МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ СОЛОМ’ЯНОЇ СТРУЖКИ В ЦИКЛОННО-СПІРАЛЬНІЙ СУШАРЦІ

  • Pavlo Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • Ruslan Kozak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: солом’яна стружка, сушіння, циклонно-спіральна сушарка, оптимізаційна модель.

Анотація

Запропоновано структурну схему процесу сушіння солом’яної стружки у пневматичних циклонно-спіральних сушарках, яка охоплює комплекс параметрів, що визначають результат сушіння. Отримано математичну модель вартості енергетичних затрат на сушіння стружки у цих сушарках. На основі математичної моделі розраховано оптимальні розміри сушарки та режимні параметри для сушіння солом’яної
стружки за різної початкової вологості стружки та потреби в ній. Встановлено, що у разі збільшення
потреби в сухій стружці для мінімізації енергозатрат на сушіння, конструктивно необхідно збільшувати
висоту сушарки, а не її діаметр. У разі зменшення початкової вологості стружки і незмінних конструктивних характеристик сушарки, потрібно знижувати температуру і швидкість газу на вході в сушарку,
що збільшить час перебування стружки в сушарці за майже незмінної тривалості сушіння.

Посилання

1. Rowell R.M. Paper and Composites from AgroBased Resources / R. M. Rowell, R. A. Young, J. K.
Rowell. – Boca Raton, New York, Tokyo : CRC Lewis
Publishers, 1997. – 464 p.
2. Янюк Ю.В. Математическое моделирование
и оптимизация процессов сушки сыпучих материалов в сушильной установке барабанного типа : дис.
канд. техн. наук : 05.13.18 / Янюк Юлия Вячеславовна. – Петрозаводск, 2003. – 164 c.
3. Бехта П.А. Технологія і обладнання для виробництва деревинностружкових плит : навч. посіб.
[для студ. вищ. навч. закл.] / Бехта П. А. – К. : ІСДО,
1994. – 456 с.
4. Козак Р.О. Визначення способу сушіння солом’яної стружки для виробництва стружкових
плит / Р.О. Козак // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть : міжвідом. наук.-тех. зб. – 2013. –
№ 39.1. – С. 68-71.
5. Стерлин Д.М. Сушка в производстве фанеры и
древесностружечных плит [2-е изд., перераб. и доп.] /
Стерлин Д. М. – М. : Лесн. пром-сть, 1977. – 384 с.
6. Михеев М.А. Основы теплопередачи : моногр.
[2-е изд., стереотип.] / М.А. Михеев, И.М. Михеева. –
М. : Энергия, 1977. – 344 с.
7. Лебедев П.Д. Расчет и проектирование сушильных установок : учебн. [для высш. техн. учеб.
заведений] / Лебедев П.Д. – М.-Л. : Госэнергоиздат,
1962. – 320 с.
Опубліковано
2019-12-26