ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ

  • Ihor Soloviy Національний лісотехнічний університет України
  • Yaroslav Bezyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: гірничопромисловий район, вуглевидобуток, сталий розвиток, просторове планування.

Анотація

У гірничопромислових регіонах склалася ситуація, яка потребує термінового вирішення проблем економічного, екологічного і соціального характеру. Як показує світовий досвід, процес закриття шахт характеризується високими витратами, призводить до посилення соціально-економічних проблем у шахтарських регіонах, негативні наслідки після закриття шахт можуть проявитись навіть через десятки
років. Наслідки видобутку і збагачення корисних копалин потребують детального аналізу, який потрібно
здійснювати таким чином, щоб оцінити вплив втрати природних ресурсів і погіршення стану довкілля
на здоров’я і добробут людини. Діагностовано проблеми, що виникають внаслідок завершення діяльності
гірничовидобувних підприємств та визначено шляхи вдосконалення механізму забезпечення сталого розвитку для стабілізації стану територій після закриття вугільних шахт.

Посилання

період до 2030 року: проблемні питання змісту та
реалізація / С. Єрмілов // Дзеркало тижня. – 2006. –
№ 20 (599).
2. Драчук Ю.З. Напрямки зменшення негативного впливу на довкілля у вугільному регіоні /
Ю.З. Драчук // Економічний вісник Донбасу. – 2007. –
№ 1(7). – С. 13-18.
3. Сокальська районна державна адміністрація. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://
www.sokal-rda.gov.ua/text-heohrafiia_ekolohiia
4. Сокальські шахти призвели до руйнування
інженерних мереж і затоплення житла. – «Вголос –
Львівське інформаційне агентство». [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://vgolos.com.ua/
archive/2011/04/01/
5. Соловій І.П. Екологічна і лісова політика
щодо сталого розвитку територій вуглевидобувного комплексу / І.П. Соловій, В.О. Мандрик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Природно-ресурсний потенціал в системі про-
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
192 7. Економіка природокористування та менеджмент
сторового розвитку: зб. наук. праць. [НАН України. Інститут регіональних досліджень]. – Львів,
2004. – Вип.2 (XLVI). – С. 310-315.
6. Телеканал 15, Червоноград. [Електронний
ресурс]. – Доступний з: http://www.chervonograd.
net/
7. Технология закрытия (ликвидации) угольных
шахт / Под ред. докт. техн. наук проф. Ярембаша
И.Ф. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 238 с.
8. Damigos, D. and Kaliampakos, D. Environmental
Economics and the Mining Industry: Monetary benefits
of an abandoned quarry rehabilitation in Greece.
Environmental Geology, Vol. 44, Number 3, pp. 356-
362, June 2003.
9. Finucane S., Elliott P. Key environmental, social
and economic considerations in sustainable mining
operations and closure. Goldfields environmental
management group workshop. – Кalgoorlie, 2004.
10. Campbell, R., Lee, J., Crosthwaite, J., 2012,
Submission on NSW Government Guideline for
the use of Cost Benefit Analysis in mining and coal
seam gas proposals, prepared by Economists at Large,
Melbourne, Australia.
Опубліковано
2019-12-26