ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЧАТКУ ЦВІТІННЯ ГАРНОКВІТУЧИХ КУЩІВ ВІД КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

  • Nadiya Oleksiychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Nadiya Breus Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: гарноквітучі кущі, зміни клімату, фенологічна фаза цвітіння, зелені насадження Києва.

Анотація

Проаналізовано кліматичні зміни у районі міста Києва впродовж 2009-2013 рр., які свідчать про підвищення середньорічних показників температури повітря. Виявлено динаміку настання фаз цвітіння у
найпоширеніших в озелененні видів за останні 60 років на основі порівняльного аналізу сезонного розвитку
гарноквітучих кущів за власними спостереженнями та даними інших авторів. Доведено суттєвий вплив
кліматичних змін на фази цвітіння Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. Schneid., Forsythia suspensa (Thunb.)
Vahl., Syringa vulgaris L. та Cornus mas L.

Посилання

1. Адаменко Т.А. Без паніки: кліматичні зміни
можуть виявитися корисними для сільського господарства / Т.А. Адаменко // Тиждень. – 2012. – № 29
(246) від 19 лип. – С. 16-18.
2. Бойченко С.Г. Глобальне потепління та його
наслідки на території України / С.Г. Бойченко, В.М.
Волощук, І.А. Дорошенко // Український географічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 59-68.
3. Булыгин Н.Е. Дендрология. Фенологические
наблюдения над лиственными древесными растениями: [пособие по проведению учебно-научных
исследований для студентов лесохозяйственного
факультета (специальность 1512)] / Булыгин Н.Е. –
Львов : ЛТА, 1976. – 96 с.
4. Горін О.П. Нова кліматична ера: глобальне потепління може мати для України як негативні, так і
позитивні наслідки / О.П. Горін // Тиждень. – 2012. –
№ 29 (246) від 19 лип. – С. 11-12.
5. Дані міжнародної метеорологічної станції – [Електронний ресурс]. – 2013. – 564 с. – Режим доступу :http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.
php?id=33345&month=3&year=2013
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11.
Н.О. Олексійченко, Н.Ю. Бреус. Залежність початку цвітіння гарноквітучих кущів... 129
6. Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений /
Зайцев Г.Н. – М. : Наука, 1981. – 120 с.
7. Кліматичні показники м. Києва – [Електронний ресурс]. – 2013. – 3 с. – Режим доступу : http://
www.nauu.kiev.ua/
8. Колисниченко М.О. Сезонные биоритмы и
зимостойкость древесных растений – [Електронний
ресурс]. – 2013. – 250 с. – Режим доступу : http://
www.vashsad.ua/more/literature/
9. Мисник Г.Е. Сроки и характер цветения деревьев и кустарников / Мисник Г.Е. – К.: Наук. думка, 1976. – 390 с.
10. Олексійченко Н.О. Використання красивоквітучих кущових рослин у паркових насадженнях м. Києва / Н.О. Олексійченко, Н.Ю. Бреус //
Наук. вісник НУБіПУ. – 2011. – № 162. – Ч. 1. – С.
272-277.
11. Погода і клімат України. – [Електронний
ресурс]. – 2013. – 2 с. – Режим доступу : http://www.
pogodaiklimat.ru
12. Ромащенко М.І. Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату : наукова доповідь – інформація / Ромащенко М.І., Собко О.О.,
Савчук Д.П., Кульбіда М.І. – К. : Вид-во Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН, 2003. – 46 с.
13. Рубцов Л.И. Красивоцветущие кустарники
для зеленого строительства УССР / Рубцов Л.И. –
К. : Изд-во АН УССР, 1952. – 72 с.
14. Україна та глобальний парниковий ефект. –
Ч. 1. Джерела і поглинаючі газів / [Н.П. Іванченко,
М.М. Колетник, М.А. Козелькевич, Н.В. Парасюк,
М.В. Рапцун] / за ред. В.В. Васильченка, М.В. Рапцуна. – К. : 1997. – 96 с.
Опубліковано
2019-12-26