Особливості пошкодження пожежами лісів Полісся

  • V. Voron Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • O. Tkach Рівненське обласне управління лісового і мисливського господарства
  • S. Sidorenko Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: низові пожежі, підстилка, кореневі лапи, висота нагару, конвективний теплопотік

Анотація

Проблема пожеж у лісах Полісся  пов’язана з аномальним  підвищенням в окремі роки температури повітря із значною кількістю спекотних та посушливих днів, що призводить до різкого зростання  частоти  пожеж. В основу дослідження пошкодження сосняків низовими пожежами покладено поняття теплообміну, тобто три види поширення тепла і пошкодження ними дерев на 35 постійних і 24 тимчасових пробних площах, що закладено в 2012-2016 рр. у лісах Рівненщини. Встановлено, що в роки з великою кількістю опадів, у разі низових пожеж, у сосняках домінує пошкодження стовбура, а у вологих і сирих гігротопах – також пошкодження  кореневих систем. В аномально сухі роки внаслідок горіння величезних запасів підстилки, конвективні гарячі потоки повітря сильно пошкоджують крони. У наступні роки після аномальних  посух стан сосняків катастрофічно погіршується. Найістотніші негативні зміни відбулися у сосняках  у вологих і  сирих гігротопах.

Посилання

Андреев Ю.А. Общие закономерности возникновения пожаров в лесу и населенных пунктах / Материалы Всероссийской конф. «Пожары в лесных экосистемах Сибири» [Красноярск, 17-19 сентября 2008 г.] // Ю.А. Андреев, С.В. Амельчугова. – Красноярск, 2008. – С. 35-37.
Балабух В.О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні / В.О. Балабух, Л.В. Малицька, О.М. Лавриненко // Наукові праці УкрНДГМІ. – 2015. – Вип. 267. – С. 28-38.
Балабух В.О. Особливості термічного режиму 2013 року в Україні / В. О. Балабух, О. М. Лавриненко, Л.В. Малицька // Український гідрометеорологічний журнал. – 2014. – №14. – С. 79-94.
Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований / Воробьев Д.В. – К.: Урожай, 1967. – 386 с.
Ворон В.П. Лісівничо-екологічні особливості виникнення пожеж у лісах Рівненщини / В.П. Ворон, О.М. Ткач, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 124. – С. 146-153.
Ворон В.П. Тенденції у післяпожежному розвитку сосняків Рівненщини / В.П. Ворон, О.М. Ткач, С.Г. Сидоренко // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 125. – С. 181-187.
Ворон В.П. Тенденції виникнення пожеж у лісах зеленої зони міста Харків / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 115. – С. 207-214.
Ворон В.П. Наукові основи діагностики антропогенного пошкодження лісових екосистем / В.П. Ворон // Ліс. журн. – 2011. – №1. – С. 24-28.
Гром М.М. Лісова таксація: підруч. [для студ. вищ. навч. закладів] / Гром М.М. – Львів: РВВ НЛТУ, 2010. – 416 с.
Зібцев С.В. Охорона лісів від пожеж у світі та в Україні – виклики ХХІ сторіччя та перспективи розвитку / С.В. Зібцев, О.А. Борсук // Лісове і садово-паркове господарство. – 2012. – № 1. – С. 49-63.
Косов И.В. Устойчивость хвойных пород к воздействию лесных пожаров: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с-г. наук: спец. 06.03.03 / И.В. Косов. – Красноярск, 2006. – 22 с.
Кузик А.Д. Оцінювання пожежної небезпеки лісів за умовами погоди / А.Д. Кузик // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.01. – С. 74-81.
Кукавская Е.А. Воздействие пожаров на баланс углерода среднетаежных сосняков / Материалы Всероссийской конф. «Пожары в лесных екосистемах Сибири», [Красноярск, 17-19 сентября 2008 г.] // Е.А. Кукавская, Г.А. Иванова – Красноярск, 2008. – С. 153-154.
Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Купалова Г.І. – К.: Знання, 2008. – 639 с.
Національні доповіді «Про стан техногенної та природної безпеки в Україні 2004-2009 роках» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html.
Усеня В.В. Лесная пирология: учебн. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / Усеня В.В., Каткова Е.Н., Ульдинович С.В.; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун т им. Ф. Скорины; Институт леса НАН Беларуси. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 264 с.
Опубліковано
2018-01-08