ПАРАМЕТРИЧНА СТРУКТУРА СОСНОВИХ ЛІСІВ СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

  • Petro Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Liubov Matushevich Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: державні підприємства лісового господарства, насадження, сосна звичайна, головна порода, площа, походження, типи лісорослинних умов, середні таксаційні показники.

Анотація

Проаналізовано параметричну структуру соснових лісів державних підприємств лісового господарства Східного Полісся України як основу моделювання їх біотичної продукції. Наведено розподіл площі
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, у яких сосна звичайна виступає як головна лісотвірна порода, за походженням, середніми таксаційними показниками в межах типів лісорослинних умов, коефіцієнтом у складі насаджень, класами віку, бонітетом і повнотою насаджень. Охарактеризовано сучасний
стан і особливості росту соснових деревостанів у різних типах лісорослинних умов. Установлено, що
в регіоні досліджень сосна звичайна утворює переважно чисті (54,3%), високоповнотні (0,7–0,9), високопродуктивні (Іа
–ІІ класів бонітету) деревостани в більшості штучного походження (80,1%), які є
основним компонентом формування первинної біотичної продукції в регіоні.

Посилання

1. Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних
об’єктів / Офіційний вісник України від 03.12.2010.
2010 р., № 90, стор. 93, стаття 3203 (zakon.rada.gov.
ua›laws/show/z1046-10) (Додаток 35).
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11.
П. І. Лакида, Л. М. Матушевич. Параметрична структура соснових лісів східного Полісся... 143
2. Генсірук С.А. Ліси України : моногр. / Генсірук С.А. – К.: Наук. думка, 1992. – 408 с.
3. Гордієнко М.І. Лісівничі властивості деревних рослин : моногр. / М.І. Гордієнко, Н.М. Гордієнко. – К.: ТОВ «Вістка», 2005. – 816 с.
4. Матушевич Л.М. Структура видового складу
лісів Східного Полісся України / Л.М. Матушевич //
Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2013. – № 187. –
Ч. 1. – С. 200-208.
5. Мякушко В.К. Сосновые леса равнинной части УССР : моногр. / Мякушко В.К. – К.: Наук. думка, 1978. – 256 с.
Опубліковано
2019-12-26