У збір­ни­ку на­уко­вих праць опуб­лі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти дос­лід­жень, в яких вис­віт­ле­но на­уко­ві до­сяг­нен­ня лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су, їх ак­ту­аль­ні проб­ле­ми сього­ден­ня, на­ве­де­но результати досліджень у сфері від­тво­рен­ня та пок­ра­щен­ня стану лі­со­вих ре­сур­сів, захисту лісів та деякі аспекти ведення мисливського господарства, засади ведення плантаційного господарства, про­ана­лі­зо­ва­но екологічні проб­ле­ми дов­кіл­ля та ра­ці­ональ­но­го при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, висвітлено но­ві тех­но­ло­гії га­лу­зі, а у сто­рін­ках пам’яті віддано належне ви­дат­ним на­уко­вим пос­та­тям су­час­нос­ті.

Приз­на­че­ний для на­уко­вих пра­ців­ни­ків, вик­ла­да­чів зак­ла­дів ос­ві­ти, ши­ро­ко­го ко­ла фа­хів­ців лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су.

Опубліковано: 2013-11-28