ОЦІНЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПОЖЕЖ У ЛІСАХ ПІВДЕННОГО МАКРОСХИЛУ ГОЛОВНОГО ПАСМА КРИМСЬКИХ ГІР

  • Volodymyr Koba Нікітський ботанічний сад
Ключові слова: пожежі, періодичність, деревостани, динаміка.

Анотація

Наведено результати вивчення періодичності пожеж у лісах південного макросхилу Головного пасма
Кримських гір. Показано, що внаслідок посилення антропогенного впливу в ХХ ст. частота лісових пожеж у регіоні зросла в 1,5-2 рази, порівняно з XIX ст. Виявлено специфіку періодичності лісових пожеж у
різних висотних поясах південного макросхилу Головного пасма Кримських гір. У лісах нижнього гірського
поясу частота реалізації пірогенного чинника вища порівняно з лісами верхнього поясу. Збільшення частоти виникнення пожеж у насадженнях нижнього поясу визначається їх близькістю до селітебних територій і сухішими умовами зростання. Упродовж останніх десятиліть на тлі загальної тенденції росту
випадків і розмірів площі пожеж помітно виділяються кризові явища, пов’язані з проходженням верхових
пожеж. Подальший розвиток таких негативних тенденцій може привести до якісних змін у структурі
лісової рослинності регіону

Посилання

1. Арбатская М.К. Многолетняя изменчивость
частоты пожаров и прироста сосны в средней подзоне тайги Средней Сибири / М.К. Арбатская,
Е.А. Ваганов // Экология. – 1997. – № 5. – С. 330-336.
2. Важов В.И. Оценка увлажнения горного Крыма методами дендрохронологии / Важов В.И. //
Сб. научн. трудов Никит. ботан. сада. – 1984. –
Т. 93. – С. 110-117.
3. Валендик Э.Н. Реконструкция климатических условий и хронология пожаров в горных лесах
юга Средней Сибири / Э.Н. Валендик, Д.А. Грейбилл, Г.А. Иванова и др. // Лесоведение. – 1993. –
№ 3. – С. 34-40.
4. Голубев В.Н. Антропогенные преобразования
растительности в Южном Крыму / В.Н. Голубев,
В.В. Корженевский // В сб.: Антропогенные процессы и растительность. – Уфа, 1985. – С. 77-88.
5. Дидух Я.П. Растительность Горного Крыма
(структура, динамика, эволюция и охрана) : моногр. /
Дидух Я.П. – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.
6. Кочкин М.А. Почвы, леса и климат Горного
Крыма и пути их рационального использования :
моногр. / Кочкин М.А. – М.: Колос, 1967. – 368 с.
7. Львов П.Н. Профилактика лесных пожаров :
моногр. / П.Н. Львов, А.И. Орлов – М.: Лесн. пром.,
1984. – 116 с.
8. Фуряев В.В. Анализ последствий лесных пожаров для оценки лесообразовательного процесса / В.В. Фуряев // Лесоведение. – 1988. – № 1. –
С. 59-66.
9. Фуряев В.В. Выявление и оценка длительно-временных последствий лесных пожаров / В.В.
Фуряев, Л.П. Злобина, Н.А. Селенин // Лесоведение. – 1992. – № 3. – С. 15-23.
10. Шиятов С.Г. Дендрохронология верхней
границы леса на Урале моногр. / Шиятов С.Г. – М.:
Наука, 1986. – 136 с.
11. Dieterich J.H. Dendrochronology of fire scarred
ponderosa pine / J.H. Dieterich, T.W. Swetnam // For.
Sci. – 1984. – V.30 (1). – P. 238-247.
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
68 2. Лісознавство та лісівництво
12. Madany M.H. Comparison of two approaches
of determing fire dates from tree scars / M.H. Madany,
T.W. Swetnam, N.E. West // For. Sci. – 1982. – V.28. –
P. 856-861.
Опубліковано
2020-04-10