ЛІСОМЕЛІОРАТИВНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЕКСПЕДИЦІЇ ПРОФЕСОРА В.В. ДОКУЧАЄВА

  • Olexiy Pylypenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Vasyl Yukhnovskyy Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: лісова меліорація, агролісомеліорація, полезахисне лісорозведення, лісоаграрний ландшафт, системний підхід, лісомеліоративні насадження, полезахисні лісові смуги, експедиція, концепція, В. В. Докучаєв.

Анотація

Висвітлено основні результати «Особливої експедиції» професора В. В. Докучаєва, їх значущість у розвитку лісомеліоративної науки і практики, розроблення методів степового лісорозведення, застосування
системи заходів боротьби з ерозією ґрунтів. Зазначено, що саме у завершальний період роботи експедиції
заснований Національний університет біоресурсів і природокористування України. Кафедра лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів університету продовжує розвиток і реалізацію ідей В. В.
Докучаєва та його послідовників. Проаналізовано сучасний стан полезахисного лісорозведення в Україні
та обґрунтовано шляхи вирішення цієї проблеми в контексті реалізації «Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні на 2014-2020 рр.».

Посилання

1. Бодров В.А. Лесоводственный метод борьбы
с засухой / Бодров В.А. – М.-Л. : Гослесбумиздат,
1950. – 100 с.
2. Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні : моногр. / П.Г. Вакулюк, В.І. Самоплавський. – Х. : Прапор, 2006. – 384 с.
3. Высоцкий Г.Н. Защитное лесоразведение /
Г.Н. Высоцкий // Избр. тр. АН УССР. Отд. биологии. – К. : Наук. думка, 1963. – 208 с.
4. Гладун Г.Б. В.В. Докучаев и лесные мелиорации : моногр. / Г.Б. Гладун, Н.А. Лохматов. – Х. :
Новое слово, 2007. – 574 с.
5. Докучаев В.В. Избранные сочинения : в 2 т. /
В.В. Докучаев. – М. : Сельхозгиз, 1949. – Т. 2. – 427 с.
6. Зятьков Л.Л. До 120-річчя Докучаєвської експедиції в Україні – історія і сучасність Юницького
лісництва / Л.Л. Зятьков, М.Ю. Соловйов. – Луганськ : ДП «Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна станція, 2012. – 400 с.
7. Пилипенко О.І. Ліс і поле – єдина екологічна
система / О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський // Вісник аграрної науки : спец. вип. – 1998. – С. 91-93.
8. Пилипенко О.І. Лісові меліорації : підруч.
[для студ. вищ. навч. закл.] / О.І. Пилипенко, В.Ю.
Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга. – К. :
Аграрна освіта, 2010. – 282 с.
9. Пилипенко О.І. Системи захисту ґрунтів від
ерозії : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський, М.М. Ведмідь. – К. :
Златояр, 2004. – 436 с.
10. Про схвалення Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні / Урядовий кур’єр. – № 189
від 16.10.2013 р. – С. 16.
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
118 3. Штучне лісовідновлення, лісорозведення та селекція
11. Юхновський В.Ю. Біологічна продуктивність лісової компоненти лісоаграрного ландшафту /
В.Ю. Юхновський, О.І. Пилипенко // Наук. вісник
Нац. аграр. ун-ту. – 2001. – Вип. 34. – С. 225-231.
12. Юхновський В.Ю. Методологічні основи
досліджень в агролісомеліорації / В.Ю. Юхновський // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2001. –
Вип. 46. – С. 214-223.
13. Юхновський В.Ю. Принципи формування
оптимальних лісоаграрних ландшафтів / В. Ю. Юхновський // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2006. –
Вип. 103. – С. 254-261.
14. Юхновський В. Ю. Лісоаграрні ландшафти
рівнинної України: оптимізація, нормативи, екологічні аспекти : моногр. / За ред. проф. О.І. Пилипенка. – К. : Інститут аграрної економіки, 2003. – 273 с.
Опубліковано
2019-12-26