АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ДО УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Yulian Kahanjak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: продуктивність, деревостан, нормативи, метод, модель, система, сосна, показник.

Анотація

Узагальнено теорію моделювання продуктивності деревостанів та прогнозу їх основних таксаційних
показників. На прикладі лісових культур сосни на Поліссі запропоновано систему математичних моделей,
які відображають закономірності динаміки таксаційних показників деревостанів у об’єктах із різним режимом ведення лісового господарства. Розроблено таблиці продуктивності соснових деревостанів в оптимальному та субоптимальному станах. Запропонований алгоритм прогнозування запасу деревостану доповнюється новими параметрами, зокрема, величиною вибірки, методом рубок догляду та черговістю їх
проведення. Система прогнозу продуктивності сосни в лісових культурах на Поліссі дає змогу шляхом імітаційного моделювання програм зрідження вибирати прийнятний варіант, який можна використовувати
для оцінення ресурсного потенціалу таксаційних виділів, віднесених до різних категорій захисності лісів

Посилання

1. Антанайтис В.В. Математические модели
текущего прироста некоторых древестных пород /
В.В. Антанайтис // Лесн. хоз-во. – 1971. – №2. –
С. 49-51.
2. Буш К.К. Биогеоценотические основы использования лесных ресурсов / К.К. Буш, С.А. Дыренков // В кн.: Оптимизация использования и воспроизводства лесов СССР. – М.: Наука, 1977. – С. 18-32.
3. Каганяк Ю.Й. Прогноз потенційної продуктивності соснових та букових деревостанів / Ю.Й.
Каганяк // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України:
зб. наук.-техн. праць. – 2006. – Вип. 16.6. – С. 39-45.
4. Каганяк Ю.Й. Модифікація моделей нормальних запасів та абсолютних повнот для деревостанів сосни звичайної / Ю.Й. Каганяк // Наук.
вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн.
праць. – 2005. – Вип. 15.4. – С.49-54.
5. Каганяк Ю.Й. Короткотермінове прогнозування таксаційних показників соснового деревостану / Ю.Й. Каганяк // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб.
наук.-техн. праць. – 2005. – Вип. 15.2. – С. 29-35.
6. Лиепа И.Я. Динамика древестных запасов:
прогнозирование и экология : моногр. / Лиепа И.Я. –
Рига: Зинатне, 1980. – 172 с.
7. Моисеев Н.А. Основы прогнозирования
использования и воспроизводства лесных ресурсов :
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
156 4. Лісова таксація та лісовпорядкування
моногр. / Моисеев Н.А. – М.: Лесн. пром-сть,
1974. – 223 с.
8. Строчинский А.А. Методическое и нормативно-информационное обеспечение системы регулирования продуктивности лесных насаждений на
Украине : дис. д-ра. с.-х. наук в виде научн. докл. :
06.03.02 / Строчинский Анатолий Адольфович. – К.,
1992. – 70 с.
9. Швиденко А. Прогноз стану українських лісів
і лісокористування на наступне сторіччя / А. Швиденко, С. Нільсон, А. Строчинський // Наук. вісник
УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – 1995. – Вип. 3.1. –
С. 9-15.
10. Wenk G. Eine neue Wachstumsgleichung
und ihr praktischer Nutzen zur Herleitung von
Volumenzuwachsprozenten. – Archiv fur Forstwesen. –
1969. – Bd.8. – H.9/10.  S. 1055-1094.
11. Wenk G. Zuwachsprognosen, Vorratsfortschreibung und Aufstellung bestandesindividueller Ertragstafeln mit Hilfe von Wachs stumsmultiplikatoren. –
Wiss. Z. Techn. Univ. Dresden. – 1972. – Bd.21. – №
6. S. 1247-1249.
12. Wenk G. Bestandesindividuelle Ertragstafeln auf
der Grundlage einer neuen Zuwachsprozentfunktion //
Die soz. Forstwirtschaft. – 1973. – Jg.23. – H.11.
S. 335.
Опубліковано
2019-12-26