ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ОЗНАКИ ЛІСІВ ЛІСОПАРКОВИХ ЧАСТИН ЗЕЛЕНИХ ЗОН НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

  • Stepan Myklush Національний лісотехнічний університет України
  • Yurii Myklush Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: рекреаційно-оздоровчі ліси, лісопаркова частина лісів зеленої зони, ландшафтно-рекреаційні ознаки.

Анотація

Проаналізовано застосування ландшафтно-рекреаційних ознак для лісів лісопаркових частин зелених
зон та запропоновано ландшафтно-рекреаційні ознаки лісів лісопаркових частин, які визначають цінність лісових масивів та доцільні лісогосподарські заходи для підвищення біологічної стійкості насаджень, їхньої продуктивності та ефективного рекреаційного використання.
До основних ознак лісів лісопаркових частин зелених зон рекомендуємо віднести: тип лісопаркового
ландшафту; стадію рекреаційної дигресії; життєздатність насаджень; рекреаційну цінність лісової ділянки. Лісівничо-таксаційну та ландшафтно-рекреаційну оцінку лісів зеленої зони доцільно здійснювати
вибірковими методами з широким використанням матеріалів дистанційного зондування Землі.

Посилання

1. Антанайтис В.В. Современное направление
лесоустройства / Антанайтис В.В. – М.: Лесн. промсть, 1977. – 280 с.
2. Возняк Р.Р. Рекреационная оценка лесов зеленой зоны города (на примере Западного и Киевского
Полесья) : автореф. дис. на соискание учен. степени
канд. с.-х. наук: спец. 06.03.01 «Лесные культуры,
селекция, семеноводство и озеленение городов» /
Р.Р. Возняк. – Львов, 1988. – 20 с.
3. Ворон В.П. Ліси зеленої зони м. Рівне та їх
еколого-захисні функції / В.П. Ворон, С.В. Івашинюта, І.М. Коваль, М.А. Бондарук. – Х.: Нове слово,
2008. – 224 с.
4. Гальперин М.И. Организация хазяйства в
пригородных лесах / Гальперин М.И. – М.: Лесн.
пром-сть, 1967. – 210 с.
5. Генсирук С.А. Рекреационное использование
лесов / Генсирук С.А., Нижник М.С., Возняк Р.Р. –
К. : Урожай, 1987. – 248 с.
6. Гірс О.А. Лісовпорядкування : підручник
[для студ. вищ. навч. закл.] / Гірс О.А., Новак Б.І.,
Кашпор С.М. – К. : Арістей, 2004. – 384 с.
7. Дифференцированная оценка рекреационного потенциала лесов / А.Ф. Хайретдинов, Х.Г. Мусин, Р.Х. Гафиятов [и др.] // Вестник БГАУ. – 2010. –
№ 3. – С. 49-54.
8. Дубин М. NDVI – теория и практика [Електронний ресурс] / М. Дубин. – Режим доступу : http://
gis-lab.info/qa/ndvi2.html
9. Дыренков С.А. Изменение лесных биогеоценозов под влиянием рекреационных нагрузок и возможности их регулирования /С.А. Дыренков // Рекреационное лесопользование в СССР. – М.: Наука,
1983.– С. 20-34.
10. Зеленский Н.Н. Исследование рекреационной дигрессии курортных лесов Предкарпатья и
природоохранные принципы организации и ведения хозяйства в них : автореф. дисс. на соискание
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
56 2. Лісознавство та лісівництво
учен. степени канд. с.-х. наук : спец. 06.03.03 «Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с
ними» / Н.Н. Зеленский. – Львов, 1979. – 20 с
11. Зеленський М.Н. Інформативність типів лісу
про естетичність насаджень / М.Н. Зеленський //
Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук.
праць. – 2002. – Вип. 1. – С. 67-70.
12. Інструкція з впорядкування лісового фонду
України. Частина перша. Польові роботи [Електронний ресурс] / Ірпінь, 2006. – 74 с. Режим доступу:
http://www.lisproekt.gov.ua/fileadmin/user_upload/
files/docs/instructions/Instrukciya-z_vporyad..pdf
13. Каганяк Ю.Й. Парколісовпорядкування:
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каганяк Ю.Й.,
Строчинський А.А., Горошко М.П. – Львів: Тріада
плюс, 2009. – 360 с.
14. Казанская Н.С. Изменение рекреационной
дигрессии естественных группировок растительности / Н.С. Казанская // Изв. АН СССР. Сер. “География”. – 1972. – № 1. – С. 51.
15. Ковтунов В.П. Особенности лесоустройства
зеленых зон /Ковтунов В.П. – М.: Гослесбумиздат,
1962. – 177 с.
16. Кучерявий В.П. Зеленая зона города / Кучерявий В.П. – К.: Наук. думка, 1981. – 248 с.
17. Лісовий Кодекс України : за станом на 8
лют. 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/
article?art_id=35903&cat_id=33906
18. Методичні рекомендації щодо визначення
максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним
розподілом / Державна служба заповідної справи
Мінекоресурсів України, Науковий центр заповідної
справи Мінекоресурсів України. – К., 2003.– 43 с.
19. Миклуш С.І. Підходи до оцінки рекреаційних рівнинних букових лісів / С.І. Миклуш, Ю.С.
Миклуш // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України
: зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 20.9. – С.56-60.
20. Миклуш С.І. Рівнинні букові ліси України:
продуктивність та організація сталого господарства:
моногр. / Миклуш С.І. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 260 с.
21. Миклуш Ю.С. Визначення ознак ландшафтно-таксаційної оцінки рекреаційно-оздоровчих
лісів / Ю.С. Миклуш // Наук. вісник Нац. лісотех.
ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип.
23.12. – С. 15-24.
22. Миклуш Ю.С. Ландшафтно-таксаційний виділ та його характеристики / Ю.С. Миклуш // Наук.
вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн.
праць. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 47-54.
23. Миклуш Ю.С. Лісівничо-рекреаційні особливості лісів зеленої зони м. Львова та організація
сталого господарства в них: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.02
«Лісовпорядкування та лісова таксація» / Ю.С. Миклуш. – К., 2013. – 20 с.
24. Миклуш Ю.С. Лісівничо-таксаційна характеристика лісів зеленої зони Львова / Ю.С. Миклуш //
Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.8. – С. 44-49.
25. Моисеев В.С. Строительство и реконструкция лесопарковых зон: на примере Ленинграда /
Моисеев В.С., Яновский Л.Н., Максимов В.А.; под
ред. В.С. Моисеева. – Л.: Стройиздат, 1990.– 228 с.
26. Нормативно-справочные материалы для
таксации лесов Украины и Молдавии / Под. ред.
А.З. Швиденко и др. – К. : Урожай, 1987. – 560 с.
27. Прикладівська Т.Р. Моніторинг рекреаційних букових біогеоценозів зеленої зони Львова / Т.Р.
Прикладівська // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть. – 2006. – Вип. 32. – С. 253-263.
28. Про затвердження Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових
ділянок [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів
України, Постанова від 16 травня 2007 р. N 733. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/733-2007-%D0%BF
29. Рабочие правила по устройству рекреационных лесов / [автори розробки Р.Р. Возняк, А.В.
Фукаревич]. – Ирпень, 1985. – 48 с.
30. Репшас Е.А. Особенности дигрессии и регрессии рекреационных лесов Литовской ССР /
Е.А. Репшас // Рекреационное лесопользование в
СССР.– М.: Наука, 1983.– С. 44-55.
31. Родичкин И.Д. Строительство лесопарков СССР / Родичкин И.Д. – М.: Лесн. пром-сть,
1972. – 210 с.
32. Рожков Л.Н. Лесоводственно-экологические
основы устойчивого функционирования лесов Беларуси в условиях рекреационного использования):
автореф. дис. на соискание учен. степени докт. с.-х.
наук: спец. 06.03.03 «Лесоведение и лесоводство,
лесные пожары и борьба с ними» / Л.Н. Рожков. –
Гомель, 2001. – 42 с.
33. Сердюченко Н.М. Теорія і практика використання нормалізовано-різнецевого вегетаційного індексу NDVI [Електронний ресурс] / Н.М. Сердюченко,
С.І. Пешков. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.
ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_134_1/09snm.pdf173.
34. Смаглюк К.К. Исследование рекреационного
лесопользования в Карпатах / К.К. Смаглюк, В.И. Середин, А.И. Питикин [и др.] // Рекреационное лесопользование в СССР. – М.: Наука, 1983. – С. 81-94.
35. Тарасов А.И. Рекреационное лесопользование
/ Тарасов А.И. – М.: Агропромиздат, 1986. – 176 с.
36. Тюльпанов Н.М. Лесопарковое хазяйство /
Тюльпанов Н.М. – Л: Стройиздат, Ленинград. отдние, 1975. – 160 с.
37. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Фоменко Н.В. – К.: Центр навчальної
літератури, 2007. – 312 с.
38. Хабенков Р.И. Планирование рекреационного лесопользования / Р.И. Хабенков // Лесн. хоз-во. –
1983. – № 2. – С. 5-9.
39. Чижова В.П. Рекреационная нагрузка в зонах отдыха / Чижова В.П. – М.: Лесн. пром-сть,
1977. – 48 с.
40. Forest Resources of the United States.
National Atlas [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nationalatlas.gov/articles/biology
a_forest.html
41. Forestry Handbook, Karl F. Wenger (editor).
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11.
С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш. Ландшафтно-рекреаційні ознаки лісів лісопаркових частин... 57
Second Edition, Edited for the Society of American
Foresters, 1984. – 1335 с.
42. Wikipedia, Normalized Difference Vegetation
Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
статті : http://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_
Difference_ Vegetation_Index
Опубліковано
2020-04-10