КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

  • Lyudmyla Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • Tetyana Fomicheva Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: нефінансова звітність, соціально відповідальний бізнес, елементи звітності, GRI-стандарти, групи впливу, доступ до інформації

Анотація

принципах соціально відповідального бізнесу. Розроблено порядок складання нефінансової звітності та
проаналізовано її ефективність методом глибинного інтерв’ю. Перелічено найпоширеніші види нефінансових звітів, зокрема ті з них, які практикують українські підприємства. Запропоновано принципи складання
нефінансової звітності як інструменту забезпечення прав громадян на доступ до інформації. Досліджено особливості складання нефінансових звітів на прикладі ПАТ Концерн «Галнафтогаз». Оцінено зворотній зв’язок,
який отримує концерн від її оприлюднення. Проаналізовано повноту розкриття інформації, яку підприємство
оприлюднює у своїх нефінансових звітах. Запропоновано показники, якими доцільно доповнити існуючі звіти з
метою глибшого відображення істотних аспектів діяльності підприємства відповідно до рекомендацій GRI

Посилання

1. Алигаджиева Е.М. Эколого-экономический
учет и анализ корпоративной отчетности в условиях
МСФО: / Алигаджиева Е.М. – Орел: ФГОУВПО «Российский университет дружбы народов», 2010. – 24 с.
2. Будьонна Л. Шляхи та напрями формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні /Л. Будьонна // Соціальна політика. – 2008. – № 8. – С. 9-10.
3. Веклич О.О. Урахування природного капіталу як базового компонента економічного розвитку
України / О.О. Веклич, Т. Яхеєва // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 75-80.
4. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? / В. Воробей // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – №10. – С. 25-36.
5. Воробей В. Нефінансова звітність: інструмент
соціально відповідального бізнесу / В. Воробей, І.
Журовська. – К.: ФОП Костюченко О., 2010. – 79 с.
6. Грановська І.В. Міжнародні стандарти звітності соціальної відповідальності бізнесу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.
gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_19_1/Granovsk.pdf.
7. Демкова М. Проблеми правового регулювання
доступу до публічної інформації /Збірник тез доповідей міжнародної конференції «Захист права на інформацію в Україні» [Львів, 20-21 грудня 2007 р.] //
М. Демкова. – Львів: 2008. – С. 8-11.
8. Король С. Нефінансова звітність підприємства / С. Король // Вісник КНТЕУ. Серія Облік і аудит. – 2011. – Вип. № 6. – С. 102-113.
9. Максымив Л.И. Принципы формирования
экологической отчетности предприятий / Восемнадцатые международные Плехановские чтения.
Тезисы докладов профессорско-преподавательского состава [Москва, 4-7 апреля 2005 г.] // Максымив
Л.И. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2005. – С. 76.
10. Мельник Л.Г. Информационная экономика / Мельник Л.Г. – Сумы: ИТД «Университетская
книга», 2003. – 288 с.
11. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / [Лазоренко О.,
Колишко Р. та ін.]. – К.: Вид-во «Енергія», 2008. – 96 с.
12. Проценко М. Соціальна відповідальність
бізнесу: аналіз, розвиток, тенденції, пріоритети /
М. Проценко [Електронний ресурс]. – Доступно з:
http://sites.znu. edu.ua/young-university/629.ukr.html.
13. Самсонова К.В. Нефінансова звітність, її
сутність та значення в умовах соціально-орієнтованої економіки / К.В. Самсонова, В.О. Буряк / Серія
Економіка. – 2011. [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://intkonf.org/ samsonova-kv-buryakvo-nefinansova-zvitnist-yiyi-sutnist-ta-znachennya-vumovah-sotsialno-orientovanoyi-ekonomiki/
14. Сиваева Т. Факторы формирования социальной ответственности бизнеса / Сиваева Т. – М.:
Фонд «Институт экономики города», 2002. – 42 с.
15. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження / А. Акімова, О. Осінкіна,
О. Філіпенко, А. Марцінків. – К.: Видавнича компанія “КІТ”, 2005. – 48 с.
16. Regulation (EC) No 1221/2009 of the European
Parliament and of the Council of 25 November 2009
on the voluntary participation by organizations in
a Community eco-management and audit scheme
(EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and
Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/
EC, 2009.
17. European SRI Study 2012, EuroSIF, [Електронний ресурс]. –Доступно з: http://eurosif.org/images/
stories/pdf/1/eurosif%20sri%20study_low-res%20
v1.1. pdf.
18. RG & FSSS Руководство по отчетности в
области устойчивого развития – 2000-2008 GRI. –
Version 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 19. The Publics Right to Know – Principles
on Freedom on Information Legislation, Article 19
(London, June, 1999). [Електронний ресурс]. – Доступно з: // http: //www. article 19.org/pdfs/standards/
right-toknow.pdf.
Опубліковано
2019-12-26