – 254 с.
7. Голубець М. Геоботанічне районування Українських Карпат — основа раціонального природокористування / М. Голубець // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник: Екологічні проблеми Карпатського регіону. – 2003. – Т. 12. – С. 283-292.
8. Молотков П.И. Буковые леса Карпат и хозяйство в них : моногр. / Молотков П.И. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 244 с.
9. Сабан Я.А. Экология горных лесов : моногр. / Сабан Я.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 168 с.
10. Украинские Карпаты. Природа : моногр. / [Голубец М.А., Гаврусевич А.Н., Загайкевич И.К. и др.]; под. ред. М.А. Голубца. – К.: Наук. думка, 1988. – 208 с.
11. Barbati A. New European Forest Types. Complementary documentation. Annex to Enquiry. State of Forests and Sustainable Forest Management in Europe 2011 / A. Barbati, P. Corona, M. Marchetti. – United Nations, Geneva February 2010. – 9 p.
12. Chodzicki E. Lasy ziem Polski a warunki przyrodnicze / E. Chodzicki // Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne, 1965. – S. 18-32.
13. European forest types. Categories and types for sustainable forest management reporting and policy. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. – 111 р.
14. Hofmann G. Mitteleuropäische Wald- und Forstökosystemtypen in Wort und Bild / G. Hofmann. – AFZ/Der Wald: Sonderheft, 1997. – 85 s.
15. Krizova E. Fytocenologia a lesnicka typologia / E. Krizova. – Vydala Technická univerzita vo Zvolene v Edičnom stredisku. – 1995. – 182 s.
16. Murat E. Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. Cz. IV. / E. Murat. – Warszawa: Wydawnictwo Świat, 1998. – 182 s.
17. Obmiński Z. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. Cz. IV / Z. Obmiński // Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne, 1965. – S. 32-39.
18. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik nr 1 do Zasad hodowli i użytkowania lasu wielofunkcyjnego. – Warszawa, 2003. – 280 s.
19. Thomasius H. Wald- und Forstökosysteme auf Kippen des Braunkohlenbergbaus in Sachsen – ihre Entstehung, Dynamik und Bewirtschaftung / H Thomasius, M. Wünsche, H. Selent, A. Bräunig // Schriftenreihe der Sächsische Landesanstalt für Forsten. – Heft 17/1999. – 72 s.
20. Tretiak P. Zmiany w składzie gatunkowym lasów w Gorganach / Platon Tretiak // Roczniki Bieszczadzkie. – Tom. 7. – 1998. – S. 327-334.
21. Viewegh J. Czech forest ecosystem classification / J. Viewegh, A. Kusbach, M. Mikeska // Journal of Forest Science. – 49. – 2003 (2). – 74-82 s.
22. Viewegh J. Klasifikace lesních rostlinných společenstev (se zaměřením na Typologický systém ÚHÚL) / Jiří Viewegh – Česká zemědělská univerzita v Praze. Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, 2003. – 203 s.
23. Weinfürter P. Waldbau in Österreich auf ökologischer Grundlage. Eine Orientierungshilfe für die Praxis / P. Weinfürter. – Wien: PEFC, 2013. – 248 p.
24. Zlatnik A. Lesnická fitocenologia / Alois Zlatnik. – Praha: Státni zemédélski nakladetelstwi, 1978. – 495 s.
Опубліковано
2015-11-02