АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ОСНОВНИХ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БЕРЕЗОВО-СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ВІД ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА – ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

  • Lejnid Kopiy Національний лісотехнічний університет України
  • Volodymyr Gonchar Національний лісотехнічний університет України
  • Yulian Kaganiak Національний лісотехнічний університет України
  • Serhiy Kopiy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: березово-соснові деревостани, тіснота зв’язку, запас, бонітет, середній вік, тип лісорослинних умов, відносна повнота, кореляція, склад деревостану.

Анотація

Досліджено динаміку запасу березово-соснових деревостанів Полісся відповідно до лісорослинних
умов. Вивчено деревостани сформовані внаслідок застосування системи лісогосподарських заходів різної
інтенсивності. Проаналізовано особливості формування березово-соснових деревостанів та їх продуктивності залежно від різного співвідношення показників трофотопу і гігротопу. Масив лісівничо-таксаційних даних опрацьовано засобами математичної статистики, зокрема використано метод множинної
кореляції. Досліджено тісноту та напрямок кореляційних зв’язків між запасом березово-соснового деревостану та одним із факторів за умови незмінності (фіксованості) інших факторів. Кількісно оцінено
багатомірні зв’язки запасу із множиною факторів. Відзначено найвищий рівень залежності між запасом
березово-соснового деревостану та середнім віком сосни за умови фіксації інших факторів. Встановлено,
що в межах едатопу сильно корельованими до запасу є середній вік, відносна повнота. Особливу увагу
звернено на оцінку зв’язку запасу і частки сосни в деревостані.

Посилання

1. Антанайтис В.В. Организация и ведение лесного хозяйства на почвенно-типологической основе /
В.В. Антанайтис, Р.П. Дялтувас, Ю.Ф. Мажейка. –
М.: Агропромиздат, 1985. – 201 с.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Вентцель Е.С. – М.: Высшая школа, 2001. – 575 с.
3. Бондар І.П. Біотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в соснових деревостанах Центрального Полісся України:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г.
наук : спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» /
І.П. Бондар. – Львів, 2007. – 20 с.
4. Гончар В.М. Особливості структури запасу
березово-соснових деревостанів Західного Полісся /
В.М. Гончар, С.Л. Копій, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій //
Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 171. – Ч. 3. –
С. 23-29.
5. Каганяк Ю.Й. Модифікація моделей нормальних запасів та абсолютних повнот для деревостанів сосни звичайної / Ю.Й. Каганяк // Наук.
вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн.
праць. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 49-54.
6. Копій Л.І. Структура деревостанів свіжого соснового бору Західного Полісся / Л.І. Копій,
Ю.Й. Каганяк, М.М. Михайленко // Наук. вісник
Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. –
2009. – Вип. 19.7. – С. 7-14.
7. Копій Л.І. Продуктивність, структура соснових деревостанів в умовах свіжого дубового субору Західного Полісся / Л.І. Копій, О.О. Мелещук //
Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 65-69.
8. Копій Л.І. Основні завдання оптимізації лісистості західного регіону України / Л.І. Копій //
Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України : зб.
наук.-техн. праць. – 2002. – Вип. 12.2. – С. 20-24.
9. Копій Л.І. Основні аспекти регіональної
програми збільшення лісистості західного регіону
України / Л.І. Копій // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 1999. –
Вип. 9.8. – С. 67-72.
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
64 2. Лісознавство та лісівництво
10. Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса : моногр. / Лавриненко Д.Д. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 248 с.
11. Лакида П.І. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся : моногр. / П.І. Лакида,
Л.М. Матушевич. К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
12. Машковский В.П. Формирование породного состава хвойных лесов Белоруссии в условиях интенсивной хозяйственной деятельности : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук /
В.П. Машковский. − Минск, 1989. − 17 с.
13. Погребняк П.С. Основы лесной типологии /
Погребняк П.С. – К.: Изд-во АН УССР, 1955. – 456 с.
14. Стойко С.М. Еколого-економічні принципи
організації трансформованих лісів України на засадах системи наближеного до природного лісівництва /
С.М. Стойко // Наук. вісник Укр. держ. лісотех.
ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2005. −
Вип. 15.6. – С. 78-86.
15. Строчинський А.А. Уніфікована система
бонітування лісових насаджень. Лісотаксаційні
нормативи / А.А. Строчинський, С.М. Кашпор. – К.:
Видавничий центр НАУ, 2007. – 8 с.
16. Струтинський О.В. Вплив доглядових рубань
різної інтенсивності на лісопатологічний стан і таксаційні показники соснових культур на землях, що
вийшли з-під сільськогосподарського користування в
Центральному Поліссі України / О.В. Струтинський //
Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.6. – С. 176-180.
Опубліковано
2020-04-10