КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ЕКОСИСТЕМ У СУЧАСНОМУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Lyudmyla Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: послуги, послуги екосистем, екологічні і довкільні послуги.

Анотація

У сучасному еколого-економічному дискурсі поняття послуг екосистем займає чільне місце і, разом
із тим, гостро дискутується. У роботі теоретично обґрунтовано необхідність і коректність введення
цього поняття в еколого-економічну парадигму. Результати мета-аналізу напрацювань із проблем економіки екосистем, виконаного на базі широкого бібліографічного пошуку, представлено у вигляді вербального опису і когнітивної карти концептуалізації поняття «екосистемні послуги». Проаналізовано відмінності у підходах до трактування функцій і послуг екосистем у контексті дослідження та інтегрування
цих послуг у процеси прийняття рішень. Проаналізовано зміст понять «довкільні послуги» та «екологічні
послуги», які подекуди трактують як синоніми до поняття «екосистемні послуги», та обґрунтовано некоректність такого трактування.

Посилання

1. Бебешко Т. О теории экологического баланса /
Т. Бебешко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://mama-86.org.ua/
2. Бобылев С.Н. Экосистемные услуги и экономика / С.Н.Бобылев, В.М. Захаров. – М.: ООО «Типография ЛЕВКО», Ин-т устойчивого развития /
Центр экологической политики России, 2009. – 72 с.
3. Бублик М.І. Ринок техногенної небезпеки:
удосконалення концепції екологічного маркетингу /
М.І. Бублик, Б.М. Комарницький // Вісник ХНУ. –
2010. – № 5. – С. 57-60.
4. Ворачек Х. О состоянии „теории маркетинга
услуг” / Х. Ворачек // Проблемы теории и практики
управления. – 2002. – № 1. – С. 99-103.
5. Врублевська О.В. Дослідження економічної цінності лісових активів Бродівського району /
О.В. Врублевська, І.М. Яремчук // Науковий вісник
НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 22-29.
6. Дегтярь Н.В. Сучасні методи економічної
оцінки екосистемних послуг / Н.В. Дегтярь // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=959.
7. Економічний енциклопедичний словник: У
2 т. / С.В. Мочерний (ред.), О.А.Устенко, С.І. Юрій. –
Т. 2. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.
8. ЕЭК ООН. Рекомендации, касающиеся платы за услуги экосистем в контексте комплексного
управления водными ресурсами, ООН, 2007. [Элек-
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
184 7. Економіка природокористування та менеджмент
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
unece.org/
9. Загвойська Л.Д. Філософсько-економічний
дискурс проблеми «Людина-Природа» / Л.Д. Загвойська // Сталий розвиток та екологічна безпека:
теорія, методологія, практика. – Сімферополь: ВД
«АРІАЛ», 2011. – С. 12-41.
10. Загвойська Л.Д. Уподобання львів’ян щодо
послуг лісових екосистем / Л.Д. Загвойська, Т.Б. Бас //
Науковий вісник НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.7. –
С. 96-104.
11. Загвойська Л. Пріоритетні напрями наукових досліджень екологічної економіки / Л. Загвойська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. –
Вип. 15.6. – С. 136-143.
12. Котко А.А. Включение экосистемной продукции и услуг в систему экономических взаимоотношений // BioDat. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biodat.ru
13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф. –
М.: Ростинтэр, 1996. – 704 с.
14. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии / Лавлок К. – М.: Издательский
дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.
15. Остафійчук Я.В. Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг / Я.В. Остафійчук // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». Доступно з: http://www.economy.
nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=851.
16. Рубанець О.М. Парадигмальні зміни в постнекласичній науці / О. Рубанець // Мультиверсум.
Філософський альманах. – 2006. – № 53. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/
filisof.com.ua/ Jornel/M_53/Rubanez.htm.
17. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового
комплексу: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /
І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 184 с.
18. Слесаренок С.Ф. Еколого-економічна оцінка потенціалу екосистемних послуг прибережних
водно-болотних угідь північного Причорномор’я /
С.Ф. Слесаренок // Науковий вісник НЛТУ України. –
2008. – Вип. 18.1. – С. 222-229.
19. Соловій І.П. Трактування ключових термінів
концепції послуг екосистем з огляду на еколого-економічні дослідження ландшафтів / І.П. Соловій,
Т.Я. Кулешник // Наукові праці Лісівничої академії
наук України. – 2011. – Вип. 9. – С. 174-178.
20. Сотник И.Н. Концептуальные подходы к
формированию рынков экосистемных услуг / И.Н.
Сотник, Т.В. Могиленец // Механізм регулювання
економіки. – 2011. – № 4. – С. 22-27.
21. Тарасевич В. Постнекласична наука та економічна теорія / В. Тарасевич // Економіка України. –
2004. – № 2. – С. 59-65
22. Тупыця Ю.Ю. Экономические проблемы
комплексного использования и охраны лесных ресурсов / Ю.Ю. Тупыця. – Львов: Выща школа, 1976. –
215 с.; С. 51-54.
23. Bateman I.J. Economic Analysis for Ecosystem
Assessments / I.J. Bateman, G.M. Mace, C. Fezzi,
G. Atkinson, K. Turner // Environmental and Resource
Economics. – 2011. – № 48. – P. 177-218.
24. Binning C. Making Farm Forestry Pay – Markets
for Ecosystem Services, Rural Industries Research
and Development Corporation / C. Binning, B. Baker,
S. Meharg, S. Cork, A. Kears. – Canberrа, 2002.
25. Boyd J. What are ecosystem services? The need
for standardized environmental accounting units / J.
Boyd, S. Banzhaf // Ecological Economics. – 2007. –
№ 63 (2–3). – P. 616–626.
26. Brown T.C. Defining, valuing, and providing
ecosystem goods and services / T.C. Brown, J.C. Bergstrom, J.B. Loomis // Natural Resources Journal. –
2007. – № 47. – Р. 329-376.
27. Costanza R. Value of the World’s Ecosystem
Services and Natural Capital / R. Costanza, R. D’Аarge,
De Groot, R., S. Farber et al. // Nature. – 1997. –
№ 387. – P. 253-260.
28. Daily G.C. (Ed.). Nature’s Services: Societal
Dependence on Natural Ecosystems / G.C. Daily. –
Washington, DC: Island Press, 1997. – 392 p.
29. De Groot R. A typology for the classification,
description and valuation of ecosystem functions,
goods and services / R. de Groot, M.A. Wilson, R.M.J.
Boumans // Ecological Economics. – 2002. – № 41. – Р.
393-408.
30. Ehrlich P.R., Ehrlich A.H. Extinction – the
causes and consequences of disappearance of species /
P.R. Ehrlich, A.H. Ehrlich. – N.Y.: Random House,
1981. – 139 р.
31. Fisher B. Defining and classifying ecosystem
services for decision making / B. Fisher, R.K. Turner, P.
Morling // Ecological Economics. – 2009. – № 68(3). –
Р. 643-653.
32. Haines-Young R. Common International Classification of Ecosystem services (CICES, Version 4.1). /
R. Haines-Young, M. Potschin. – EEA, 2012. – 33 р.
33. KPMG, 2012. Expect the Unexpected: Building
business value in a changing world. Available from:
http://www.kpmg.com
34. Kumar P. Valuation of Regulating Services of
Ecosystems: Methodology and Applications / P. Kumar,
M. D. Wood. – London: Routledge, 2010. – 256 р.
35. Maes J. Mapping and Assessment of Ecosystems
and their Services. An analytical framework for
ecosystem assessments under action 5 of the EU
biodiversity strategy to 2020 / J. Maes, A. Teller, M.
Erhard, C. Liquete et al. – Luxembourg: Publications
office of the European Union, 2013. – 57 р.
36. MEA (Millennium Ecosystem Assessment).
Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. –
Washington: Island Press, 2005. – 155 p.
37. Odum E.P. Fundamentals of Ecology. Third
edition / E.P. Odum. – NY: Saunders, 1971.
38. SCEP (The Williamstown Study of Critical
Environmental Problems) // Bulletin of the Atomic
Scientists. – 1970. – Vol. 26, # 8. – P. 24-30.
39. Schumacher E.F. Small is Beautiful: Economics
as if People Mattered / Schumacher E.F. – London:
Blond and Briggs, 1973. – 288 p.
40. TEEB (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity). Ecological and Economic Foundations.
Edited by P.Kumar. – London and Washington:
Earthscan, 2010. – 422 р.
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11.
Л. Д. Загвойська. Концептуалізація послуг екосистем у сучасному еколого-економічному дискурсі 185
41. UK National Ecosystem Assessment. –
Cambridge: NEP-WCMC, 2011. – 87 p.
42. Wallace K.J. Classification of ecosystem services: Problems and solutions / K.J. Wallace // Biological
Conservation. – 2007. – № 139. – P. 235–246.
Опубліковано
2019-12-26