ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНОЇ ЗАХИСНОЇ ЛІСИСТОСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

  • Grygoryi Gladun Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: мінімально необхідна захисна лісистість, структура агроландшафту, ефективний захисний вплив.

Анотація

Викладено принципи формування потенційної мінімально необхідної захисної лісистості агроландшафтів та її показники з урахуванням сучасної нормативної бази та існуючої структури земель сільськогосподарського призначення. Результати досліджень можуть бути корисними для удосконалення просторової структури сучасних агролісоландшафтів і використані для планування регіональних природоохоронних заходів. Наведено площі захисних насаджень та відсоток їх участі у структурі угідь для адміністративних територій країни.

Посилання

1. Бяллович Ю.П. Нормативы оптимальной лесистости равнинной части УССР / Ю.П. Бяллович // Лесоводство и агролесомелиорация : респ. межвед. темат. научн. сб. – К. : Изд-во "Урожай". – 1972. – Вып. 28. – С. 54 65.
2. Бяллович Ю.П. Расчеты нормативов ширины защитных лесных полос по берегам рек в равнинных районах УССР /. Ю.П. Бяллович // Лесоводство и агролесомелиорация : респ. межвед. темат. научн. сб. – К. : Изд-во "Урожай". – 1972. – Вып. 29. – С. 35-44.
3. Ведмідь М.М. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку лісокультурної справи в Україні / М.М. Ведмідь, В.М. Мауер, Ф.М. Бровко та ін. // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 2004. – Вип. 70. – С. 9-19.
4. Ведмідь М.М. Збільшення площі лісів в Україні: історія, стан та перспективи / М.М. Ведмідь // Лісовий і мисливський журнал. – 2006. – № 1. – С. 6-7.
5. Вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель та їх раціональне використання : метод. реком. / за ред. В.Ф. Сайка. – К. : Вид-во "Аграрна наука", 2000. – 37 с.
6. Водний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dbn.at.ua/load/19-1-0-273.
7. Генсирук С.А. Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии / С.А. Генсирук, С.В. Шевченко, В.С. Бондарь и др. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1981. – 360 с.
8. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів : Вид-во "Світ", 2002. – 496 с.
9. Генсірук С.А. Оптимізація лісистості – запорука призупинення екологічних катаклізмів / С.А. Генсірук // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.1. – С. 82-90.
10. Генсірук С.А. Ліси західного регіону України / С.А. Генсірук, М.С. Нижник, Л.І. Копій. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 1998. – 407 с.
11. Генсірук С.А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання / С.А. Генсірук, В.С. Бондар. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1973. – 528 с.
12. Гладун Г.Б. Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу Лівобережного Лісостепу / Г.Б. Гладун, В.М. Малюга // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2000. – Вип. 98. – С. 125-130.
13. Гладун Г.Б. Значення захисних лісових насаджень для забезпечення сталого розвитку агроландшафтів / Г.Б. Гладун // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.7. – С. 113-118.
14. Гладун Г.Б. Перспективи збільшення площі лісів та захисних лісових насаджень / Г.Б. Гладун // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во НЛТУ України. – 2006. – Вип. 32. – С. 62-74.
15. Гладун Г.Б. Сучасний стан полезахисного лісорозведення та перспективи його розвитку / Г.Б. Гладун, Ю.Г. Гладун // Лісовий журнал. – 2011. – № 1. – С. 16-18.
16. Глєбов М.М. Формування оптимальної лісистості Лівобережної України на лісотипологічній основі / М.М. Глєбов // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку : матер. ХІ Погребняківських читань 10-12 жовтня 2007 р. – Харків, 2007. – С. 54-55.
17. Держкомзем і Держлісгосп узгодили спільні дії // Землевпорядний вісник, 2010. – № 3. – С. 22-26.
18. ДСТУ 4874:2007 Агролісомеліорація. Терміни і визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України., 2010. – 18 с. (надано чинності з 01.01.2009 р).
19. Зональні методичні рекомендації із захисту ґрунтів від ерозії / Ситник В.П., Безуглий М.Д., Зарішняк А.С. та ін.– Харків : Вид-во ННЦ ІГА НААНУ, 2010. – 148 с.
20. Концептуальні підходи до удосконалення лісокористування в Україні // Аналітична записка Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.rainbow.gov.ua.
21. Копій Л.І. Оптимізація лісистості Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.03 – "Лісознавство та лісівництво" / Л.І. Копій. – Львів, 2003. – 37 с.
22. Копій Л.І. Динаміка лісистості та роль лісів у послабленні ерозійних процесів земельних угідь західного регіону України / Л.І. Копій // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2001. – Вип. 99. – С. 63-69.
23. Лашко С.П. Структурно-територіальні пріоритети оптимальної лісистості в Україні / С.П. Лашко // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук : Вид-во КДПУ. – 2009. – Вип. 2 (55). – Ч. 1. – С. 101-104.
24. Ліс у Степу: основи сталого розвитку : монографія / О.І. Фурдичко, Г.Б. Гладун, В.В. Лавров. – К. : Вид-во "Основа", 2006. – 496 с.
25. Лісовий Кодекс України. – К. : Вид-во "Форум", 2006. – 74 с.
26. Молчанов А.А. Оптимальная лесистость (на примере ЦЧР) / А.А. Молчанов. – М. : Изд-во "Наука", 1966. – 103 с.
27. Молчанов А.А. Влияние леса на окружающую среду / А.А. Молчанов. – М. : Изд-во "Наука", 1973. – 359 с.
28. Пилипенко О.І. Системи захисту ґрунтів від ерозії : підручник / О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський, М.М. Ведмідь. – К. : Вид-во "Златояр", 2004. – 434 с.
29. Разработать научно-обоснованные нормативы оптимальной лесистости, деления лесов на группы и ширины защитных лесных полос по берегам рек, способы и размеры рубок и лесовосстановления в лесах разных категорий защищенности в районах Украинской ССР: Итоговый отчет (Г-1 *.0.53.001 – а) / Руководители: Ю.П. Бяллович, А.Г. Михович, М.В. Ромашов и др. – Харьков : Изд-во УкрНИИЛХА, 1970. – Т. I. – 348 с.
30. Рекомендації щодо використання площ лісомеліоративного фонду та проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення еколого-меліоративної ефективності агролісомеліоративних насаджень / Г.Б. Гладун, В.Ю. Юхновський, Ю.В Плугатар. та ін. – Харків, 2009. – 76 с.
31. Рекомендації щодо покращання стану та підвищення меліоративної ефективності захисних лісових насаджень різного цільового призначення / Г.Б. Гладун, М.Н. Агапонов, В.Г. Келеберда та ін. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА, 2010. – 120 с.
32. Рекомендації щодо принципів застосування лісових меліорацій на ландшафтно-екологічній основі / Г.Б. Гладун, М.Н. Агапонов, В.Г. Келеберда та ін. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА, 2009. – 34 с.
33. Роговський С.В. Заліснення малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення: проблеми і перспективи / С.В. Роговський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10. – С. 18-22.
34. Роговський С.В. Сталий розвиток агрофітоценозів та раціональне використання земельних ресурсів – основа продовольчої безпеки України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.btsau.kiev.ua/files/ list/edition/ed_nrxldbaiza.pdf.
35. Сайко В.Ф. Наукові основи землеробства в контексті змін клімату / В.Ф. Сайко // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журнал НААН України. – 2008. – № 11. – C. 5-10.
36. Ткач в. п. Сучасні проблеми оптимізації лісистості України / В.П. Ткач, В.Л. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2008. – Вип. 113. – С. 8-15.
37. Ткач В.П. Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.03 – "Лісознавство і лісівництво" / В.П. Ткач. – Львів, 1999. – 36 с.
38. Українська енциклопедія лісівництва. – Львів, 1999. – Т. 1. – 463 с.
39. Файзуллин Р.Р. Формирование и функционирование региональных агролесоэкологических систем (на примере региональной агролесоэкосистемы Республики Башкортостан) : монография / Р.Р. Файзуллин. – Уфа : Изд-во БГУ, 2005. – 228 с.
40. Яцик А.В. Склад земельних угідь у прибережних смугах малих річок і водойм та обсяг робіт по створенню захисних лісових насаджень у прибережних смугах малих річок і водойм // Малі річки України : довідник. – К. : Вид-во "Урожай", 1991. – С. 268-270.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО