ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ЧОРНИЦІ ВИСОКОРОСЛОЇ (VACCINIUM CORIMBOSUM L.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • Volodymyr Shlapak Уманський національний університет садівництва
  • Anatoliy Balabak Уманський національний університет садівництва
  • Anna Pyzh’yanova Уманський національний університет садівництва
Ключові слова: чорниця високоросла, сорти, фенологічні фази розвитку рослин, маточні рослини, стеблові живці.

Анотація

Вперше в Правобережний Лісостеп України інтродуковано і вивчено фенологічні особливості росту
і розвитку північноамериканських сортів чорниці високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) та розглянуто
строки проходження фенологічних фаз сезонного циклу росту і розвитку маточних рослин. Встановлено,
що кліматичні умови проведення досліджень забезпечують проходження повного циклу сезонного розвитку досліджуваними сортами чорниці високорослої і визначено біологічні засади їх культивування як
садової і лісової культури. Досліджувані сорти характеризуються високою вегетативною продуктивністю, яка є біологічною основою для кореневласного розмноження.

Посилання

1. Курлович Т.В. Чорниця высокорослая в Беларуси / Т.В. Курлович, В.Н. Босак. – Минск: Беларуская навука, 1998. – 176 с.
2. Конобеева А.Б. Брусничные в Центрально-Черноземном регионе: науч. издание / А.Б. Конобаева. – Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2007. – 230 с.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодних и орехоплодных культур / Под общей ред. Седова Е.Н., Огольцевой Т.П. – Орел:
Изд-во Всероссийского НИИ селекции плодовых
культур, 1999. – С. 481-493.
4. Пятница Ф.С. Сортовые особенности развития и плодоношения черники высокорослой
(Vaccinium corymbosum L.) в условиях Белорусского
Полесья : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд.
биолог. наук : Ботаника / Ф.С. Пятница. – Минск,
2006. – 19 с.
5. Mac Kenzie K.E. Pollination requirements of
three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.)
cultivars / K.E. MacKenzie // Journal of the American
Society of Horticulture Science. – 1997. – Vol. 122. –
No. 6. – Р. 891–896.
6. Pliszkа K. Borówka wysoka / K. Pliszkа // Рraca
zbiorowa pod red. PWRiL. – Warszawa, 2002. –154 p.
7. Smolarz K. Uprawa borówki i żurawiny / K. Smolarz. – Warszawa: Hortpress Sp. z o.o., 2003. – 89 р.
Опубліковано
2019-12-26