МІКОЛОГІЧНІ КАРТИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

  • Volodymyr Isikov Нікітський ботанічний сад
Ключові слова: симбіотрофні гриби, деревні рослини, екологічні ніші, мікологічна модель, методи дослідження грибів.

Анотація

Запропоновано нову методику вивчення грибів на деревних рослинах. Гриби розглядають як симбіотрофні організми, коеволюційно пов’язані з рослинами. Кожен вид рослини має постійний та індивідуальний набір грибів, який є таксономічною ознакою виду. Видовий склад грибів на рослинах впорядкований за
просторовими екологічними нішами – органами рослин та змінюється у часовому аспекті. На деревних
рослинах виділяють 17 головних екологічних ніш для симбіотрофних грибів. Для виявлення повного складу
грибів запропоновано створення грибних карт рослин. Кожну знахідку гриба проаналізовано за 20-30 параметрами відповідно до стану рослини та зовнішнього середовища. Розраховано мінімальну кількість
грибних карток, за якими можливо оцінити стан дерева за мікологічними ознаками. Запропоновано методику створення мікологічних моделей під час вивчення трутових грибів на деревах та виокремлено
чинники, які необхідно враховувати при цьому. Розглянуто складові частини ідеалізованої мікологічної
моделі деревної рослини з 15 ознак, обґрунтовується їх визначення.

Посилання

1. Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукциирастений / Зайцев Г.Н. – М.: Наука, 1983. – 268 с.
2. Исиков В.П. Экологические ниши грибов на
древесных растениях / В.П. Исиков// Микологияи
фитопатология–1993. – Т.27. – Вып. 4. – С.17-23.
3. Ісіков В.П. Закономірності розподілу грибів у
кронах деревних рослин / В.П. Ісіков // Укр. ботан.
журн. – 1993. – Т. 50. – № 5. – С. 55-61.
4. Исиков В.П. Дендромикология / В.П. Исиков,
Н.И. Конопля. – Луганск: Альма-матер, 2004. – 347 с.
5. Кирай З. Методы фитопатологии / З. Кирай, З.
Клемент. – М.: Колос, 1974. – 343 с.
6. Сержанина Г.И. Микромицеты как компоненты сосновых фитоценозов Белоруси / Г.И. Сержанина// Микология и фитопатология – 1977. –
Т. 11. – Вып. 4. – С. 289-293.
7. Шевченко С.В. Лесная фитопатология : учебник [для студ. высш. учеб. завед.] / Шевченко С.В. –
Львов, Высшая школа, 1978. – 320 с
Опубліковано
2019-12-26