ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗИ ПОШИРЕННЯ ДУБОВОЇ ДВОПЛЯМИСТОЇ ВУЗЬКОТІЛОЇ ЗЛАТКИ У НАСАДЖЕННЯХ НА МЕЖІ ІЗ СУЦІЛЬНИМИ ЗРУБАМИ

  • Valentyna Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького
  • Olga Kukina Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: дубова двоплямиста вузькотіла златка (Agrilus biguttatus F.), суцільний зруб, санітарний стан дерева, заселеність дерев златкою.

Анотація

У насадженнях на межі із суцільними зрубами у лісостеповій частині Харківської області оцінювали
спроможність дубової двоплямистої вузькотілої златки (Agrilus biguttatus F.: Coleoptera, Buprestidae) заселяти дерева та успішно закінчувати в них розвиток. Ходи личинок златки виявлено у 38 і 28% дерев IV
і V категорій санітарного стану, вихідні отвори – у 8 і 35% дерев цих категорій. Найбільш інтенсивне
ослаблення дерев на межі зі зрубом відбувається у перші три роки після проведення суцільної рубки. Доведено можливість прогнозування рівня заселення дерев дубовою двоплямистою вузькотілою златкою і
неможливість прогнозування відпаду таких дерев.

Посилання

1. Ивантер Э. В. Введение в количественную
биологию /Э. В. Ивантер, А. В. Коросов. – Петрозаводск : Изд-во Петр-ГУ, 2011. – 302 с.
2. Кукіна О.М. Прогнозування поширення й
розвитку стовбурових шкідників на дубових зрубах
східної частини Лісостепу України : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец.
06.03.03 «Лісознавство і лісівництво». / О.М. Кукіна. – Х., 2011. – 20 с.
3. Маслов А. Д. Влияние температуры и влажности на стволовых вредителей леса / Маслов А.Д. –
Пушкино: ФГУ ВНИИЛМ, 2008 – 26 с.
4. Методичні рекомендації щодо обстеження
осередків стовбурових шкідників лісу / Відповідальний укладач В.Л. Мєшкова – Х.: УкрНДІЛГА,
2010. – 27 с.
5. Методические аспекты исследования стволовых насекомых / В.Л. Мешкова, К.В. Давиденко,
О.Н. Кукина [и др.] // Известия СПБ лесотехнической академии. – СПб, 2009. – Вып. 187. – С. 201-209.
6. Мешкова В. Л. Вредоносность ксилобионтов
на дубовых вырубках в Левобережной Украине / В.Л.
Мешкова, О.Н. Кукина // Известия СПБ лесотехнической академии. – СПб, 2011. – Вып. 196. – 238-245.
7. Мєшкова В. Л. Мікроклімат стіни лісу на
дубових зрубах і стан деревостанів / Матеріали ХІ
Погребняківських читань «Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку» [Харків,
10-12 жовтня 2007 р.] // В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна,
А.Г. Булат. – Х.: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 211-213.
8. Мєшкова В. Л. Мікроклімат дубового зрубу та
куп лісосічних залишків залежно від їх розміщення /
В.Л. Мєшкова, О.М. Кукина // Наук. вісник Нац. унту біоресурсів і природокористування України: зб.
наук. працю. Серія «Лісівництво. Декоративне садівництво». – 2009. – Вип. 135. – С. 85-94.
9. Мєшкова В. Л. Підсумки досліджень впливу
лісогосподарських заходів на поширення стовбурових
комах / Тези ентомолог. наук. конф., присвяченій 60-й
річниці створення Укр. ентомолог. товариства «Сучас- ні проблеми ентомології» [Умань, 12-15 жовтня 2010
р.] // В.Л. Мєшкова. – К.: Колобіг, 2010. – С. 137-138.
10. Мєшкова В. Л. Динаміка санітарного стану
дубових деревостанів у лівобережному лісостепу
України після проведення лісогосподарських заходів /
В.Л. Мєшкова // Ліс. журн. – 2011. – №1. – С. 28-32.
11. Санітарні правила в лісах України. – К.:
ДКЛГ України, 1995. – 19 с.
12. Чернявська О. М. Заселення дубових
пнів двоплямистою вузькотілою златкою Agrilus
biguttatus F. (Buprestidae) / О. М. Чернявська //
Лiсiвництво і агролiсомелiорацiя : зб. наук. праць. –
2006. – Вип. 109. – С. 261-264.
13. Bark and Wood Boring Insects in Living Trees
in Europe, a synthesis /ed. by F. Lieutier, K. R. Day,
A. Battisti, J.-C. Gregoire, H. F. Evans. – DordrechtBoston-London: Kluwer Acad. publishers, 2004. – 570 p.
Опубліковано
2019-12-26